No
No
 

EDA je orgán s kolégiom 27 členov, jedným z každého členského štátu.

Členovia a audítori EDA sú rozdelení do piatich audítorských komôr.

Komory, na čele ktorých stojí zvolený predsedajúci člen alebo členka, prijímajú osobitné správy, preskúmania, špecifické ročné správy a stanoviská. Vypracúvajú tiež výročné správy EDA o rozpočte EÚ a Európskych rozvojových fondoch, ktoré schvaľuje Dvor audítorov ako celok.

Všetkých 27 členov Dvora audítorov zasadá približne dvakrát za mesiac.

EDA má niekoľko výborov, ktoré rozhodujú o jeho práci a organizácii. Výbor pre kontrolu kvality auditu tvorí člen pre kontrolu kvality auditu, ktorý je predsedom výboru, a jeden člen z každej komory. Prijíma rozhodnutia o politikách, štandardoch a metodike auditu EDA.

Správny výbor pozostáva z predsedu EDA, predsedajúcich komôr, člena pre inštitucionálne vzťahy a člena pre kontrolu kvality auditu. Rozhoduje o otázkach týkajúcich sa administratívy, stratégie, plánu práce a komunikácie.

Predseda

Európsky dvor audítorov vedie predseda, člen zvolený kolégiom na trojročné obnoviteľné funkčné obdobie, ktorý zastáva úlohu „prvého spomedzi rovných“. Predsedá zasadnutiam Dvora audítorov, zabezpečuje náležité riadenie inštitúcie a jej činností a zastupuje Dvor audítorov v jeho vonkajších vzťahoch, najmä vo vzťahoch s orgánom udeľujúcim absolutórium.

Členovia

Každý členský štát nominuje kandidáta na funkciu člena EDA. Členov formálne vymenúva Rada po porade s Európskym parlamentom. Vymenovaní sú na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Zaväzujú sa plniť svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie.

Členovia sú pridelení k jednej z piatich audítorských komôr. Zodpovedajú za vedenie auditov a usmerňovanie vypracúvania správ prostredníctvom postupu prijímania na úrovni komory alebo Dvora audítorov. Po prijatí správy ju člen prezentuje inštitucionálnym partnerom, ako sú Európsky parlament a Rada, a médiám.

Keďže kolégium 27 členov je najvyšším rozhodovacím orgánom EDA, členovia majú právomoc prijímať rozhodnutia aj o širších strategických a administratívnych záležitostiach.

Generálny tajomník

Generálny tajomník je najvyššie postavený zamestnanec EDA, ktorého menuje Dvor audítorov na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Zodpovedá za personálne riadenie a administratívu EDA.

Generálny tajomník je takisto zodpovedný za sekretariát Dvora audítorov, oddelenie EDA, ktoré spravuje záznamy a vnútorné postupy inštitúcie. Súčasťou generálneho sekretariátu je aj zodpovedná osoba pre ochranu údajov a úradník pre informačnú bezpečnosť.

Zamestnanci EDA

EDA má približne 900 zamestnancov. Väčšina z nich sú audítori, ale mnohí ďalší pracujú v oblasti prekladu alebo všeobecnej administratívy.

Audítori majú rôznorodé odborné vzdelanie a skúsenosti z verejného aj súkromného sektora vrátane oblastí účtovníctva, vnútorného a vonkajšieho auditu, práva a ekonómie. Prekladatelia EDA zabezpečujú, aby si občania EÚ mohli prečítať naše publikácie v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

EDA zamestnáva štátnych príslušníkov zo všetkých členských štátov EÚ. Keďže zamestnanci EDA sú úradníkmi EÚ, vzťahuje sa na nich služobný poriadok EÚ. EDA zamestnáva takmer rovnaký počet mužov a žien.

Dvor audítorov je hrdý na to, že od roku dokázal vybudovať zanietenú, profesionálnu a skúsenú pracovnú silu odhodlanú chrániť finančné záujmy občanov EÚ.