Yes
No

​Podľa Európskeho dvora audítorov (EDA) sa počet chýb vo výdavkoch z rozpočtu EÚ zvýšil. Audítori vo výročnej správe, ktorá bola dnes uverejnená, dospeli k záveru, že účtovná závierka EÚ za rozpočtový rok 2021 poskytuje pravdivý a verný obraz a príjmy možno považovať za bezchybné, platby sú však naďalej ovplyvnené príliš veľa chybami. Audítori tiež označujú riziká v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ, ktoré boli dané k dispozícii v reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom a útočnú vojnu na Ukrajine. Správa po prvýkrát obsahuje samostatný výrok k dočasnému nástroju obnovy EÚ, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Audítori zistili, že celková chybovosť vo výdavkoch z rozpočtu EÚ sa v roku 2021 zvýšila na 3,0 % (2020: 2,7 %). Takmer dve tretiny kontrolovaných výdavkov (63,2 %) považovali za výdavky s vysokým rizikom, čo oproti roku 2020 (59 %) i predchádzajúcom rokom taktiež predstavuje nárast. Pravidlá a kritériá oprávnenosti, ktoré pre tento typ výdavkov platia, sú často zložité, čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu chýb. Výdavky s vysokým rizikom sú i naďalej ovplyvnené významnými chybami, pričom odhadovaná miera týchto chýb za rok 2021 predstavuje 4,7 % (2020: 4.0 %).

Záporný výrok k výdavkom z rozpočtu EÚ

Podobne ako v posledných dvoch rokoch audítori dospeli k záveru, že miera chýb v prípade výdavkov s vysokým rizikom je rozšírená a vydali k výdavkom EÚ v roku 2021 záporný výrok.

Odhad chybovosti nie je meradlom podvodov, neefektívnosti či plytvania: ide o odhad sumy peňazí, ktoré neboli použité úplne v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. Počas svojej práce však audítori zistili 15 prípadov podozrenia z podvodu (v porovnaní so šiestimi prípadmi v roku 2020). Tieto prípady nahlásili Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý už začal päť vyšetrovaní. Jeden prípad sme súčasne oznámili Európskej prokuratúre (EPPO) spolu s ďalším prípadom, ktorý EDA zistil v roku 2021.

S útočnou vojnou na Ukrajine, nedostatkom energie, pandémiou koronavírusu a zmenou klímy je EÚ nútená riešiť súčasne dôsledky bezprecedentnej série kríz.
Takéto prostredie zvyšuje riziká a výzvy pre financie EÚ a je o to dôležitejšie, aby ich Európska komisia riadne a účinne riadila. Naša práca je dôležitým príspevkom k zabezpečeniu tohto cieľa.
Predseda EDA Tony Murphy

Prvý výrok k výdavkom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Tento rok sa audit po prvýkrát týkal i Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, hlavnej zložky balíka EÚ „NextGenerationEU“ (NGEU) vo výške 800 mld. EUR, ktorého cieľom je zmierniť hospodárske dôsledky pandémie. Zatiaľ čo výdavky z rozpočtu EÚ sú založené na preplatení nákladov a dodržiavaní podmienok, z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti získavajú členské štáty finančné prostriedky na dosiahnutie vopred stanovených míľnikov alebo cieľov. V roku 2021 bola z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uhradená len jedna platba, a to Španielsku. Audítori zistili, že jeden z 52 míľnikov uvedených v španielskej žiadosti o platbu nebol splnený v plnom rozsahu, ale súvisiaci dosah nepovažovali za významný. Zistili však nedostatky v posudzovaní míľnikov Komisiou a vyzývajú na zlepšenie budúcich posúdení rovnakého druhu.

Audítori konštatujú, že dodržiavanie iných pravidiel EÚ a vnútroštátnych pravidiel nie je súčasťou posúdenia Komisie týkajúceho sa zákonnosti a správnosti platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a preto sa naň stanovisko EDA nevzťahuje. Tento aspekt sa preskúma samostatne v rámci budúcich auditov, keď bude dokončená práca Európskej komisie v tejto oblasti. Okrem toho účinnosť rôznych reforiem obsiahnutých v míľnikoch by bola skôr téma pre budúce samostatné osobitné správy.

Reakcia na pandémiu a útočná vojna na Ukrajine zvyšujú rozpočtové riziká

Celková expozícia rozpočtu EÚ voči potenciálnym budúcim záväzkom sa v roku 2021 viac než zdvojnásobila, zo 131,9 mld. EUR na 277,9 mld. EUR. Dôvodom bolo najmä vydanie dlhopisov vo výške 91,0 mld. EUR na financovanie balíka NGEU a zvýšenie finančnej pomoci o 50,2 mld. EUR na pomoc členským štátom pri ochrane pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou.

Audítori tiež varujú pred rizikami, ktoré pre rozpočet EÚ predstavuje útočná vojna na Ukrajine. Na konci roka 2021 mala Ukrajina neuhradené úvery v nominálnej hodnote 4,7 mld. EUR v rámci mnohých programov EÚ. Európska investičná banka taktiež poskytla Ukrajine úvery kryté zárukami EÚ v hodnote 2,1 mld. EUR.

Neuhradené záväzky z rozpočtu EÚ sa v roku 2021 znížili, najmä z dôvodu oneskoreného čerpania prostriedkov v zdieľanom riadení vo VFR na roky 2021 – 2027, a na konci roku 2021 predstavovali 251,7 mld. EUR (2020: 303,2 mld. EUR). Celkové neuhradené záväzky (vrátane 89,9 mld. EUR pre nástroj NGEU) však dosiahli rekordnú sumu 341,6 mld. EUR. EDA poukazuje na to, že v čerpaní prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) členskými štátmi z rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 pretrvávajú značné rozdiely. Zatiaľ čo napríklad Írsko, Fínsko a Cyprus požiadali o viac než tri štvrtiny finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, tri krajiny EÚ, v ktorých bola miera čerpania najnižšia (Chorvátsko, Slovensko a Malta), využili len o niečo viac ako polovicu svojich viazaných súm.

Otvorené otázky týkajúce sa listu Komisie o právnom štáte adresovaného Maďarsku

Audítori vo svojej správe odkazujú na písomné oznámenie, ktoré Komisia zaslala Maďarsku v apríli 2022 a ktorým začala postup, ktorý môže viesť k prijatiu opatrení proti členskému štátu za porušovanie zásad právneho štátu. Komisia vo svojej výročnej správe o riadení a výkonnosti, ktorá obsahuje kľúčové informácie o jej vnútornej kontrole a finančnom riadení, nešpecifikuje, ako môže toto oznámenie ovplyvniť správnosť výdavkov v Maďarsku.