No
No
 

Етичните насоки на ЕСП се основават на ценности като независимост, почтеност, обективност, прозрачност и професионализъм. Те се прилагат към всички членове и служители на ЕСП.

Етични насоки

ЕСП е приела изискванията, определени от Етичния кодекс на ИНТОСАЙ(opens in new window) (МСВОИ 130), и ги е включила в първата част на своите Етични насоки, които се прилагат към всички членове и служители на ЕСП. Тези насоки имат за цел да спомогнат за това при взимането на текущи решения по отношение на одитни въпроси или управлението на институцията да бъдат спазвани принципите, залегналите в Кодекса на ИНТОСАЙ. Втората част от насоките е съсредоточена върху задълженията за етично поведение на служителите, към които се прилага Правилникът за длъжностните лица.

Кодекс за поведение за членовете на ЕСП

Членовете на ЕСП се подчиняват на Кодекс за поведение, в който са определени задълженията им за спазване на следните принципи на етично поведение: почтеност, независимост, обективност, компетентност, професионално поведение, поверителност, прозрачност, достойнство, ангажираност, лоялност, дискретност и колегиалност.

ЕСП публикува декларациите за интереси и за липса на конфликт на интереси на членовете си на страницата на своята организационна структура.

Партньорски проверки на етичната рамка на Европейската сметна палата

Партньорска проверка на етичната рамка на Европейската сметна палата беше извършена през 2019 г. от върховните одитни институции на Полша и Хърватия, две институции с богат опит в тази област. В доклада от партньорската проверка се заключава, че ЕСП е разработила надеждни стандарти, особено в етичните насоки за всички свои служители и кодекса за поведение на членовете си. Екипът на проверката отправи и конкретни препоръки за изграждането на още по-ясна и по-съгласувана етична рамка в ЕСП, която да продължи да се усъвършенства.

През 2022 г. беше финализиран още един преглед на етичната рамка на ЕСП. Въз основа на оценката на външен консултант, който отправи редица препоръки в няколко области, бяха актуализирани Етичните насоки на ЕСП.

Комисия по етика

Комисията по етика се състои от трима членове, назначени по предложение на председателя за срок от три години (с възможност за еднократно подновяване): двама членове на ЕСП и едно лице извън структурата на ЕСП, избрано въз основа на неговите/нейните способности, опит и професионални качества.

Комисията по етика обсъжда всички въпроси от етично естество, за които счита, че имат отношение към стандартите и репутацията на ЕСП, в т.ч. оценяването на външните дейности на членовете на ЕСП.

Постоянни членове:

  • George Marius Hyzler, член на ЕСП
  • Lefteris Christoforou, член на ЕСП
  • Melchior Wathelet, бивш генерален адвокат в Съда на Европейския съюз

Заместник-членове:

  • François-Roger Cazala, член на ЕСП
  • Nikolaos Milionis, член на ЕСП
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, бивш съдия в Общия съд на ЕС

Съветници по етични въпроси

Генералният секретар назначава съветници по етичните въпроси измежду служителите на ЕСП.

Всеки член на персонала има правото и възможността да потърси поверителен и безпристрастен съвет от тези съветници по отношение на следните въпроси:

  • ценностите и принципите, които се очаква да притежават служителите (напр. независимост, почтеност, безпристрастност, професионализъм);
  • конкретни чувствителни въпроси като действителни или потенциални конфликти на интереси, приемане на подаръци и др.

Подаръци и гостоприемство

Членовете на ЕСП не могат да приемат подаръци на стойност над 150 евро. В случай че по силата на дипломатическа традиция те получат подаръци на стойност над определения таван, те следва да ги предадат на Генералния секретар. Секретариатът на ЕСП поддържа регистър на подаръците на стойност над 150 евро, който е публично достъпен на посочената по-долу връзка. Членовете на ЕСП не могат да получават заплащане под каквато и да е форма за външни дейности или за публикации по време на техния мандат. В случай че такова плащане бъде направено, средствата следва да бъдат дарени на избрана от тях благотворителна организация.

Служителите на ЕСП не могат да получават подаръци, услуги (като храна и настаняване), или други облаги на материална стойност над 50 евро, предложени от трета страна. Подаръци на стойност между 50 и 150 евро могат да бъдат приемани само с разрешението на органа по назначаването.

Професионална дейност на служителите на ръководна длъжност след прекратяване на служебното им правоотношение

Съгласно член 16 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, след прекратяване на служебните им правоотношения всички длъжностни лица продължават да бъдат обвързани от задължението за почтеност и дискретност по отношение на приемането на определени назначения или облаги. Бившите длъжностни лица, които възнамеряват да упражняват професионална дейност през първите две години след напускане на службата, трябва да информират за това институцията, която е техен бивш работодател, за да може тя да реши дали да забрани дадената дейност или да я одобри (при определени условия, когато това е необходимо).

Освен това, по отношение на бившите длъжностни лица на ръководни длъжности член 16, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица предвижда, за период от 12 месеца след прекратяване на служебното правоотношение, забрана по принцип от страна на органа по назначаването за лобиране или застъпничество пред служители на тяхната бивша институция в полза на свой бизнес, клиенти или работодатели по въпроси, за които те са отговаряли през последните три години от своята работа.

Параграф 4 на член 16 от Правилника за длъжностните лица, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета, изисква от всяка институция да публикува ежегодно информация относно прилагането на параграф 3, включително списък на разгледаните случаи.

В доклада по-долу е представена информация относно професионалните дейности на служители на ръководни длъжности в ЕСП след прекратяване на служебното им правоотношение:

Съобщение относно публикуването на информация във връзка с професионалните дейности на бивши служители на ръководни длъжности след прекратяване на служебното правоотношение (параграфи 3 и 4 от чл. 16 от Правилника за длъжностните лица) — Годишен доклад за 2022 г.

Връзки по темата