Yes
No

В рамките на ЕС политиката на сближаване цели намаляването на икономическите и социалните различия между регионите и държавите членки чрез насърчаване на създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, устойчивото развитие и трансграничното и междурегионалното сътрудничество. ​