No
No

Kontrolujeme financie EÚ, čo je kľúčová úloha pri zlepšovaní zodpovednosti a transparentnosti, a tým zvyšovaní dôvery občanov. Skúmame príjmy a výdavky v každej oblasti činnosti EÚ, od rastu a zamestnanosti po politiku v oblasti životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy.

Zlepšujeme verejnú zodpovednosť v EÚ

Naša práca pomáha ostatným inštitúciám EÚ a členským štátom lepšie riadiť a dohliadať na využívanie finančných prostriedkov EÚ. Naša práca je obzvlášť dôležitá pre Európsky parlament pri rozhodovaní o tom, či je účtovná závierka EÚ za predchádzajúci rok presná a či sa finančné prostriedky vynakladajú riadne, čo je proces známy ako „udelenie absolutória“.

Informujeme tvorcov politík EÚ a občanov

Vypracúvame relevantné, hodnoverné audítorské správy, ktoré významne prispievajú k tomu, ako EÚ využíva svoje peniaze a vykonáva svoje politiky. Naše správy predstavujú pridanú hodnotu pre rozvoj politík: tvorcom politík poskytujú informácie o oblastiach, v ktorých sa musí EÚ v budúcnosti zlepšiť. Sú tiež jasné a prístupné, pretože sme presvedčení, že európski občania by mali byť schopní ľahko pochopiť, čo sa urobilo s ich peniazmi a či boli vynaložené rozumne a v súlade s pravidlami.

 

Iba informácie obsiahnuté v našich publikáciách sú verejne dostupné. V záujme ochrany profesionálneho vzťahu medzi audítorom a kontrolovaným subjektom vždy zachovávame dôvernosť podporných dokumentov a audítorských dôkazov.

Audítorské správy a stanoviská vydávame vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Na našich sociálnych médiách komunikujeme v angličtine.

Úzko spolupracujeme s ostatnými najvyššími kontrolnými inštitúciami

Približne 80 % rozpočtu EÚ riadi Komisia spoločne s členskými štátmi a Komisia implementuje niektoré fondy (napr. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti) v rámci priameho riadenia s členskými štátmi ako prijímateľmi. Členské štáty spolupracujú s Komisiou pri zriaďovaní systémov dohľadu a vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ vynakladali správne a v súlade s pravidlami. Okrem práce vykonanej EDA mnohé NKI v členských štátoch vykonávajú audit európskych finančných prostriedkov, ktoré riadia a vynakladajú ich vnútroštátne správne orgány. Úzko spolupracujeme s vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť, aby sa výdavky EÚ kontrolovali rovnako dôkladne v celej EÚ.

 

Pomáhame pri stanovovaní štandardov pre audit verejných financií

Sme odhodlaní stáť na čele vývoja v oblasti riadenia verejných financií a auditu. Na fórach, ako je INTOSAI, zohrávame aktívnu úlohu pri stanovovaní audítorských štandardov.

Naša práca má vplyv

Naša práca má skutočný vplyv na fungovanie EÚ. Tvorcovia politík v ostatných inštitúciách považujú naše správy za užitočné a externí posudzovatelia konzistentne vysoko hodnotia ich kvalitu. Komisia prijíma a vykonáva takmer všetky naše odporúčania. A keď opätovne navštívime kontrolovanú oblasť po uverejnení našich správ, neustále zisťujeme, že naše odporúčania mali pozitívny vplyv.

Prispievame k boju proti podvodom

Väčšina chýb, s ktorými sa stretávame v našej práci, nie je úmyselná a vykazujú nedostatky v prísnych rozpočtových pravidlách EÚ. Príležitostne sa však stretávame s niečím, čo nesedí. EDA ako externý audítor EÚ nemá mandát na vyšetrovanie prípadov podozrenia z podvodu poškodzujúceho finančné záujmy EÚ.

Ak máme podozrenie, že sme sa stretli s nezákonnou činnosťou, oznámime to Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), útvaru Komisie zodpovednému za dôkladné vyšetrovanie podozrení z podvodu a korupcie. Každý môže oznámiť podozrenie z podvodu úradu OLAF. Ak chcete na niečo upozorniť úrad OLAF, kontaktujte úrad OLAF kliknutím sem.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Všetky informácie a dôkazy, ktoré považujeme za relevantné, taktiež zasielame Európskej prokuratúre (EPPO), nezávislému úradu EÚ, ktorý vyšetruje a stíha trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v pracovnej dohode upravujúcej našu interakciu s EPPO, (opens in new window) ktorú sme podpísali v roku 2021.

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Súvisiace odkazy