No
No
 

Европейската сметна палата (ЕСП) одитира финансите на ЕС. Тази нейна функция е от изключителна важност за подобряване на отчетността и прозрачността, а чрез това и за укрепване на доверието на гражданите. ЕСП проверява приходите и разходите във всички области от дейността на ЕС — от мерките за стимулиране на растежа и за създаване на работни места до политиката в областта на околната среда и действията, свързани с климата.

ЕСП подобрява публичната отчетност в ЕС

Дейността на ЕСП подпомага другите институции на ЕС и държавите членки да подобрят управлението и надзора върху разходването на средствата от ЕС. Работата на ЕСП е особено важна за Европейския парламент при вземането на решение дали отчетите на ЕС за предходната година са точни и дали средствата са разходвани правилно — процес, известен като „освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета“.

ЕСП допринася за информираността на създателите на политики и гражданите на ЕС

ЕСП публикува актуални и авторитетни одитни доклади, които допринасят съществено за подобряване на разходването на средствата на ЕС и изпълнението на неговите политики. Докладите на ЕСП имат също така ценен принос за разработването на политики: те предоставят информация на създателите на политики относно областите, в които е необходимо ЕС да подобри своите резултати. ЕСП се стреми също така нейните доклади да бъдат ясни и достъпни, тъй като счита, че европейските граждани следва да могат да се информират по разбираем начин относно това как се използват техните средства и дали се разходват разумно и в съответствие с правилата.

 

Единствено информацията, съдържаща се в нашите публикации, е публично достъпна. За да защити професионалните отношения между одиторите и одитираните обекти, ЕСП винаги запазва поверителността на оправдателните документи и одитните доказателства.

ЕСП превежда своите одитни доклади и становища на всички официални езици на ЕС, а нейните съобщения в социалните медии са на английски език.

ЕСП поддържа тясно сътрудничество с други върховни одитни институции

Приблизително 80 % от бюджета на ЕС се управляват съвместно от Комисията и държавите членки, а някои от фондовете (напр. Механизма за възстановяване и устойчивост) се изпълняват пряко от Комисията, при което държавите членки са бенефициенти. Държавите членки си сътрудничат с Комисията при въвеждането на системи за наблюдение и вътрешен контрол с цел да се осигури целесъобразно и редовно разходване на средствата на ЕС. В допълнение към одитите на ЕСП много върховни одитни институции (ВОИ) в държавите членки също одитират европейските фондове, които техните национални администрации управляват и разходват. ЕСП работи в тясно сътрудничество с националните одитни институции с цел да се увери, че проверките на разходването на средства от ЕС са еднакво надеждни в целия ЕС.

 

ЕСП допринася за разработването на стандарти за одит на публичните финанси

ЕСП се ангажира да поддържа водещата си роля в развитието на финансовото управление и одита в публичния сектор. Институцията играе активна роля при определянето на одитни стандарти чрез участието си във форуми като ИНТОСАЙ.

Дейността на ЕСП е от важно значение за ЕС

Дейността на ЕСП оказва съществено въздействие върху начина на управление на ЕС. Създателите на политики и другите институции считат докладите на ЕСП за полезни, а външни експерти редовно дават висока оценка за тяхното качество. Комисията приема и изпълнява почти всички препоръки на ЕСП. Когато ЕСП преразглежда дадена одитна област след публикуване на съответния доклад, се потвърждава, че нейните препоръки систематично оказват положително въздействие.

ЕСП допринася за борбата с измамите

Повечето от грешките, констатирани от ЕСП в рамките на нейната дейност, не са допуснати умишлено, а по-скоро показват слабости при прилагането на строгите бюджетни правила на ЕС. Понякога обаче одиторите разкриват ситуации, за които не може да бъде намерено правдоподобно обяснение. В качеството си на външен одитор на ЕС ЕСП няма правомощия да разследва случаи на предполагаеми измами, засягащи финансовите интереси на ЕС.

В случай на съмнение за незаконна дейност ЕСП го докладва на Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ) — структурата на Комисията, отговорна за задълбоченото разследване на случаите на предполагаема измама и корупция. Всеки може да докладва на ОЛАФ случаи на предполагаема измама. Ако желаете да отнесете случай до вниманието на ОЛАФ, можете да го направите тук.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF)  

ЕСП препраща информация и доказателства, които счита за необходими, и на Европейска прокуратура (EPPO) — независим орган на ЕС, който извършва разследване и наказателно преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. За повече информация, моля, запознайте се с подписаното през 2021 г. работно споразумение за уреждане на отношенията на ЕСП с EPPO.(opens in new window)

European Public Prosecutor's Office (EPPO)  

Връзки по темата