No
No

EÚ plní svoje ciele prostredníctvom vykonávania politík. Tieto politiky financuje zo svojho rozpočtu. Činnosť Dvora audítorov zahŕňa audit tohto rozpočtu a politík, ktoré podporuje.

Na čo sa peniaze vynakladajú?

Počas viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 vynaloží EÚ oveľa viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom programovom období 2014 – 2020. V tomto období bude môcť EÚ vynaložiť 1,8 bil. EUR (vyjadrené v cenách roku 2018). Do týchto výdavkov je zahrnutá suma 750 mld. EUR na nástroj obnovy, iniciatívu „Next Generation EU“ ako reakciu EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, a to nad rámec revidovaného VFR na roky 2021 – 2027 v hodnote 1,1 bil. EUR. 27 členských štátov súhlasilo aj s tým, že tento program obnovy bude čiastočne financovaný prostredníctvom emitovania verejného dlhu. Tieto rozhodnutia predstavujú skutočný historický posun vo financiách EÚ.

Next generation EU
© Európskej únie

Ročné výdavky EÚ v rámci VFR zodpovedajú približne 1 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Na porovnanie, domáce verejné výdavky v 27 členských štátoch EÚ predstavujú približne 50 % HND.

Výdavky EÚ fungujú takýmto spôsobom. Rada Európskej únie prijíma každých sedem rokov so súhlasom Európskeho parlamentu plán celkových výdavkov (VFR), ktorým sa riadia výdavky vo všetkých oblastiach politiky EÚ na nasledujúce sedemročné obdobie. Komisia každoročne predkladá ročný rozpočet EÚ. Sumy, ktoré navrhuje v každej oblasti politiky, musia byť v rámci stropu stanoveného na daný rok vo VFR.

Na obdobie 2021 – 2027 sa vo VFR stanovujú platby v celkovej výške 1 074 mld. EUR (v cenách roku 2018), čo je približne 153 mld. EUR ročne. Výdavky sa uskutočňujú v rámci týchto okruhov (viac informácií nájdete tu).

  1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
  2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
  3. Prírodné zdroje a životné prostredie
  4. Migrácia a riadenie hraníc
  5. Bezpečnosť a obrana
  6. Susedstvo a svet
  7. Európska verejná správa

Najväčší podiel výdavkov v rozpočte VFR na roky 2021 – 2027 sa týka súdržnosti, odolnosti a hodnôt (35 % rozpočtovaných súm), prírodných zdrojov a životného prostredia (33 %) a jednotného trhu, inovácií a digitálnych technológií (12 %).

Okrem VFR na roky 2021 – 2027 nástroj NGEU posilňuje výdavky poskytované prostredníctvom nových a už naplánovaných rozpočtových nástrojov EÚ o dodatočnú sumu až do výšky 750 mld. EUR (v cenách roku 2018 vo forme úverov a nenávratnej podpory). Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je ústredným prvkom nástroja NGEU s úvermi a grantmi vo výške 672,5 mld. EUR, ktoré sú k dispozícii na podporu reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti sa riadi modelom výdavkov, ktorý sa líši od iných nástrojov. Členské štáty získavajú finančné prostriedky na základe dosiahnutia míľnikov a cieľov pri vykonávaní reforiem a investícií, a nie na základe úhrady nákladov. V prípade piatich programov (rozvoj vidieka, Fond na spravodlivú transformáciu, InvestEU, RescEU, Horizont Európa) je financovanie z NGEU doplnkom k financovaniu v rámci VFR na roky 2021 – 2027 a jeden program (REACT EU) je novou iniciatívou.

Odkiaľ pochádzajú peniaze?

Členské štáty sa rozhodli, že príjmy, ktoré získajú z viacerých zdrojov, budú zaslané EÚ automaticky. Príjmy z týchto zdrojov sa nazývajú „vlastné zdroje“. Príjmy z vlastných zdrojov pochádzajú najmä z ciel vybraných na vonkajších hraniciach EÚ, z príjmov, ktorými každý členský štát prispel na základe svojho HND, a z vnútroštátnych príjmov z DPH. Na rozdiel od štandardného VFR je financovanie z NGEU zabezpečené finančnými prostriedkami, ktoré si Komisia požičia na kapitálových trhoch v mene EÚ. Nové vlastné zdroje majú pokryť časť splátok EÚ spojených s NGEU.

Kto hospodári s peniazmi?

Celkovú zodpovednosť za plnenie ročného rozpočtu EÚ nesie Európska komisia. Väčšina výdavkových programov sa však riadi spoločne s národnými vládami, takže zodpovednosť za ne nesú spoločne národné vlády a Komisia. Európska komisia implementuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v rámci priameho riadenia s členskými štátmi ako prijímateľmi. Finančné prostriedky sa vyplácajú priamo členským štátom na základe pokroku pri vykonávaní ich národných plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré posudzuje Komisia a následne schvaľuje Rada Európskej únie.

Kto dohliada na to, ako EÚ hospodári so svojimi finančnými prostriedkami?

European Parliament
Európskym parlamentom - © Európskej únie
Fotografie: EP/Genevieve ENGEL

Európsky parlament zastupuje občanov EÚ. Súčasťou úlohy Parlamentu je každoročne sa ubezpečiť, že Komisia správne hospodárila s finančnými prostriedkami EÚ, za ktoré je zodpovedná. Na tento účel Európsky parlament podrobne skúma plnenie rozpočtu na základe ročnej účtovnej závierky vypracovanej Komisiou. Ak sa presvedčí, že účty sú správne a že finančné prostriedky boli riadne vynaložené, oficiálne ich schváli, čo je postup známy ako „udelenie absolutória“. V tejto situácii prichádza na rad EDA: Dvor audítorov vo svojej výročnej správe vydáva audítorské stanovisko k spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Európsky parlament odkazuje na naše audítorské stanovisko, keď rozhoduje o schválení účtovnej závierky EÚ v mene občanov EÚ.

Aké peniaze kontroluje Dvor audítorov?

Každý rok v rámci našej práce súvisiacej s vyhlásením o vierohodnosti vykonávame audit príjmov a výdavkov v rozpočte EÚ. Poskytujeme stanovisko k tomu, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príslušné transakcie v súlade s pravidlami. Výsledky tejto práce uverejňujeme v našej výročnej správe a v špecifických ročných správach.

Vydávame samostatné stanovisko k správnosti výdavkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Vykonávame aj ďalšie audity (hlavne audit výkonnosti, t. j. či sú peniaze vynaložené rozumne: hospodárne, efektívne a účinne) týkajúce sa konkrétnych výdavkových oblastí a oblastí politiky, ktoré EÚ podporuje, alebo o rozpočtových témach a témach riadenia, ktoré sa uverejňujú v osobitných správach.

Súvisiace odkazy