No
Yes
 

Бюлетинът на ЕСП е периодично издание, което информира за най-важните въпроси в областта на публичния одит в ЕС. Чрез него читателите могат да се запознаят с ролята и дейността на ЕСП, като във всеки отделен брой се поместват статии по конкретни теми от вътрешни и външни източници. Тези статии могат да очертават нови дейности и практики или да представят гледната точка на политици, одитори, представители на академичните среди или друг​и експерти по дадена тема.

Отговорност за съдържанието на интервютата и статиите носят интервюираните лица и авторите. То не отразява становището на Европейската сметна палата.

По-долу можете да намерите Бюлетина на ЕСП, който е публикуван и в социалните медии.