Yes
No

​ЕСП е със седалище в Люксембург и в нея работят около 900 служители. Тя е европейска институция от средно голям мащаб, което улеснява интеграцията и взаимодействието и насърчава работата в екип. ЕСП полага грижи за благоденствието на служителите си и се стреми да създаде основана на доверие работна среда, в която те се чувстват ценени и мотивирани.

  •  

    Работните помещения на ЕСП се намират в три сгради, разположени в непосредствена близост една до друга, и предлагат модерна, сигурна и екологична работна среда, която насърчава сътрудничеството. Сградите на ЕСП са оборудвани с всички необходими съоръжения за улеснение на служителите и създаване на по-приятна среда (столове за хранене, спортни съоръжения, „семейна“ стая и др.). Институцията осигурява всички ИТ инструменти и инфраструктура, необходими за гъвкавата и ефективна работа на служителите ѝ.

  • Начинът на работа на ЕСП съчетава присъствие на работното място с възможност за работа от разстояние, включително извън държавата на месторабота (за ограничен брой дни годишно).

    our working conditions mission 

ЕСП предлага също така гъвкаво работно време, както и конкурентно възнаграждение и цялостен пакет от придобивки за служителите, в т.ч. право на отпуск, пенсионноосигурителна схема, валидна в целия свят здравна застраховка за служителите и лицата на тяхна издръжка, както и застраховка живот и инвалидност. Основното възнаграждение е определено в Правилника за длъжностните лица на ЕС. Повече информация относно възнаграждението можете да намерите тук.(opens in new window)

Към основното възнаграждение могат да бъдат начислени някои надбавки (за експатриране, за жилищни нужди и за деца) в зависимост от конкретната ситуация на служителите и семейното им положение. Брутното възнаграждение е освободено от национално данъчно облагане, но се облага с данък на ЕС и налог за солидарност.

Служителите имат право на минимум 24 дни годишен отпуск в допълнените към официалните празници.