No
No
 

Като пазител на финансите на ЕС, Европейската сметна палата смята, че функционирането на институцията следва да бъде прозрачно. Това означава да се разкрива информация относно управлението и дейностите, както и да се публикуват резултатите от одитната дейност на ЕСП. По този начин Сметната палата помога на гражданите по-добре да разберат как тя изпълнява своята роля и как насърчава стабилното финансово управление, като следи за поемането на отговорност на лицата, управляващи бюджета на ЕС.

Връзки по темата