Yes
No

​Защо нашите служители работят с желание в ЕСП? Причините за това са няколко:

  • Работата в ЕСП представлява изключителна възможност за международна кариера в областта на одита в публичния сектор, както и в други области.

  • Служителите на ЕСП са част от европейска институция, чиято роля е да защитава финансовите интереси на ЕС.

  • ЕСП предлага мултикултурна и многоезична среда, в която работят професионалисти от всички държави членки на ЕС.

  • Служителите на ЕСП допринасят за по-доброто функциониране на ЕС, както и за осигуряване на икономически ефективното разходване на средствата на европейските граждани.

В ЕСП работят професионалисти от различни области: предимно одитори, но също така и преводачи, юристи, специалисти по човешки ресурси, архивисти, библиотекари, лекари, експерти в областта на комуникациите, специалисти в областта на ИКТ и работата с данни, специалисти в сферата на логистиката и сигурността, административни сътрудници.

ЕСП назначава основно служители на безсрочен договор, т. нар. длъжностни лица посредством конкурсите, провеждани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Понякога директно се назначават служители за определен период от време, т.нар. срочно наети и договорно наети служители В тези случаи се публикува покана за изразяване на интерес в раздела „Възможности за работа“ на уебсайта на ЕСП. Три пъти годишно институцията предлага места за стажанти, във всички области на дейност. Повече информация по този въпрос можете да намерите в раздела „Стажове“ на уебсайта на ЕСП. Провеждат се също така програми за обмен с националните одитни институции, с помощта на които всяка година се предоставя възможност на определен брой командировани национални експерти (КНЕ) да работят за ЕСП.

Персоналът на ЕСП се състои от секретари/деловодители, асистенти, администратори и ръководители. Отговорностите на секретарите/деловодителите включват управление на офиса, услуги, свързани с охрана или превоз, както и предоставяне на административна и техническа подкрепа. Асистентите осигуряват изпълнителна и техническа подкрепа в различни области. Администраторите заемат позиции с висока отговорност. Функциите на ръководителите включват разработване на стратегии и прогнози и управление на човешките ресурси.

Правилата за назначаване на служители са определени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Повече информация можете да намерите в прегледа на социалния баланс на ЕСП.

Връзки по темата