No
No
 

От момента на своето създаване ЕСП активно насърчава сътрудничеството с върховните одитни институции на държавите членки на ЕС.

Двустранно сътрудничество при одита на средствата от ЕС

Договорът за функционирането на ЕС изисква от ЕСП и националните одитни институции на държавите членки да си сътрудничат в дух на доверие, като запазват своята независимост. Сътрудничеството между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП датира още от самото създаване на ЕСП през г. и се увеличава с течение на времето.

Многостранно сътрудничество на нивото на Контактния комитет

ЕСП активно сътрудничи с ВОИ на държавите членки на ЕС чрез Контактния комитет.
Контактният комитет обединява ръководителите на ВОИ на държавите членки на ЕС и на ЕСП и провежда срещите си веднъж годишно. Той предоставя възможност за сътрудничество и обмен на професионални знания и опит в одита на европейските фондове и други въпроси, свързани с ЕС. Текущите контакти се поддържат посредством служителите за връзка, определени от всяка институция. Създадени са работни групи с цел съдействие при разработването на общи позиции и практики.

 

Мрежа на върховните одитни институции на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС

ЕСП си сътрудничи с ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, за да улесни редовния обмен на информация, да развива одитните методологии и да насърчава професионалното обучение. Това се извършва съвместно със SIGMA (Подкрепа за подобряване на управлението и ръководството) — съвместна инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЕС.

Основният механизъм за сътрудничество е Мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, която работи подобно на Контактния комитет. През годините в рамките на тази структура се провеждат периодични срещи на председателите на ЕОИ и служителите за връзка, както и работни групи, семинари, обучения и паралелни одити. Основната цел е да се насърчи използването на одитни методи и техники, съответстващи на международните стандарти и най-добрите практики на ЕС.

network  

Връзки по темата