No
No

Европейската сметна палата (ЕСП) е външният одит​ор на ЕС.

Колегиумът на ЕСП се състои от един член от всяка държава членка, а работата му се подпомага от около 900 служители от всички националности на ЕС.

Нашата мисия

Чрез своята независима, професионална и социалнозначима одитна дейност ЕСП оценява икономичността, ефикасността и ефективността, законосъобразността и редовността на действията на ЕС, за да спомогне за подобряване на отчетността, прозрачността и финансовото управление. По този начин ЕСП допринася за укрепване на доверието на гражданите и за предоставяне на ефективен отговор на настоящите и бъдещи предизвикателства за ЕС.

Нашата визия

ЕСП се стреми да има водеща позиция в областта на одита на публичния сектор и да допринася за един по-силен и устойчив Европейски съюз, защитаващ ценностите, върху които е изграден.

Дейността на ЕСП се основава на следните ценности:

 • Независимост

  ЕСП извършва дейността си, без да се поддава на влияния, които могат компрометират нейната професионална преценка или да бъдат счетени за компрометиращи.


 • Почтеност

  ЕСП извършва дейността си почтено, надеждно и единствено в интерес на обществото на ЕС и се стреми да дава пример със своя професионализъм и начина, по който се ръководи институцията.

 • Обективност

  ЕСП е безпристрастна и обективна институция и основава одитните си заключения на достатъчни, актуални и надеждни доказателствени данни.

 • Прозрачност

  ЕСП оповестява констатациите си чрез ясни, изчерпателни и достъпни доклади, които се публикуват на всички официални езици на ЕС, като спазва изискванията за поверителност и защита на личните данни.

 • Професионализъм

  В съответствие с международните одитни стандарти, ЕСП придобива, развива и поддържа най-високо ниво на познания, експертен опит и умения, свързани с одита на публичния сектор и с управлението на политиките и финансите на ЕС.