No
No
 

Европейската сметна палата (ЕСП) е колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка.

Членовете на ЕСП и нейните одитори са разпределени в пет одитни състава.

Одитните състави, начело на всеки от които се избира ръководител, приемат специални доклади, прегледи, специфични годишни доклади и становища. Те изготвят също така годишните доклади на ЕСП относно б​​юджета на ЕС и Европейските фондове за развитие, които се приемат от институцията като колективен орган.

ЕСП заседава в пълния си състав от 27 членове около два пъти месечно.

Институцията има редица комитети, които вземат решения, свързани с нейната работа и организация. В Комитета за контрол на качеството на одита се включват членът на ЕСП, отговарящ за контрола на качеството на одита, който изпълнява ролята на негов председател, и по един член от всеки одитен състав. Той взема решения относно одитните политики, стандарти и методология на ЕСП.

В Административния комитет участват председателят на ЕСП, ръководителите на съставите, членът, отговарящ за връзките с институциите, и членът, отговарящ за контрола на качеството на одита. В неговата компетенция попадат решения по въпроси, свързани с администрацията, стратегията, работната програма и комуникациите.

Председател

Европейската сметна палата се оглавява от президент — член, който се избира от колегиума в ролята на „пръв/първа сред равни“ за мандат от три години, който може да бъде подновяван. Председателят ръководи заседанията на ЕСП, следи за доброто управление на институцията и нейната дейност и я представлява във външните ѝ отношения, и по-специално в отношенията ѝ с органа по освобождаване от отговорност.

Членове

Всяка държава членка номинира свой кандидат за член на ЕСП. Членовете се назначават официално от Съвета след съгласуване с Европейския парламент за срок от шест години, като мандатът им може да бъде подновяван. Членовете тържествено декларират, че ще изпълняват дейността си при пълна независимост и ще служат на общия интерес на Европейския съюз.

Членовете се назначават в един от петте одитни състава. Те отговарят за провеждането на одити и за управлението на изготвените доклади в рамките на процедурата по приемането им на ниво одитен състав или ЕСП. Когато даден доклад бъде приет, членът, отговорен за одита, го представя пред институционалните заинтересовани страни, като Европейския парламент и Съвета, както и пред медиите.

Колегиумът от 27 членове е най-висшият орган за вземане на решения на ЕСП, поради което членовете също така имат правомощията да вземат решения във връзка с по-общи стратегически и административни въпроси.

Генерален секретар

Генералният секретар е най-високопоставеният служител на ЕСП. Той се назначава от ЕСП на тази длъжност за период от шест години, с възможност за подновяване на мандата, и носи отговорност за управлението на персонала и администрацията на ЕСП.

Под отговорността на генералния секретар попада и секретариатът на ЕСП — службата, която управлява документацията и вътрешните процедури на институцията. Длъжностното лице по защита на данните и главният служител по сигурността на информацията също са част от генералния секретариат.

Служители на ЕСП

Персоналът на ЕСП се състои от около 900 служители. Повечето от тях са одитори, но много други работят в областта на преводите и общата администрация.

Одиторите на ЕСП имат разнообразен професионален опит, придобит в частния и публичния сектор, в области като счетоводство, вътрешен и външен одит, право и икономика. Благодарение на преводачите на ЕСП гражданите на ЕС могат да четат публикациите на институцията на всеки официален език на ЕС.

ЕСП назначава на работа граждани от всички държави членки на ЕС. Правата и задълженията на служителите на ЕСП са установени в Правилника за длъжностните лица на ЕС. В институцията работят почти еднакъв брой мъже и жени.

ЕСП се гордее с факта, че от досега е успяла да изгради работна сила от отдадени, квалифицирани и опитни служители, чиято цел е да защитават финансовите интереси на гражданите на ЕС.