No
No

​Връзки на Европейската сметна палата с Европейския парламент и Съвета


Европейската сметна палата (ЕСП) подпомага Европейския парламент и Съвета при изпълнението на техните задължения като бюджетни органи и органи по освобождаване от отговорност, упражняващи контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета на ЕС.

Правната рамка, уреждаща отношенията на ЕСП с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз (Съвета), е определена в член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно ДФЕС Европейската сметна палата "подпомага Европейския парламент и Съвета при упражняването на тяхната контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета" на ЕС.

В качеството си на независим външен одитор ЕСП проверява отчетите за приходите и разходите на ЕС и представя на Европейския парламент и Съвета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тя също така представя пред тях своите констатации по конкретни въпроси под формата на специални доклади, прегледи и становища.

Предоставяйки своите експертни заключения и препоръки на Парламента и Съвета, ЕСП помага на бюджетните органи на ЕС да установят дали средствата на Съюза са правилно събрани и разходвани, както и да следят дали бюджетът на ЕС се разходва икономически ефективно.

Връзки с институциите

ЕСП поддържа активен диалог с Парламента и Съвета през цялата финансова година, като едновременно с това запазва своята безпристрастност в ролята си на независим външен одитор на ЕС.

Ясното и своевременно представяне на констатациите и препоръките на ЕСП пред Парламента и Съвета е неин основен приоритет. Благодарение на междуинституционалния диалог дейността на ЕСП оказва положително въздействие върху финансовото управление на ЕС и подпомага законодателните органи на Съюза във вземането на решения, основано на доказателства, както и в законодателната им работа.

Екипът, отговарящ за връзките с институциите, към Дирекцията на Председателството (DOP) управлява и координира отношенията на ЕСП с Европейския парламент и Съвета. Председателят на ЕСП носи официалната отговорност за външните отношения на ЕСП, и по-конкретно за връзките ѝ с другите институции на ЕС. Той може да делегира задачи на члена на ЕСП, отговарящ за връзките с институциите, чиято роля е да разширява и задълбочава контактите на ЕСП с другите институции и органи на ЕС.

За контакт с екипа, отговарящ за връзките с институциите:

Връзки с Европейския парламент

European Parliament
Европейския парламент - © Европейския съюз
Автор на снимките: EP/Genevieve ENGEL

Резултатите от работата на ЕСП се използват от всички комисии на Европейския парламент, както и от много други парламентарни структури, като например междупарламентарните делегации и политическите групи. ЕСП ежегодно представя своята дейност пред различни комисии на Европейския парламент и други парламентарни структури.

Най-важният партньор на ЕСП в Европейския парламент е Комисията по бюджетен контрол (CONT). Тя отговаря за отношенията на Парламента с ЕСП, изготвя неговите становища относно назначаването на членовете на ЕСП и разглежда нейните доклади.

CONT отговаря също така за осъществяването на контрол върху изпълнението на бюджета на Съюза, на Европейския фонд за развитие и на институциите и органите, финансирани от ЕС. Тези правомощия обуславят изключително важната ѝ роля в годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Тъй като одитната дейност на ЕСП служи за основа на тази процедура, институцията поддържа тясно сътрудничество с CONT през цялата финансова година. CONT отговаря също така за наблюдението на разходната ефективност на финансирането от ЕС при изпълнението на политиките на Съюза. Ето защо повечето специални доклади и прегледи на ЕСП се представят пред CONT, а резултатите от извършените от ЕСП одити на изпълнението все по-често се изпращат и обсъждат в редица други секторни комисии на Европейския парламент.

Връзки със Съвета

European Council
Европейски съвет - © Европейския съюз

Работата на ЕСП е от значение за много подготвителни органи на Съвета. Всички нейни специални доклади се представят пред тези органи в съответствие с техните области на компетентност.

Основният партньор на ЕСП в рамките на Съвета е Бюджетният комитет, чиято дейност е свързана с годишната бюджетна процедура, включително процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Бюджетният комитет отговаря също така за законодателната дейност на ЕС в областта на финансите, в т.ч. за Финансовия регламент.

Съветът назначава членовете на ЕСП по предложение на съответните държави членки и след съгласуване с Европейския парламент в съответствие с член 286 от ДФЕС.

