No
No
​​​
 

ЕСП извършва одитната си дейност в съответствие с международните одитни стандарти и етични норми и ги прилага в специфичния контекст на ЕС. Тези стандарти ни помагат да осигурим качество, професионализъм и ефективност в работата ни. Чрез участието си в международно сътрудничество ЕСП допринася и за усъвършенстването на стандартите.

Одити за целите на Декларацията за достоверност

Декларацията за достоверност се изготвя във връзка с ежегодния финансов одит и одит на съответствието, при които ЕСП проверява надеждността на годишните отчети на ЕС, както и редовността на операциите, свързани с тях. Свързаните с тези одити констатации, заключения и одитни становища се публикуват в годишните доклади на ЕСП. При тях се тества статистически представителна извадка от операции и се оценяват системите за наблюдение и контрол, за да се определи дали приходите и плащанията са изчислени правилно и дали съответстват на нормативната рамка. Извършва се подробно тестване на всички разходни схеми и всички държави членки, резултатите от което се използват за изготвянето на специфични оценки относно различните области на бюджета на ЕС. Дейността на други одитори също се използва като доказателство при изготвянето на заключения.

Одити на изпълнението

Извършваните от ЕСП одити на изпълнението са насочени към качеството на приходите и разходите на ЕС, както и към прилагането на принципите на добро финансово управление. Тези одити проверяват програми, операции, управленски системи и процедури на органите и институциите, които са натоварени с управлението на средства от ЕС, за да се установи дали те използват тези ресурси икономично, ефективно и ефикасно. Одитите на изпълнението на ЕСП обхващат широк спектър от теми със специфична насоченост към въпроси, свързани с растежа и работните места, европейската добавена стойност, управлението на публичните финанси, околната среда и действията в областта на климата. Резултатите от одитите на изпълнението се публикуват в специални доклади, а констатациите от тях се обобщават в годишния доклад на ЕСП относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС.

Одитът на изпълнението включва оценка на различни аспекти от процеса на изразходване на публични средства, вкл. вложените ресурси (финансови, човешки, материални, организационни или регулаторни, необходими за изпълнението на дадена програма), създадените продукти и услуги (преките резултати от дадена програма), резултатите (непосредствените ефекти от програмата върху преките адресати или получатели) и въздействието (дългосрочните промени за обществото, които се дължат на участието на ЕС).

Стандарти

 

ЕСП провежда своята одитна дейност в съответствие с МСВОИ, международните одитни стандарти, възприети от ИНТОСАЙ – международната организация на върховните одитни институции от цял свят. Понастоящем ЕСП е председател на Комитета по професионални стандарти на ИНТОСАЙ, който има водеща роля в разработването на тези стандарти.

AWARE – методология и насоки

AWARE 

Повече информация за одитния подход на ЕСП може да откриете в онлайн платформата за методология и насоки – AWARE (Достъпен уеб-базиран одитен ресурс за ЕСП). В AWARE са консолидирани в леснодостъпна форма всички наши одитни ресурси и те се използват за практическо подпомагане на нашите одитори в текущата им работа.

AWARE съдържа информация за принципите на работа на одиторите на ЕСП и предоставя насоки за прилагането им в практиката, с оглед постигане на очакваното качество на одитните документи. Тя съдържа насоки за извършване на финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението, както и за изготвяне на прегледи и становища.

Информация за структурата на AWARE(opens in new window) е поместена на самата платформа.

Принос в борбата срещу измамите, ощетяващи бюджета на ЕС

 

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) отговаря за борбата на ЕС с измамите и за защитата на финансовите му интереси. В съответствие със своето Решение № 43-2017 (което определя условията за сътрудничество с ОЛАФ) ЕСП уведомява ОЛАФ за всеки случай на предполагаема измама, корупция или други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС. По време на одитната дейност на ЕСП могат да бъдат открити потенциални случаи на измама, или такива да ѝ бъдат съобщени от трети страни.

 

Европейската прокуратура е новата независима прокуратура на ЕС, която отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. ЕСП и Европейската прокуратура подписаха оперативно споразумение, което влезе в сила на 3 септември 2021 г. В него се определя структурирана рамка за установяване и поддържане на отношения на сътрудничество между двете страни с цел защита на бюджета на ЕС при пълно зачитане на правомощията на Европейската сметна палата и Европейската прокуратура.

Връзки по темат