No
No

ЕС осъществява целите си чрез изпълнението на политики, които се финансират от неговия бюджет. Европейската сметна палата (ЕСП) одитира бюджета на ЕС и подкрепяните от него политики.

За какво се изразходват средствата?

През периода 2021—2027 г. на многогодишната финансова рамка (МФР) ЕС ще разходва значително повече средства отколкото през предходния програмен период 2014—2020 г. През настоящия период ЕС ще може да изразходва 1,8 трлн. евро (изразени по цени от 2018 г.). В тази сума се включват средства в размер до 750 млрд. евро за инструмента за възстановяване на ЕС — инициативата Next Generation EU, които ще бъдат разходвани от ЕС в отговор на кризата, породена от COVID-19, и са в допълнение към преразгледаната МФР за периода 2021—2027 г. с бюджет от 1,1 трлн. евро. Двадесет и седемте държави членки се споразумяха също така да финансират частично тази програма за възстановяване чрез емитирането на публичен дълг. Тези решения бележат наистина историческа промяна във финансите на ЕС.

Next generation EU
© Европейския съюз

Годишните разходи на ЕС по МФР се равняват на около 1 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС. За сравнение, националните публични разходи в двадесет и седемте държави — членки на ЕС, представляват около 50 % от БНД.

Разходването на средствата на ЕС се осъществява по описания по-долу начин. На всеки седем години със съгласието на Европейския парламент Съветът на Европейския съюз приема цялостен план за разходите (МФР), в който се определят правилата за разходването на средствата за всички области на политика на ЕС през следващия седемгодишен период. Ежегодно Комисията представя предложение за годишен бюджет на ЕС. Разходите, които тя предлага за всяка област на политика, трябва да бъдат в рамките на тавана за съответната година, определен в МФР.

За периода 2021—2027 г. общият размер на предвидените в МФР плащания е 1 074 млрд. евро (по цени от 2018 г.) — приблизително 153 млрд. евро годишно. Разходването на средства се извършва в рамките на следните т.нар. „функции“ (повече информация можете да намерите тук).

  1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера
  2. Сближаване, устойчивост и ценности
  3. Природни ресурси и околна среда
  4. Миграция и управление на границите
  5. Сигурност и отбрана
  6. Съседните региони и светът
  7. Европейска публична администрация

В бюджета на МФР на ЕС за периода 2021—2027 г. най-голям е делът на разходите, предвидени за областите на сближаване, устойчивост и ценности (35 % от заложените в бюджета суми), природни ресурси и околна среда (33 %) и единен пазар, иновации и цифрова сфера (12 %).

Чрез инструмента NGEU, който допълва МФР за периода 2021—2027 г., финансирането се увеличава — като се предоставя по нови или вече планирани бюджетни инструменти на ЕС — със средства в размер до 750 млрд. евро (по цени от 2018 г.) под формата на заеми и безвъзмездна финансова помощ. Механизмът за възстановяване и устойчивост е централният елемент на NGEU с бюджет от 672,5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Моделът на разходване на средства по МВУ се различава в сравнение с други инструменти. Държавите членки получават финансиране въз основа на постигнатите етапни и крайни цели във връзка с изпълнението на реформи и инвестиции, вместо да им бъдат възстановявани разходи. По отношение на пет програми (Развитие на селските райони, Фонд за справедлив преход, InvestEU, RescEU, „Хоризонт Европа“) средствата от NGEU допълват финансирането от МФР за периода 2021—2027 г., а една от получаващите подкрепа програми (REACT EU) представлява нова инициатива.

Откъде идват средствата?

Държавите членки са взели решение, че приходите, които получават от редица източници, се изпращат автоматично на ЕС. Тези приходи се наричат „собствени ресурси“. Приходите от собствени ресурси се осигуряват основно от митата, събирани по външните граници на ЕС, вноските на държавите членки на базата на техния БНД, както и от националните приходи от ДДС. За разлика от стандартната МФР, финансирането по NGEU се осигурява чрез средства, които Комисията заема на капиталовите пазари от името на ЕС. Предвижда се да се въведат нови собствени ресурси, които да покриват част от погасителните вноски на ЕС, свързани с NGEU.

Кой управлява средствата?

Европейската комисия носи цялостната отговорност за изпълнението на годишния бюджет на ЕС. Повечето разходни програми обаче се управляват съвместно с националните правителства, като по този начин отговорността за тях се споделя между съответното правителство и Комисията. Европейската комисия изпълнява Механизма за възстановяване и устойчивост при пряко управление, при което държавите членки са бенефициенти. Средствата се изплащат директно на държавите членки въз основа на напредъка в изпълнението на техните национални планове за възстановяване и устойчивост. Тези планове се оценяват от Комисията и след това се одобряват от Съвета на Европейския съюз.

Кой осъществява надзор върху управлението на средствата на ЕС?

European Parliament
Европейският парламент - © Европейския съюз
Автор на снимките: EP/Genevieve ENGEL

Европейският парламент представлява гражданите на ЕС. Част от неговата функция е ежегодно да получава увереност, че Комисията е управлявала правилно средствата на ЕС, за които носи отговорност. За тази цел Европейският парламент внимателно проверява изпълнението на бюджета въз основа на изготвяните от Комисията годишни отчети. Ако се увери, че отчетите са точни и средствата са разходвани правилно, той официално ги одобрява — процес, известен като „освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета“. Тук идва моментът, в който ЕСП се включва в този процес: в своя годишен доклад тя изразява одитно становище относно надеждността на годишните отчети на ЕС, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Европейският парламент се позовава на одитното становище на ЕСП, когато взема решение дали да одобри отчетите на ЕС от името на гражданите на ЕС.

Кои средства подлежат на одит от ЕСП?

Всяка година, като част от работата във връзка с нейната Декларация за достоверност, ЕСП одитира приходите и разходите на бюджета на ЕС. Тя представя становище относно надеждността на годишните отчети и съответствието на свързаните с тях операции с приложимите правила. ЕСП публикува резултатите от извършената от нея работа в своя годишен доклад, както и в своите специфични годишни доклади.

ЕСП изготвя отделно становище относно редовността на разходите в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕСП извършва също така и други одити, насочени към конкретни разходни области и области на политика, подпомагани от ЕС (предимно одити на изпълнението, които имат за цел да проверят дали средствата са разумно разходвани, т.е. по икономичен, ефикасен и ефективен начин), както и одити по теми, свързани с бюджета и управлението. Резултатите от одитите на ЕСП се публикуват в нейните специални доклади.

Връзки по темата