Yes
No

Тясното сътрудничество между ЕСП, националните ВОИ и международните професионални организации е от съществено значение за ефективното и ефикасното изпълнение на задачите на ЕСП. Освен това ЕСП се стреми да допринася активно за развитието на професията одитор в публичния сектор.

Като външна одитна институция на ЕС Европейската сметна палата отчита значението на това да се поддържат добри контакти и работни отношения със сходни организации от целия свят. Особено важно е развитието на тези контакти в Европа, най-вече чрез сътрудничество с върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на ЕС и страните кандидатки, както и с потенциалните страни кандидатки за членство в ЕС.

Това сътрудничество е тясно свързано с отговорността на ЕСП за одит на фондовете на ЕС, голяма част от които се управляват от национални органи в държавите членки. ВОИ на държавите членки предоставят ценна подкрепа на ЕСП при извършването на одити на място, като помагат за осигуряването на ефективно и ефикасно изпълнение на нейните задачи. Понякога ЕСП участва в координирани одити с други ВОИ.

ЕСП прилага международно признати одитни стандарти за публичния сектор, а международното сътрудничество предоставя ценни възможности за обмен на гледни точки и опит относно прилагането им.

ЕСП си сътрудничи с други ВОИ най-вече чрез:

  • Контактния комитет на ЕС;
  • Мрежата на ВОИ на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС; и
  • международни организации за публичен одит, основно Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) и нейната европейска регионална организация ЕВРОСАЙ.

Връзки по темата