No
No
 

Финансовият регламент е основният текст, определящ принципите и процедурите за съставяне и изпълнение на бюджета на ЕС, както и за надзора над финансите на ЕС.

Бюджет на ЕСП

ЕСП се финансира от общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетът на ЕСП представлява по-малко от 0,1 % от общия размер на разходите на ЕС и 1,5 % от общия размер на административните разходи.

Информация за бюджета на ЕСП и неговото изпълнение е представена в Отчета за дейността на ЕСП.

Доклади от независим одитор относно финансовите отчети на Европейската сметна палата

Годишните отчети на ЕСП се изготвят от нейния отговорен счетоводител и се одитират ежегодно от външен одитор.

Одитираните годишни отчети, заедно с докладите на външния одитор, се изпращат на Европейската комисия за целите на консолидацията, както и на Европейския парламент и на Съвета.

Доклад за бюджетното и финансовото управление

В този доклад се прави преглед на изпълнението на бюджета на ЕСП и се дават пояснения за събитията, оказали съществено влияние върху нейните дейности. Той се представя на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.

Доклад на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити

В този доклад се съдържа информация за това как ЕСП управлява своите ресурси, както и за ефикасността и ефективността на нейните системи за вътрешен контрол. Докладът е средство за управленска отчетност в рамките на ЕСП, както и извън нея пред бюджетните органи.

Той се изготвя всяка година от генералния секретар в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия регламент и се изпраща на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета като част от годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Докладване от Европейската сметна палата относно устойчивостта

Докладването относно устойчивостта е практиката на измерване, оповестяване и отчитане пред вътрешните и външните заинтересовани страни във връзка с организационната дейност, насочена към постигане на целта за устойчиво развитие.

Европейската сметна палата (ЕСП) се ангажира да бъде устойчива институция, като вече няколко години полага все по-интензивни усилия нейната дейност да оказва минимално въздействие върху околната среда. Понятието устойчивост обаче се простира отвъд екологизирането. В неговия обхват попадат също така икономическото въздействие, етиката и управлението, спазването на правните норми и преди всичко отношението към хората.

В доклада на ЕСП се разглежда екологичното, икономическото и социалното въздействие от нейната дейност.

Служба за вътрешен одит

Службата за вътрешен одит на ЕСП е създадена през 2002 г. след административната реформа и в рамките на новия Финансов регламент — Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, с който се въвежда принципът на „добро финансово управление“.

Назначаването и дейността на вътрешния одитор са регламентирани в членове 117—122 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Службата за вътрешен одит е напълно независима при извършването на своите одити, които обхващат всички структури и дейности на ЕСП. Тя има пълен и неограничен достъп до цялата информация, която ѝ е необходима, за да извършва своята дейност.

Всяка година ЕСП изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ обобщение на броя и вида на извършените вътрешни одити, отправените препоръки и действията, предприети по тях.

Комитет за вътрешен одит

Комитетът за вътрешен одит на ЕСП е органът, отговорен за въпросите на вътрешния одит. Комитетът се състои от членове на ЕСП и един външен експерт.

Членовете на Комитета за вътрешен одит са:

Hannu TAKKULA

член на ЕСП

Marek OPIOŁA

член на ЕСП

Katarína KASZASOVÁ

член на ЕСП

Paul KOECHLIN

външен експерт

Връзки по темата