Yes
No

Посредством своята обща селскостопанска политика ЕС предоставя различни субсидии и други мерки, насочени към осигуряване на продоволствената сигурност, добър жизнен стандарт на земеделските стопани, насърчаване на развитието на селските райони и опазване на околната среда. ​