No
No

Európska únia je odhodlaná angažovať sa v ochrane životného prostredia na celom svete a súčasťou tohto odhodlania je aj politika v oblasti životného prostredia v jej inštitúciách. Ako inštitúcia EÚ je Európsky dvor audítorov (EDA) povinný prispievať k udržateľnému rozvoju, a to uplatňovaním zásad dobrého environmentálneho riadenia pri svojej každodennej práci.

Politika v oblasti životného prostredia

Dňa 28. novembra 2014 EDA prijal politiku v oblasti životného prostredia, ktorou formálne potvrdil svoju účasť na iniciatíve kvalitného environmentálneho riadenia. Prostredníctvom tejto politiky sa EDA zaväzuje:

  • zaviesť opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého;
  • presadzovať efektívne využívanie energie a podniknúť kroky na zníženie svojej spotreby elektriny, vody a papiera;
  • začleniť do svojich postupov verejného obstarávania environmentálne kritériá;
  • uplatňovať osvedčené postupy pri nakladaní s odpadom;
  • podnecovať všetkých zamestnancov, aby konali udržateľným spôsobom a aktívne prispievali k dosahovaniu cieľov tejto politiky.

Environmentálna norma ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

EDA dodržiava certifikačné požiadavky medzinárodne prijatej normy kvality ISO 14001:2015 (Systém environmentálneho riadenia) a získal oficiálne osvedčenie ISO 14001.

Súvisiace dokumenty

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Sme zapojení do schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), riadiaceho nástroja na hodnotenie, vykazovanie a zlepšovanie environmentálneho správania organizácií. V marci 2017 sme získali registráciu v schéme EMAS a v súlade s nariadením o EMAS (ES) č. 1221/2009, zmeneným nariadením (EÚ) 2017/1505, a normou ISO 14001 úspešne spravujeme systém environmentálneho riadenia.

Ďalšie informácie nájdete v environmentálnom vyhlásení EDA, potvrdenom akreditovaným overovateľom, v ktorom sú prezentované naše výsledky environmentálneho správania a plány na budúce zlepšenie.

Správa Európskeho dvora audítorov o uhlíkovej stope

Európsky dvor audítorov uverejnil svoju prvú uhlíkovú bilanciu v roku 2014 s cieľom merať emisie skleníkových plynov zo svojich činností s cieľom systematicky znižovať svoje emisie CO2.

Cieľom tejto bilancie, ktorá sa prehodnocuje a uverejňuje každoročne, je monitorovať vplyv opatrení našej inštitúcie na zníženie jej uhlíkovej stopy.

Dvor audítorov v súčasnosti vypracúva plán znižovania emisií do roku 2030 s cieľom splniť ciele stanovené v Európskej zelenej dohode.

Súvisiace odkazy: