Yes
No

Държавите членки могат да разчитат на подкрепа от ЕС при изготвянето на обща политика в областта на убежището и миграцията, основана на солидарност, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на граждани от трети държави, живеещи в ЕС, и мерки за борба с незаконната имиграция и трафика на хора.