No
No
 

Докладите за дейността представят работата, извършена от Европейската сметна палата (ЕСП) през съответната година.

B годишния доклад за дейността се прави преглед на основните резултати и постижения на ЕСП през годината и се отбелязват по-важните тенденции в одитната дейност и вътрешната организация на ЕСП.

Докладът на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити предоставя информация за управлението на ресурсите от страна на ЕСП, както и за функционирането на нейните системи за вътрешен контрол. Докладът представлява инструмент за управленска отчетност в рамките на ЕСП, както и извън нея пред бюджетните органи — той се представя на Комисията, Европейския парламент и Съвета като част от ежегодната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

В доклада относно устойчивостта се предоставя информация, свързана с практиките и действията на Европейската сметна палата в областта на устойчивото развитие и представляваща интерес за институционалните заинтересовани страни и гражданите на ЕС. В него се разглежда екологичното, икономическото и социалното въздействие от дейността на институцията.