No
No

Sme externým audítorom Únie.

Kolégium EDA sa skladá z jedného člena z každého členského štátu s podporou približne 900 zamestnancov všetkých štátnych príslušností EÚ.

Naše poslanie

Prostredníctvom našej nezávislej, profesionálnej a účinnej audítorskej práce posúdiť hospodárnosť, účinnosť, efektívnosť, zákonnosť a správnosť opatrení EÚ na zlepšenie zodpovednosti, transparentnosti a finančného riadenia, a tým posilniť dôveru občanov a účinne reagovať na súčasné a budúce výzvy, ktorým EÚ čelí.

Naša vízia

Chceme byť lídrom profesie v oblasti auditu verejného sektora a prispievať k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá presadzuje hodnoty, na ktorých je založená.

Naša práca je založená na týchto hodnotách:

 • Nezávislosť

  Svoju prácu vykonávame bez vplyvov, ktoré by mohli ohroziť náš odborný úsudok alebo by tak mohli byť vnímané.


 • Integrita

  Konáme čestne, spoľahlivo a výlučne vo verejnom záujme EÚ a snažíme sa ísť príkladom v našej profesionálnej práci a spôsobe, akým riadime našu inštitúciu.

 • Objektívnosť

  Sme nestranní a nezaujatí a naše audítorské závery sú založené na dostatočných, relevantných a spoľahlivých dôkazoch.

 • Transparentnosť

  Naše zistenia oznamujeme prostredníctvom jasných, komplexných a dostupných správ uverejnených vo všetkých jazykoch EÚ, pričom sa dodržiavajú požiadavky na dôvernosť a ochranu údajov.

 • Odbornosť

  V súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi získavame, rozvíjame a udržiavame najvyššie úrovne vedomostí, odborných znalostí a zručností týkajúcich sa verejného auditu, ako aj finančného a politického riadenia EÚ.​