Yes
No

​Доклади от независим одитор относно финансовите отчети на Европейската сметна палата

Без да се засягат разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на Сметната палата отговорността за одитиране на приходите и разходите на Съюза, както и разпоредбите на член 319 от същия Договор относно процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, всяка година, от приключването на финансовата 1987 година насам, отчетите за приходите и разходите на Сметната палата се одитират от независим одитор.

Докладите, изготвени от независимия одитор на Сметната палата във връзка с отчетите ѝ за финансовите години 1987—1991 г., са били изпращани само на председателя на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Съгласно взетото от членовете на Сметната палата решение на заседанието ѝ от 8 юли 1993 г. докладите на независимия одитор се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. За пръв път това става с доклада за финансовата 1992 г.

След изменението на Финансовия регламент през 2018 г. в Официален вестник се публикуват само консолидираните отчети. Сметната палата продължава да публикува годишните си финансови отчети на своята интернет страница.

Връзки по темата