No
No

Европейският съюз е поел ангажимент да спазва поверителността на личните данни на потребителите.

Политиката на Европейския съюз по отношение на „защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза“ се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от .

Тази обща политика се прилага за съвкупността от уеб страниците на всички институции на Европейския съюз в домейна europa.eu.

Въпреки че можете да разглеждате повечето от тях без да предоставяте Вашата лична информация, в някои случаи това е необходимо за извършването на заявените от Вас електронни услуги.

Уеб страниците, за които се изисква предоставянето на лични данни, ги обработват в съответствие с горепосочения регламент и информират потребителите как ще се използват техните данни в специални декларации за поверителност:

 • За всяка конкретна електронна услуга администраторът на данни определя по какъв начин и с каква цел ще се обработват личните данни и следи дали електронната услуга се извършва в съответствие с политиката за поверителност на личните данни;

 • Всяка институция разполага с длъжностно лице по защита на данните, което следи да се спазват разпоредбите на Регламента и предоставя консултации на администраторите на данни при изпълнението на техните задължения (вж. членове 43-45 от Регламента);

 • Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган за всички институции (вж. членове 52-60 от Регламента).

Уеб страниците на всички институции на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, съдържат препратки към уеб страниците на трети страни. Ние не разполагаме с контрол върху тяхното съдържание и затова Ви приканваме да се запознаете с тяхната конкретна политика за поверителност на личните данни.

Какво представлява електронната услуга?

Електронна услуга, извършвана чрез уеб страницата на дадена институция на ЕС, е услуга или ресурс, предоставени по интернет с цел подобряване на комуникацията между институциите на ЕС и юридическите или физическите лица.

Уеб страниците на институциите на Европейския Съюз предлагат / ще предлагат три вида електронни услуги:

 • Информационни услуги, които предлагат на гражданите, медиите, бизнеса, държавните органи и други създатели на политики лесен и ефективен достъп до информация, като така спомагат за повишаване на прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС;

 • Интерактивни услуги за комуникация, които допринасят за по-добър контакт с гражданите, бизнеса, гражданското общество и заинтересованите страни от публичния сектор, като така се улесняват консултациите относно политиките и функционирането на механизмите за обратна връзка, което спомага за създаването на политики и допринася за дейностите и услугите, извършвани от ЕС;

 • Транзакционни услуги, които дават достъп до всички основни форми на операции с участието на Европейския съюз, като например обществени поръчки, финансови операции, набиране на персонал, записване за участие в събития, придобиване или закупуване на документи, и др.

Информация, която се съдържа в специалната декларация за поверителност

Специалната декларация за поверителност ще съдържа следната информация относно употребата на Вашите данни:

 • Кой отговаря за контрола на събраната информация и с каква цел се събира тя, на какво правно основание и с помощта на какви технически средства. ЕС събира лични данни само доколкото това е необходимо за постигането на конкретни цели и те няма да бъдат използвани повторно за цел, различна от тази, за която са били събрани.
 • На кого ще бъде разкрита Вашата информация. Европейският съюз предоставя информация на трети страни само ако е необходимо за целта/ите, посочена/и по-горе, и само на посочените (категории) получатели. ЕС не разпространява Вашите лични данни за целите на директен маркетинг;
 • Вашите права са посочени в членове 17-24 от Регламент (ЕС) 2018/1725: право на достъп до Вашите лични данни, както и на тяхното коригиране без неоснователно забавяне, ако те са неточни или непълни; право да поискате изтриване на личните данни или ограничаване на тяхното използване в определени случаи; при необходимост - право на възражение по всяко време относно обработването на данните Ви въз основа на Вашата конкретна ситуация, и правото на преносимост на данните. Вашето искане ще бъде разгледано и ще получите отговор без необосновано забавяне, но най-късно в рамките на един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца.

Специалната декларация за поверителност може също да съдържа следната информация относно употребата на Вашите данни:

 • Правото да бъдете осведомени, когато това е възможно, относно всякакви промени в личните Ви данни при разкриването им на трети страни; правото да бъдете уведомени дали събирането на личните данни е задължително или не, както и възможните последствия от евентуален отказ от предоставяне на лични данни; правото да не бъдете обект на автоматизирани решения за обработване (които се взимат единствено от машини), което да Ви засяга по някой от начините, посочени в закона; когато е приложимо, правото да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Периодът на съхранение на личните данни. ЕС съхранява данните само за периода, необходим за събирането или обработката им.
 • С кого да се свържете, ако имате други въпроси или оплаквания.

Връзки по темата