No
No
 
Като институция на ЕС, Европейската сметна палата извършва своите одити в съответствие с рамката, установена в законодателството на ЕС.

Европейската сметна палата — институция на ЕС

Европейската сметна палата (ЕСП) е институция на Европейския съюз. Този статут ѝ се предоставя през г. с влизането в сила на Договора от Маастрихт.

Европейската сметна палата — независимият външен одитор на ЕС

"Одитът се осъществява от Сметната палата на Съюза" (ДФЕС член 285)

Одитите на ЕСП имат две основни цели: подобряване на финансовото управление и информиране на гражданите на ЕС относно използването на средствата на ЕС.

Задължения на ЕСП, установени в Договора

Правомощията на ЕСП произтичат от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Договорът възлага на ЕСП следните конкретни задължения.

ЕСП изготвя годишен доклад относно приходите и разходите на ЕС.

  • ЕСП извършва подробна проверка на финансовите отчети на ЕС. При съмнение за нередности в отчетите, ЕСП докладва случая и го изпраща за допълнителна проверка.

  • В своя годишен доклад ЕСП представя на Европейския парламент и на Съвета своето официално становище — „Декларация за достоверност“ — относно надеждността на отчетите на ЕС и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

ЕСП разглежда и други въпроси, свързани с разходите на ЕС.

  • ЕСП изготвя специални доклади, представящи нейните констатации относно конкретни теми, като например ефективността на разходите на ЕС в дадена област.
  • Другите институции на ЕС могат да оправят искане към ЕСП да предостави официално становище относно въпроси, свързани с бюджета на ЕС.

ЕСП също така подпомага Европейския парламент и Съвета да извършват самостоятелни проверки във връзка с разходването на бюджета.

Основните правни разпоредби, уреждащи одитната дейност на ЕСП, се съдържат в членове 310—325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Три от тях са особено важни:

Процедурен правилник

Дейността на ЕСП се ръководи от различни вътрешни правила и процедури. Най-важните от тях се съдържат в Процедурния правилник на ЕСП, в който се определя начинът на функциониране на институцията. Приемането на процедурен правилник се изисква от ДФЕС, като той подлежи на одобрение от Съвета на Европейския съюз.

Етична рамка

Насоките за етично поведение и Кодексът за поведение на членовете на ЕСП са публикувани на страницата „Етика“.

Връзки по темата