No
No

Európska únia je viazaná ochraňovať súkromie používateľov.

Politika Európskej únie týkajúca sa „ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Únie“ je založená na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z .

Táto všeobecná politika sa týka súboru webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu.

Hoci si môžete prezerať väčšinu týchto webových sídiel bez zadania akýchkoľvek informácií o Vás, v niektorých prípadoch sa požadujú osobné údaje na poskytovanie elektronických služieb, ktoré požadujete.

Webové sídla, na ktorých sa požadujú osobné údaje, ich spracúvajú v súlade s týmto nariadením a poskytujú informácie, ako používajú Vaše údaje v ich konkrétnych vyhláseniach o ochrane osobných údajov:

 • pri každej konkrétnej elektronickej službe prevádzkovateľ určuje, ako sa osobné údaje spracujú a na aký účel, a zabezpečí, aby bola daná elektronická služba v súlade s politikou o ochrane osobných údajov,

 • každá inštitúcia má zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje uplatňovanie ustanovení nariadenia a poskytuje prevádzkovateľom poradenstvo v súvislosti s ich povinnosťami (pozri články 43 – 45 nariadenia),

 • európsky dozorný úradník pre ochranu údajov koná ako nezávislý orgán dohľadu pre všetky inštitúcie (pozri články 52 – 60 nariadenia).

Na súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa poskytujú odkazy na sídla tretích strán. Nemáme kontrolu nad ich obsahom, preto Vám odporúčame preskúmať ich politiky ochrany údajov.

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba na webovom sídle inštitúcií Európskej únie je služba alebo zdroj sprístupnený na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi európskymi inštitúciami a podnikmi či verejnosťou.

Webové sídla inštitúcií Európskej únie ponúkajú / budú ponúkať tri typy elektronickej služby:

 • informačné služby, ktoré poskytujú verejnosti, médiám, podnikom, štátnym orgánom a ďalším rozhodovacím orgánom jednoduchý a efektívny prístup k informáciám, čím zvyšujú transparentnosť a porozumenie politikám a činnostiam EÚ,

 • interaktívne komunikačné služby na zlepšenie kontaktu s verejnosťou, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými zainteresovanými stranami, čím umožňujú konzultácie o politikách a mechanizmy spätnej väzby s cieľom pomôcť tvarovať politiky a podieľať sa na činnostiach a službách EÚ,

 • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, napr. verejné obstarávanie, finančné operácie, prijímanie zamestnancov, prihlásenie sa na podujatia, akvizícia alebo zakúpenie dokumentov atď.

Informácie uvedené v konkrétnom vyhlásení o ochrane osobných údajov

Konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje nasledujúce informácie o použití Vašich údajov:

 • kto kontroluje získané informácie a prečo sa získavajú, na akom právnom základe a akými technickými prostriedkami. EÚ získava osobné údaje len na konkrétny účel a nepoužije ich opätovne na iný účel ako ten, na ktorý boli získané,
 • komu sa Vaše údaje zverejňujú. EÚ zverejňuje informácie tretím stranám, ak je to potrebné na vyššie uvedený účel (účely) a len uvedeným (kategóriám) príjemcov. EÚ neposkytne Vaše osobné údaje na priame marketingové účely,
 • Vaše práva sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725: máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich bezodkladnú opravu, ak sú nepresné alebo neúplné; za istých okolností máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich použitia; kedykoľvek máte právo vzniesť námietku, na základe Vašej konkrétnej situácie, k spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenos údajov. Žiadosť zvážime a odpoveď Vám oznámime bezodkladne, v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Toto obdobie môže byť v prípade potreby predĺžené o ďalšie dva mesiace.

Konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže tiež obsahovať nasledujúce informácie o použití Vašich údajov:

 • Vaše právo požiadať, aby v možnej miere boli akékoľvek zmeny súvisiace s Vašimi osobnými údajmi oznámené ďalším stranám, ktorým boli Vaše údaje sprístupnené; Vaše právo byť informovaný o tom, či je poskytnutie osobných údajov povinné alebo dobrovoľné a o možných následkoch neposkytnutia údajov; Vaše právo nebyť predmetom automatizovaných rozhodnutí (generovaných len strojmi), ktoré sa na Vás vzťahujú podľa vymedzenia v právnom predpise; Vaše právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas.
 • ako dlho sa uchovávajú Vaše údaje. EÚ uchováva údaje len na obdobie potrebné na ich zhromaždenie a spracovanie,
 • koho kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Korisne poveznice