Yes
No

​ЕСП е активен член на ИНТОСАЙ и нейната европейска регионална група (ЕВРОСАЙ). Чрез тази дейност тя допринася за развитието на професията на одитора в публичния сектор навсякъде по света.

ИНТОСАЙ

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Международна организация на върховните одитни институции) е професионалната организация на върховните одитни институции (ВОИ) на страните членки на Организацията на обединените нации или на нейните специализирани агенции. Понастоящем тя се състои от 195 пълноправни членове (сред които ЕСП е единственият наднационален орган), пет международни организации с асоциирано членство и двама асоциирани членове. ИНТОСАЙ е призната за помощен орган на Организацията на обединените нации.

От 1980 г. насам и дори преди да стане пълноправен член, ЕСП участва активно в редица дейности и работни направления на ИНТОСАЙ, по-специално като допринася практически за изготвянето на стандарти и насоки и насърчава най-добрите практики и осигуряването на качество. ЕСП също така участва във всички конгреси на ИНТОСАЙ, провеждани на всеки три години, като в много случаи се ангажира с определянето на конгресните теми.

През 2004 г. ЕСП стана пълноправен член на ИНТОСАЙ след изменението на устава на ИНТОСАЙ относно членството на ВОИ от наднационални организации.

ЕСП участва активно в дейностите на ИНТОСАЙ, насочени към разработването на стандарти за одитна дейност. През ноември 2022 г. на XXIV-ия конгрес на ИНТОСАЙ ЕСП беше определена за председател на Комитета за професионални стандарти след мандата ѝ като заместник-председател от 2016 г. до 2022 г. В тази си роля ЕСП получи място и в Управителния съвет на ИНТОСАЙ.

ЕСП е също така член на комитетите на ИНТОСАЙ за изграждане на капацитет и споделяне на знания и играе активна роля в няколко от работните органи на тези комитети.

ЕВРОСАЙ

EUROSAI
EUROSAI

ЕСП е член на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на върховните одитни институции), която е европейската регионална група на ИНТОСАЙ.

ЕВРОСАЙ е създадена през 1990 г. от 29 европейски ВОИ и ЕСП и понастоящем се състои от 51 членове. От създаването си ЕСП участва активно в различни работни органи на ЕВРОСАЙ.

ЕСП е външен одитор на ЕВРОСАЙ за периода 2008—2011 г. и член на управителния съвет на ЕВРОСАЙ за периода 2011—2017 г.

Партньорска проверка

Като върховна одитна институция (ВОИ) ЕСП се стреми да играе водеща роля в развитието на одита в публичния сектор. Тя работи заедно с други ВОИ в Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и европейската регионална група ЕВРОСАЙ за установяване на професионални стандарти и добри практики. ЕСП е една от първите, които приемат партньорските проверки като инструмент за развитие и разпространение на добри практики в рамките на общността на ВОИ.

При първата партньорска проверка на ЕСП през 2008 г. бяха разгледани всички аспекти на нейните одити и административни операции. Прегледът беше извършен от Службата на главния одитор на Канада, заедно с ВОИ на Австрия, Норвегия и Португалия.

Втората партньорска проверка на ЕСП приключи през 2013 г. и беше ръководена от германската федерална сметна палата, заедно с ВОИ на Франция и Швеция. Тя обхвана практиките на ЕСП за одит на изпълнението и последващите действия във връзка с препоръките от партньорската проверка от 2008 г.

Третата партньорска проверка на ЕСП, приключила през 2020 г., направи оценка на изпълнението на стратегията на ЕСП за периода 2018—2020 г. Проверката беше ръководена от националната сметна палата на Естония, заедно с ВОИ на Дания, Нидерландия и Съединените американски щати.

Връзки по темата