Yes
No

Изменението на климата не познава национални граници и не може да бъде разрешено чрез действия само на национално или местно равнище. Поради това е от решаващо значение да се координират действията в областта на климата в целия ЕС. Целта на енергийната политика на ЕС е да се премине към икономика с по-ниски въглеводородни емисии и да се постигне сигурност на доставките на конкурентни цени. Тя е тясно свързана с политиката в областта на околната среда, чиято обща цел е да се защитава, опазва и подобрява околната среда за настоящите и бъдещите поколения.​