Yes
No

Публикации и архиви на Европейската сметна палата

По-голямата част от публикациите на Европейската сметна палата (ЕСП) са достъпни за обществеността на нашия уебсайт.

Архивите на ЕСП съдържат всички доклади и становища на институцията от година насам. Хартиените копия на документите, публикувани до г., са прехвърлени в секцията на ЕСП в Историческите архиви на Европейския съюз във Флоренция.

Библиотека на ЕСП

Библиотеката на ЕСП е предназначена предимно за ползване от служителите на ЕСП, но е отворена и за служители на другите институции на ЕС, а при заявка — и за външни потребители с научен интерес. Колекцията на библиотеката съдържа широк набор от публикации по въпроси на одита, счетоводството, правото на ЕС и областите на политика на ЕС. Тя включва книги, периодични издания, материали за пресата, справочни издания и бази данни в електронен и печатен формат. Цялата колекция може да бъде намерена онлайн чрез публично достъпната система BibliotECA Discovery.

Достъп до документи

ЕСП се стреми да служи на гражданите на ЕС, като осъществява дейността си в съответствие с най-високите възможни стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност.

Правно основание

Заявления за достъп до документи се обработват съгласно правото на добра администрация и принципа на прозрачност и в съответствие с Решение № 37-2023 на Европейската сметна палата относно публичния достъп до документи на ЕСП​(opens in new window).

Подаване на заявления за достъп до документи

Заявления за достъп до документи следва да се изпращат чрез формуляра за контакт на ЕСП, който може да бъде попълнен на всеки от официалните езици на ЕС.

Обработване на заявления за достъп до документи

Всяко заявление се разглежда надлежно в срок от един месец от регистрацията му. Решението за предоставяне или отказ на исканите документи се обуславя от фактори като например необходимостта от защита на обществения интерес и поверителния характер на одитната информация.

Обжалване

В случай че му бъде отказан достъп до даден документ, заявителят може да подаде писмена жалба (потвърдително заявление) до председателя на ЕСП в срок от един месец от получаването на отговора на ЕСП, с молба за преразглеждане на решението. В рамките на не повече от един месец от регистрирането на потвърдителното заявление ЕСП предоставя или отказва достъп до поискания документ.

Допълнителни правни разпоредби

Договор за Европейския съюз(opens in new window): член 1, втора алинея относно процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа, в който решенията се вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите;

Договор за функционирането на Европейския съюз(opens in new window): член 15, параграф 1, с който се изисква от институциите на ЕС да работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост, и член 15, параграф 3 относно правото на достъп до документи;

Харта на основните права на Европейския съюз(opens in new window): член 42 относно правото на достъп до документи.

Полезни връзки