No
No

Chceme maximálne prispieť k odolnejšej, udržateľnejšej a spravodlivejšej Európskej únii.

Aby sme mohli túto ambíciu naplniť, stanovujeme si ciele, ktoré usmerňujú našu prácu. Tieto ciele sú stanovené vo viacročných stratégiách. Naša aktuálna stratégia sa vzťahuje na obdobie 2021 až 2025.

Na obdobie 2021 – 2025 máme tri strategické ciele:

  • Zlepšiť opatrenia týkajúce sa zodpovednosti, transparentnosti a auditu vo všetkých typoch opatrení EÚ

  • Zamerať naše audity na oblasti a témy, v ktorých môžeme priniesť najväčšiu pridanú hodnotu

  • Poskytnúť silnú mieru istoty z auditu v náročnom a meniacom sa prostredí

V našej stratégii na obdobie 2021 – 2025 stanovujeme naše hodnoty, poslanie a víziu. Podrobne tiež opisujeme, ako plánujeme svoje strategické ciele splniť.

Predchádzajúce stratégie EDA