Yes
No

​Európsky dvor audítorov prijal rozhodnutie č. 6-2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov s cieľom zlepšiť tok informácií medzi EDA a verejnosťou a umožniť, aby sa informácie mohli v rozšírenej miere opätovne využívať (článok 1).

V tejto súvislosti sa EDA zaviazal sprístupniť dokumenty, ktoré má k dispozícii, na internete v otvorených a strojovo čitateľných formátoch vždy, keď je to možné a vhodné. 

 Správy v tejto časti boli uverejnené spolu s dátovými súbormi vytvorenými v súlade s rozhodnutím EDA o politike otvoreného prístupu. Uverejňujú sa aj informácie o údajoch prezentovaných v správe, ak je to možné, aj vrátane zdrojov údajov a uplatnených metodík a výpočtov.

Otvorené dáta s pôvodom v EDA sú dostupné aj cez Portál otvorených dát EÚ na webovom sídle data.europa.eu, spolu s dátovými súbormi z iných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ a členských štátov EÚ.