No
No
 
EDA ako inštitúcia EÚ vykonáva svoje audity v rámci stanovenom v právnych predpisoch EÚ.

Európsky dvor audítorov – inštitúcia EÚ

EDA je inštitúciou Európskej únie. Tento štatút získal v roku keď vstúpila do platnosti Maastrichtská zmluva.

Európsky dvor audítorov – nezávislý externý audítor EÚ

"Dvor audítorov vykonáva audit Únie" (ZFEÚ článok 285)

Vykonávame audity s dvoma cieľmi: zlepšovať finančné riadenie a sprístupňovať informácie občanom EÚ o využívaní finančných prostriedkov EÚ.

Naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy

Náš mandát vychádza zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V zmluve sa stanovujú tieto osobitné úlohy.

Vypracúvame výročnú správu o príjmoch a výdavkoch EÚ.

  • Podrobne preskúmavame účtovnú závierku EÚ. Ak máme podozrenie, že v účtovnej závierke je niečo nesprávne, oznámime to a postúpime na ďalšie prešetrenie.

  • V našej výročnej správe uvádzame Európskemu parlamentu a Rade naše oficiálne stanovisko – „vyhlásenie o vierohodnosti“ – o tom, či je účtovná závierka EÚ spoľahlivá a či boli príslušné transakcie zákonné a správne.

Prešetrujeme ďalšie záležitosti týkajúce sa výdavkov EÚ.

  • Vydávame osobitné správy s našimi pripomienkami ku konkrétnym záležitostiam: napríklad účinnosť výdavkov EÚ v danej oblasti.
  • Ostatné inštitúcie EÚ nás môžu požiadať o oficiálne stanovisko k akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa rozpočtu EÚ.

A pomáhame Európskemu parlamentu a Rade vykonávať ich vlastné kontroly čerpania rozpočtu.

Hlavnými právnymi ustanoveniami, ktorými sa riadi naša audítorská práca, sú články 310 až 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Osobitne dôležité sú tri články:

Rokovací poriadok

Naše operácie sa riadia rôznymi vnútornými pravidlami a postupmi. Najdôležitejší z nich je náš rokovací poriadok, v ktorom sa stanovuje, ako naša organizácia funguje. V zmluve sa vyžaduje, aby rokovací poriadok schválila Rada Európskej únie.

Etický rámec

Etické usmernenia a Kódex správania pre členov EDA sú k dispozícii na stránke „Etika“.

Súvisiace odkazy