Yes
No

Европейската сметна палата прие Решение 6—2019 относно политиката за отворени данни и повторното използване на документи с цел да подобри обмена на информация между ЕСП и обществеността, както и да улесни по-широкото повторно използване на информация (член 1).

В този контекст ЕСП се ангажира да предоставя онлайн документите, с които разполага, в отворени и машинночетими формати, когато това е възможно и целесъобразно. 

 Докладите, включени в този раздел, са публикувани заедно с изготвените бази данни, в съответствие с решението на ЕСП относно отворените данни. Публикувана е и информация относно представените в доклада данни, в т.ч., когато е възможно, източниците на данни и използваните методологии и изчисления.

Отворените данни от ЕСП са публикувани и на портала на ЕС за свободно достъпни данни на адрес data.europa.eu ​заедно с набори от данни на други институции, органи и агенции на ЕС, както и на държавите членки.