Връзки с правителствата и парламентите на държавите членки


Одитните констатации и препоръките на ЕСП могат да помогнат на държавите членки при вземането на решения, свързани с доброто управление на финансите на ЕС и изпълнението на политиките на Съюза.

Членовете на ЕСП поддържат контакти със съответните си национални правителства и парламенти. Сред най-важните партньори на ЕСП на ниво държави членки са министерствата и парламентарните комисии по европейските въпроси, финансите и публичните сметки.

Екипът на ЕСП, отговарящ за връзките с институциите, си сътрудничи с представителите на националните парламенти в Европейския парламент.

Процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Всяка година Европейският парламент и Съветът вземат решение дали да дадат своето одобрение, т.е. "да освободят Европейската комисия от отговорност", за изпълнението на бюджета за дадена година. Този процес е известен като годишна процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

President of the European Court of Auditors
Автор на снимките: EP Multimedia Centre.

За да подпомогне Парламента и Съвета в ролята им на бюджетни органи, ЕСП представя пред тях годишни доклади, които включват Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите на ЕС и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

Всяка есен процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета стартира официално в деня на публикуването на годишния доклад на ЕСП и представянето му от председателя на ЕСП пред CONT на Европейския парламент. След това председателят на ЕСП представя годишния доклад пред целия Парламент на пленарно заседание.

В Съвета процедурата по освобождаване от отговорност започва с представянето на годишния доклад на ЕСП от председателя на ЕСП пред Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Комисията по бюджетен контрол организира обществени изслушвания за всяка основна област на политиката на ЕС, като обхваща всички институции и органи на Съюза. Докладващите членове на ЕСП участват в тези изслушвания във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност, като представят различните глави от годишния доклад на ЕСП, както и нейни актуални специални доклади и прегледи.

Автор на снимките: Helena Piron/ЕСП

Успоредно с провеждащите се изслушвания на Парламента във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност, одитните екипи на ЕСП представят пред Бюджетния комитет на Съвета съответните глави от годишния доклад, за които отговарят. Въз основа на този доклад Бюджетният комитет на Съвета изготвя своя проект на препоръки относно процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, който се представя пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Въз основа на обществените изслушвания, провеждани по време на срещите на Комисията по бюджетен контрол, тя изготвя доклади относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, обхващащи всички ключови области на политиката и институции. След това нейните доклади се разглеждат по време на пленарното обсъждане, на което Съветът също представя своите препоръки във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност. Парламентът кани председателя на ЕСП да участва в това публично обсъждане на процедурата, заедно с комисаря, отговарящ за бюджета на ЕС.

На пленарното заседание се провежда гласуване от всички членове на Европейския парламент, чрез което се определя дали Комисията, институциите и органите на ЕС следва да бъдат освободени от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС.

След гласуването председателят на Парламента подписва резолюциите за освобождаване от отговорност. Решението на Европейския парламент да освободи една институция от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета води до официалното приключване на нейните отчети за съответната година. В случай на отказ от освобождаване от отговорност на дадена институция или орган на ЕС, решението се отлага за следващата есен.

Приключването на процедурата по освобождаване от отговорност се застъпва с началото на следващата процедура. Подкрепата, която ЕСП предоставя на бюджетните органи и органите по освобождаване от отговорност на ЕС— а именно Европейския парламент и Съвета — при упражняването на техните правомощия за контрол по отношение на изпълнението на бюджета на ЕС, обуславя нейната решаваща роля за поддържането на добро финансово управление и отчетност в Съюза.

Подобно на всички други институции и органи на ЕС, финансирани от бюджета на ЕС, ЕСП подлежи на процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на своя бюджет. Ежегодно Европейският парламент и Съветът проверяват годишните отчети на ЕСП и нейната дейност през дадената финансова година, едновременно с доклада на независимия одитор, като следват обичайната процедура по освобождаване от отговорност. Комисията по бюджетен контрол кани генералния секретар на ЕСП да участва в обществено изслушване относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета с цел да обмени становища и да отговори на въпросите на членовете на Комисията.

Връзки по темата

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu