Yes
Yes • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Narodil sa v Nivelles 4. augusta 1921; študoval klasické humanitné vedy (gréčtina a latinčina); priemyselné účtovníctvo; vysokoškolské štúdium v odbore podnikanie a financie; prednášajúci na Institut Supérieur de Commerce Saint-Louis v Bruseli; audítor finančných spoločností v Bruseli a právneho oddelenia Administration centrale des contributions directes (1942). Generálny tajomník, oddelenie štúdií, zodpovedný za rokovania (Eurochemic, Eurocontrol) a medzinárodnú prácu (Európske spoločenstvá) (1957); Service du Crédit Public, na čiastočný úväzok až do apríla 1960, keď bol pridelený na medzinárodnú misiu; zastával funkciu generálneho inšpektora; finančný poradca na stálom zastúpení poverený finančnými, fiškálnymi a administratívnymi rokovaniami, člen rozpočtového výboru, Európskeho rozvojového fondu a Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a náhradný člen výboru Európskeho sociálneho fondu; člen administratívneho a finančného výboru Najvyššej rady európskych škôl; člen skupiny odborníkov guvernérov (1959); náhradník správnej rady Európskej investičnej banky (1970); audítor ESUO (1971); člen audítorskej rady (1972); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 17. októbra 1987. Zomrel 20. januára 2017.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Narodil sa vo Winenne 24. októbra 1923; doktor práva a titul v odbore ekonomických vied; ekonóm a ekonomický poradca na ministerstve hospodárstva (1949); inšpektor financií na ministerstve práce, sociálneho zabezpečenia a stredných vrstiev (1959); poradca na úrade predsedu vlády (1963); asistent vedúceho kabinetu ministra pre koordináciu sociálnych vecí a vzdelávanie (1966). Vedúci kancelárie predsedu vlády pre hospodárske a sociálne záležitosti (1968); vedúci kabinetu predsedu ministerského výboru pre hospodársku a sociálnu koordináciu (1972); vedúci kabinetu štátneho tajomníka pre rozpočet (1974); generálny inšpektor financií poverený ministrovi spojov (1976); vedúci kabinetu štátneho tajomníka pre rozpočet (1977); generálny inšpektor financií poverený ministrovi spojov (1979); hlavný delegát pre reformu štátneho účtovníctva (1982); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1987 do 15. marca 1992. Zomrel 15. marca 1992.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Narodil sa v Bouffioulx 18. decembra 1928; vysokoškolské štúdium v odbore podnikanie a financie (1953); uspel vo verejnom výberovom konaní pre zástupcov finančného inšpektora (1958); druhá cena Inštitútu pre správu (1963); člen kráľovskej spoločnosti pre politickú ekonómiu; predseda Groupe Économique HEC Saint-Louis; národný štatistický úrad (1947). Rôzne pozície na Belgickom účtovnom dvore (1954); osobitné oddelenie rozpočtového vyšetrovania (1966); technická spolupráca na vysokej úrovni v Zaire (1973); člen Belgického účtovného dvora (1975); kontaktný pracovník s Dvorom audítorov Európskych spoločenstiev (1977); audítor Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu v Paríži (1976); asistent vedúceho kabinetu ministra pre sociálne zabezpečenie (1974); člen Verejného strediska sociálnej pomoci v Bruseli (1989); člen Dvora audítorov od 21. decembra 1992 do 9. februára 1994. Zomrel 15. októbra 2013.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Narodil sa v Etterbeeku 13. marca 1940; diplom zo štúdia práva na Université libre de Bruxelles; podnikové inžinierstvo na fakulte práva v Nancy; súkromný priemysel (1961 – 1963); administrátor v Európskej komisii. Návrhy smerníc o harmonizácii práva obchodných spoločností (1963); hlavný administrátor na generálnom riaditeľstve pre rozpočet (1968). Asistent generálneho riaditeľa (1972); vedúci odboru „všeobecný rozpočet, riadenie a finančné informácie“ (1974); predseda odboru, neskôr riaditeľ zodpovedný za pomoc rozvojovým krajinám na Účtovnom dvore (1978); riaditeľ zodpovedný za metodiku v oblasti auditu (1985); generálny tajomník (1989); člen Dvora audítorov od 10. februára 1994 do 28. februára 2000; audit opatrení na podporu krajín strednej a východnej Európy, nových nezávislých štátov (bývalého ZSSR) a Mongolska (1996). Zomrel 11. marca 2024.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Narodil sa v Ostende 23. mája 1945; titul v odbore ekonómie na Univerzite v Gente; vedúci odboru v oddelení výskumu Národnej banky Belgicka (centrálnej banky); zodpovedný za národné účty a účty verejných financií (1976); odborný poradca pre hospodársku a menovú politiku v Burundskej banke (centrálnej banke) v mene Medzinárodného menového fondu (1983). Vedúci kabinetu federálneho ministra pre rozpočet (1988); riaditeľ a člen rady Národnej banky Belgicka (1991); člen rady belgicko-luxemburského burzového inštitútu (2000); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2000 do 28. februára 2006. Zomrel 8. novembra 2021.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Narodil sa 19. júla 1952; získal magisterský titul v odbore ekonómia (M. Phil) na Cambridgeskej univerzite (Spojené kráľovstvo) ako štipendista Britskej rady; vyštudoval ekonómiu so zameraním na verejné financie a menovú ekonomiku na Katolíckej univerzite v Leuvene; držiteľ akademického titulu kandidát právnych vied Antverpskej univerzity. V rokoch 1977 až 1978 1978 pracoval ako vedecký asistent v oblasti verejných financií v Centre pre ekonomické štúdie Katolíckej univerzity v Leuvene; v roku 1978 sa zúčastnil na šesťmesačnom študijnom pobyte v Japonsku ako laureát ceny ministra zahraničného obchodu Belgicka; od roku 1980 až do roku 1994, kedy sa stal členom belgickej vlády, bol audítorom Najvyššieho kontrolného úradu Belgicka; v rokoch 1984 – 1994 bol dočasne pridelený mimo Najvyššieho kontrolného úradu Belgicka. Od roku 1983 do roku 2006 bol starostom Overpeltu. V rokoch 1984 a 1985 pracoval ako poradca v kabinete belgického podpredsedu vlády. V rokoch 1985 až 1989 pôsobil ako poradca v kabinete belgického ministra financií. V rokoch 1989 až 1991 bol poslancom Európskeho parlamentu a členom výboru pre rozpočet a výboru pre hospodárske a menové veci. V rokoch 1991 až 1994 bol poslancom belgického federálneho parlamentu a členom výboru pre financie. V rokoch 1994 až 1995 vykonával funkciu ministra národnej obrany a v rokoch 1995 až 1999 bol ministrom pre pôdohospodárstvo a malé a stredné podniky. Ako poslanec belgického federálneho parlamentu v rokoch 1999 až 2006 bol členom výboru pre financie a výboru pre zahraničné veci. V roku 2004 bol zvolený za predsedu výboru pre zahraničné veci. Bol členom Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2006 do 30. apríla 2018. V roku 2015 mu Jeho Veličenstvo belgický kráľ Filip udelil titul baróna.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Narodila sa 17. apríla 1956 v Bulharsku; titul magisterka v odbore ekonómie a manažmentu na Univerzite Karola Marxa v Sofii; výskumná pracovníčka vo Výskumnom inštitúte ekonomiky výstavby v Sofii (1980 – 1986); prednášajúca na fakulte ekonomiky Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (1988 – 2006). Vedúca odboru na ministerstve hospodárstva, analýza dlhov štátnych podnikov a spravovanie vzťahov s medzinárodnými finančnými inštitúciami (1991); členka predstavenstva spoločnosti Sofia Bank Ltd. v Bulharsku (1993). Členka Bulharského najvyššieho kontrolného úradu zodpovedná za audit Bulharskej centrálnej banky, audit štátneho dlhu, audit záručného fondu vkladov v bankách, audit bulharskej agentúry pre poistenie vývozu, audit privatizácie, audit štátom ručených externých dlhov, audit verejno-súkromných partnerských projektov. Kontaktná pracovníčka s inými najvyššími kontrolnými inštitúciami vrátane Európskeho dvora audítorov (1995); členka rady audítorov v Rozvojovej banke Rady Európy v Paríži (2004); členka Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2007 do 31. decembra 2012 v audítorskej skupine IV „Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, inštitúcie a orgány Spoločenstva, vnútorné politiky“; zastupujúca členka Správneho výboru Dvora audítorov (2007); členka komory IV „Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie“; členka zastupujúca komoru IV v komore CEAD (2010).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Narodila sa v Starej Zagore v roku 1975. Titul magister získala v odbore medzinárodné hospodárske vzťahy na Ekonomickej univerzite vo Varne; titul magister v odbore medzinárodný manažment na Univerzite Thunderbird v Arizone, USA. Pracovala ako koordinátorka pre medzinárodné finančné inštitúcie na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Bulharska (1999 – 2002); investičná a podnikateľská analytička v rôznych finančných a bankových inštitúciách v USA (2004 – 2006); poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Sofia (2007 – 2009); poslankyňa Európskeho parlamentu (2009 – 2012), v ktorom bola podpredsedníčkou Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT), podpredsedníčkou osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a podpredsedníčkou delegácie EÚ – Čína. Členkou EDA sa stala v roku 2013, bola členkou-spravodajkyňou celého radu auditov zhody a auditov výkonnosti a od roku 2016 predsedajúcou komory II – Investície do súdržnosti, rastu a začlenenia; od roku 2022 predsedkyňou Výboru pre kontrolu kvality auditu a predsedkyňou Výboru pre odborné štandardy Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. V septembri 2023 bola vymenovaná za európsku komisárku pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Narodený v Prahe v roku 1965; vyštudoval finančníctvo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (1987). Zúčastnil sa týchto seminároch: verejné účtovníctvo a audit (CIPFA, Londýn), privatizácia a verejné financie (JICA, Tokio), riadenie verejných financií (MMF, Viedeň), štatistika vládnych financií (MMF, Washington D.C.), rozvojová pomoc pre podnikový sektor (JICA, Tokio). Odbor finančných analýz (1988) a odbor štátneho rozpočtu (1990) Ministerstva financií Českej republiky; zástupca riaditeľa odboru štátneho rozpočtu a vedúci odboru súhrnných rozpočtových vzťahov (1994); člen finančného výboru organizácie CERN (1993 – 1996); riaditeľ odboru analýz Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky (Nejvyšší kontrolní úřad); Najvyšší kontrolný úrad Českej republiky zastupoval v pracovnej skupine EDA, programu SIGMA a expertov kandidátskych krajín. Pracoval ako expert pre Svetovú banku (1999). Bol vymenovaný za člena Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky (júl 2003); od 7. mája 2004 do 6. mája 2016 člen Európskeho dvora audítorov; audítorská skupina III „Vonkajšie opatrenia“; člen správneho výboru Dvora audítorov, člen a predseda overovacieho výboru, člen a predseda overovacieho výboru úradu EUROPOL, predsedajúci komory III „Vonkajšie opatrenia“ a člen administratívneho výboru (2010); komoru III zastupoval v komore CEAD (2011). Bol členom a následne predsedajúcim (2013) komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a túto komoru zastupoval v komore CEAD.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Narodil sa v Kodani 29. augusta 1922; titul v odbore práva (Juridisk Kandidat) na Univerzite v Kodani (1948); úradník na Dánskom úrade pre audit verejných účtov v Kodani (1948); osvedčenie právnej spôsobilosti pre odvolací súd (1952); audítor Medzinárodnej rady audítorov pre NATO v Paríži (1957); člen audítorského výboru pre ESRO v Paríži (1964). Vedúci oddelenia Úradu pre audit verejných účtov (1966); vedúci útvaru na Úrade pre audit verejných účtov (1972); člen kontrolnej rady Európskych spoločenstiev v Bruseli (1973); zástupca audítora verejných účtov (1976); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 až 17. apríla 1983. Zomrel 1. mája 1996.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Narodil sa v Herrestede 6. mája 1922; titul v odbore práva na Univerzite v Kodani (1948); právnik (1948); úradník na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1949); dočasné miesto v Medzinárodnej rade audítorov pre NATO (1956); audítor Medzinárodnej rady audítorov pre NATO (1960); vedúci oddelenia na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1967). Vedúci útvaru na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1974); audítor delegovaný pri ECMWF, Reading, Spojené kráľovstvo (1976); audítor delegovaný pri EMBL, Heidelberg, Nemecko (1978); audítor (1977); člen Európskeho dvora audítorov od 18. apríla 1983 do 17. apríla 1989. Zomrel 23. septembra 1990.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Narodil sa vo Vejle 24. októbra 1931; magisterský titul v odbore ekonómie na Univerzite v Kodani (1957); úradník na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1957); audítor v NATO (1966); vedúci oddelenia na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1971). Vedúci útvaru na Dánskom úrade pre audit verejných účtov (1973); zástupca generálneho audítora (1983); člen Európskeho dvora audítorov od 18. apríla 1989 do 30. júna 1995. Zomrel 4. júna 2014.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Narodil sa v Kodani v roku 1940; titul v odbore politických vied na Univerzite v Kodani a na Kodanskej vysokej obchodnej škole (Handelshøjskolen); úradník na ministerstve financií a ministerstve zahraničných vecí (1965); zástupca vedúceho oddelenia na Najvyššom kontrolnom úrade Dánska (Rigsrevisionen). Vedúci oddelenia zodpovedný za kontrolu účtov verejných prác a za ministerstvo pre Grónsko; člen správnej rady zodpovedný za audit ministerstva sociálnych vecí a ministerstva životného prostredia (1971); generálny audítor (1985); člen odvolacej rady pre monopoly (1987); člen Európskeho dvora audítorov od 1. júla 1995 do 31. decembra 2001 zodpovedný za audit sociálnych politík, priemyselných politík, Solúnskeho centra, Dublinskej nadácie a Kohézneho fondu (hľadisko „ochrana životného prostredia“).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Narodil sa v Kodani 31. marca 1949; titul v odbore práva na Univerzite v Kodani; úradník na Úrade verejného správcu majetku v rámci ministerstva spravodlivosti (1972); vedúci oddelenia na Najvyššom kontrolnom úrade Dánska zodpovedný za výročnú správu, medzirezortné plánovanie a audit, okrem iného na ministerstve sociálnych vecí, ministerstve vnútra a ministerstve životného prostredia (1985). Predseda útvaru Najvyššieho kontrolného úradu Dánska zodpovedný za celkové plánovanie a riadenie finančných auditov (1995); člen pracovnej skupiny zástupcov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a EDA pre „Európske vykonávacie usmernenia pre audítorské štandardy INTOSAI“ (1996); zástupca generálneho audítora Najvyššieho kontrolného úradu Dánska zodpovedný za finančné audity a audity výkonnosti na ministerstve obrany, ministerstve pre daňové záležitosti a na ministerstve výživy, poľnohospodárstva a rybárstva (1999); styčný úradník pre vzťahy s Európskym dvorom audítorov a Medzinárodnou radou audítorov NATO (2000); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2002 do 29. februára 2012, zodpovedný za audit správnych výdavkov inštitúcií EÚ, Úradu pre publikácie, externých úradov a delegácií Spoločenstiev a dotácií (2002); člen audítorskej skupiny IV „Príjmy, bankové činnosti, prevádzkové výdavky, inštitúcie a úrady a agentúry Spoločenstva“ (2004); predsedajúci skupiny (2005); člen skupiny CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“; náhradný člen správneho výboru (2009); člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika” a člen zastupujúci komoru II v komore CEAD; predsedajúci komory II a člen správneho výboru Dvora audítorov (2010).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Narodil sa v Kodani 14. novembra 1949; magisterský titul v odbore ekonómia, Univerzita v Kodani (1976); úradník na Najvyššom kontrolnom úrade Dánska (Rigsrevisionen) (1976 – 1984); vyučujúci v odbore ekonomiky a občianskej náuky (1980 – 1983) a štatistiky (1983) na Kodanskej obchodnej škole; atašé dánskeho člena Európskeho dvora audítorov (1984 – 1985). Vedúci kabinetu dánskeho člena Európskeho dvora audítorov (1985 – 1988); úradník na Najvyššom kontrolnom úrade Dánska (1988 – 1989); vyučujúci v odbore štatistika na Univerzite v Kodani (1988 – 1991); vedúci oddelenia na Najvyššom kontrolnom úrade Dánska (1989 – 1995); vyučujúci v odbore ekonomiky a občianskej náuky na Univerzite v Kodani (1991 – 1995); generálny audítor (1995 – 2012); predseda výboru pre odborné štandardy v organizácii INTOSAI (2004 – 2012); stal sa členom Európskeho dvora audítorov 1. marca 2012; člen skupiny CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“. Zomrel 1. februára 2015.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Narodil sa v Hagenbachu 1. marca 1922; vyštudoval právo na Univerzite v Mainzi (1946); Referendar (prvá štátna skúška z práva), neskôr Assessor (druhá štátna skúška z práva) (1949); právnická prax, neskôr sudca na Sozialgericht v Speyeri (1953); referent na Ministerstve školstva a kultúry Porýnia-Falcka (1955). Poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag); predseda podvýboru pre audit v rámci výboru pre rozpočet (1957); predseda skupiny CDU/CSU vo výbore pre rozpočet (1965); parlamentný štátny tajomník na spolkovom ministerstve financií (1967); predseda výboru pre rozpočet v Bundestagu (1969); člen Dvora audítorov od 18. novembra 1977 do 17. októbra 1983. Zomrel 2. októbra 1994.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Narodil sa v Kasseli 30. augusta 1923; titul v odbore ekonomických vied z Univerzity v Marburgu (1948); Spolkový úrad práce (1953); poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag) (1961); člen výboru pre rozpočet v Bundestagu; člen výboru pre audit v rámci výboru pre rozpočet zodpovedného za audit účtov spolkovej republiky (1962). Predseda výboru pre rozpočet (1980); predseda výboru Bundestagu pre hospodárske záležitosti (1982); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1983 do 20. decembra 1989. Zomrel 8. decembra 2013.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Narodil sa v Ottersweiere 8. apríla 1932; doktor ekonómie, študoval na Univerzite vo Freiburg-in-Breisgau a na Vysokej škole pre ekonómiu a verejnú správu vo Freiburgu; riadiace pozície v nemeckej spolkovej verejnej správe a v priemysle; poslanec nemeckého parlamentu (Bundestag) (1976). Člen výboru parlamentu pre rozpočet a predseda výboru pre kontrolu rozpočtu (1982) a výboru pre schvaľovanie výdavkov na obranu (1985); člen Európskeho dvora audítorov od 21. decembra 1989 do 31. decembra 2001, zodpovedný za audit Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), aktivít súvisiacich s prijímaním a poskytovaním úverov a bonifikácie úrokov, ako aj za pomoc pre krajiny strednej a východnej Európy a pre nové nezávislé štáty bývalého Sovietskeho zväzu; predsedajúci audítorskej skupiny zodpovednej za štrukturálnu pomoc, regionálnu politiku, integrované programy pre Stredomorie a sekciu dopravnej infraštruktúry v rámci Kohézneho fondu (1994); predseda Dvora audítorov (1996 – 1999). Z​omrel 18. mája 2021.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Narodila sa v Quedlinburgu/Harzi 18. júla 1942; doktorka práv; zložila prvú a druhú štátnu skúšku z práva; štúdium práva na univerzitách v Kieli a Göttingene (Nemecko) a na Univerzite v Bordeaux (Francúzsko); študovala medzinárodné vzťahy v Bolognskom centre Univerzity Johnsa Hopkinsa (Taliansko); miestna samospráva v Hildesheime (Dolné Sasko) (1971). Riadiaca pracovníčka na spolkovom ministerstve pre vzťahy v rámci Nemecka a na ministerstvách vnútra a hospodárstva a dopravy Dolného Saska (1975); osobná poradkyňa na ministerstve vnútra Dolného Saska (1979); podpredsedkyňa miestnej samosprávy vo Weser-Ems (1981); štátna tajomníčka na ministerstve potravín, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Dolného Saska (1983); poslankyňa nemeckého parlamentu (Bundestag) (1990); predsedkyňa nemeckého spolkového úradu pre audit (Bundesrechnungshof) (1993); členka Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2002 do 31. decembra 2007, zodpovedná za audit poľnohospodárskych politík v súvislosti s pomocou na plochu, trhom s mliečnymi produktmi a hovädzím mäsom (2002); zodpovedná za audítorskú skupinu I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ (2004); predsedajúca audítorskej skupiny I (2007); členka výboru Dvora audítorov pre vnútorný audit; zastupujúca členka v správnom výbore Dvora audítorov a členka spoločného audítorského výboru Europolu.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Narodil sa 22. apríla 1949 vo Frankfurte nad Mohanom; doktorát z práva z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom; prvá a druhá štátna skúška (1975); pomocný sudca na prokuratúre vo Wiesbadene a v Hanau v Hessensku; prednášajúci na Vysokej škole pre správu vo Wiesbadene tri roky (1980); štátny zástupca (1981). Riadiace funkcie na Ministerstve spravodlivosti Hessenska; hlavný štátny zástupca (1984); Ministerialrat (1986); vedúci oddelenia pre rozpočet a oddelenia pre územné plánovanie na Ministerstve spravodlivosti Hessenska; člen Spolkového účtovného dvora (Bundesrechnungshof) vedúci oddelenia kontroly sociálneho zabezpečenia (1989); Ministerialdirigent, vedúci oddelenia jadrovej regulácie a radiačnej ochrany na Ministerstve pre životné prostredie, energetiku a spolkové záležitosti Hessenska (1991); štátny tajomník na Ministerstve financií Hessenska (1994); právnik so špecializáciou na stavebné právo, právo týkajúce sa verejného obstarávania a na oblasť verejno-súkromných partnerstiev; bol člen dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (1999); štátny tajomník na Ministerstve financií spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko (2000); člen (2004) a neskôr zástupca generálneho riaditeľa (2005) správnej rady Spolkového združenia nemeckých bánk; člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2008 do 28. februára 2014: audítorská skupina II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“; zastupujúci člen správneho výboru Dvora audítorov (2008); člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“(2010); predsedajúci komory II a člen administratívneho výboru Dvora audítorov (2011); vymenovaný Dvorom audítorov za zástupcu v kolégiu audítorov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (2012).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Narodila sa v Tartu v roku 1969; absolvovala Univerzitu v Tartu v Estónsku, kde získala akademický titul bakalár vied v odbore biológia (genetika) (1992); titul MBA (Master of Business Administration) (2001); pracovala ako spoločníčka v oddelení pre investičné bankovníctvo v banke Hansapank Markets (1998). Poradkyňa pre hospodársku politiku v kabinete estónskeho premiéra, zodpovedná za vzťahy s MMF a inými multilaterálnymi finančnými inštitúciami (EBOR, NIB, Svetová banka); podieľala sa na príprave dôchodkovej reformy (1999); finančná manažérka elektrárne v Iru (2002); členka Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 10. októbra 2016: pridelená do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“; predsedníčka správneho výboru Dvora audítorov (2006); členka skupiny CEAD „koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“ (2008); členka spoločného audítorského výboru Europolu; členka zodpovedná za DAS (vyhlásenie o vierohodnosti) v komore CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj” (2010); uvedenie do úradu prezidentky Estónskej republiky na päťročné obdobie dňa 10. októbra 2016.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Narodil sa v Tallinne v Estónsku v roku 1966; študoval na Univerzite v Tartu a promoval s vyznamenaním z práva. Pred funkciou na Európskom dvore audítorov (EDA) bol Juhan Parts predsedom vlády Estónska (2003 – 2005) a predtým generálnym audítorom Najvyššieho kontrolného úradu Estónska (1998 – 2002). Jeho činnosť na EDA sa zameriavala na obranu a zahraničné veci. Bol zodpovedný za mnohé osobitné správy vrátane správy o podpore právneho štátu na západnom Balkáne zo strany EÚ a správy o znižovaní veľkej korupcie na Ukrajine. Juhan Parts bol predsedom expertnej skupiny pre prognostickú činnosť a bol tiež členom poradného výboru pre stratégiu a prognózy.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Narodil sa 19. januára 1919 v Corku; rôzne pozície v štátnej službe (1937); administratívny úradník a neskôr vyšší úradník na ministerstve financií (1946); vyšší úradník (1962) a pomocný tajomník pre rozpočet (1968); druhý tajomník (vedúci divízie), vedúci divízie verejných výdavkov, zodpovedný za všetky záležitosti týkajúce sa verejných výdavkov (1971). Tajomník na ministerstve financií; riaditeľ Centrálnej banky Írska; zastupujúci guvernér Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj; člen koordinačného výboru pre krátkodobé hospodárske a finančné politiky; člen Národnej hospodárskej a sociálnej rady; člen Národnej vedeckej rady; člen rady a výkonného výboru Inštitútu pre hospodársky a sociálny výskum; člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 17. mája 1986; predseda Dvora audítorov (1977 – 1981); zomrel 28. marca 2009.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Narodil sa 27. februára 1929 v Dubline; titul v odbore ekonomiky, práva a politických vied na University College v Dubline; právnik pre oblasť obchodu a daní; riaditeľ spoločnosti; člen Rady ministrov hospodárstva a financií; guvernér Medzinárodného menového fondu a Európskej investičnej banky; minister financií a verejných služieb (1973). Predseda Rady (1975); poslanec Európskeho parlamentu (1977); prvý podpredseda Európskeho parlamentu (1984); člen Dvora audítorov od 18. mája 1986 do 9. februára 1994. Zomrel 17. marca 2019.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Narodil sa v roku 1935 v Corku; magisterský titul v odbore obchodu na Národnej univerzite Írska; člen Inštitútu priemyslených inžinierov; úradník zodpovedný za vzdelávanie a priemysel v Írskom kongrese odborových organizácií (1961); poslanec írskeho parlamentu (Dáil Éireann) (1969); delegát na zasadnutí Rady Európy (1973). Podpredseda Írskej strany práce (1981); člen Výboru pre verejné účty (1987); poslanec Európskeho parlamentu: podpredseda Výboru pre hospodárske a menové veci a priemyselnú politiku; podpredseda skupiny Strany európskych socialistov; člen delegácií EP-AKT a EP-USA (1989); člen Európskeho dvora audítorov od 10. februára 1994 do 29. februára 2000: zodpovedný za „záručnú sekciu EPUZF, výskum“; predsedajúci audítorskej skupiny I, zodpovedný za „EPUZF I (živočíšne výrobky, cukor, rybné hospodárstvo)” (1996).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Narodila sa 5. septembra 1950 v Carne v grófstve Galway; vyštudovala Carysfort Teacher Training College v Blackrocku v grófstve Dublin; členka írskeho parlamentu (Dáil Éireann) (1975); parlamentná tajomníčka ministra priemyslu, obchodu a energie (1977); námestníčka toho istého ministerstva (1978); bola prvou ženou – členkou ministerského kabinetu od založenia štátu. Psobila ako ministerka pre Gaeltacht (1979); námestníčka ministra školstva (1982); predsedníčka prvého parlamentného výboru pre práva žien a členka spoločného výboru, ktorý sa zaoberal rozpadom manželstva; námestníčka ministra pre európske záležitosti (1987); zodpovedná za koordináciu írskeho predsedníctva v EÚ (1990); predsedala medzirezortnému výboru pre politiku EÚ a počas írskeho predsedníctva predsedala radám pre rozpočet, kultúru, rozvoj a telekomunikácie; ministerka cestovného ruchu, dopravy a komunikácií; zodpovedná za jedenásť významných štátnych spoločností v Írsku (1992); ministerka spravodlivosti (1993), členka skupiny írskej vlády, ktorá rokovala o Spoločnej deklarácii britskej a írskej vlády z decembra 1993 o mieri a zmierení v Írsku; kariéra v súkromnom sektore ako obchodná konzultantka; externá riaditeľka dvoch významných írskych spoločností; redaktorka týždennej rubriky v Irish Times a reportérka v TG4 (televízna stanica vysielajúca v írskom jazyku) (1997); členka Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2000 do 9. februára 2010: zodpovedala za audit živočíšnych a rastlinných výrobkov EÚ, ostatných výdavkov EPUZF a poľnohospodárskych opatrení (2000); členka zodpovedná za ADAR (Vývoj auditov a správy); predsedajúca skupiny CEAD (Koordinácia, hodnotenie, záruka, rozvoj) (2002); členka skupiny III „Vonkajšie opatrenia“ (2006); členka Správneho výboru Dvora audítorov od jeho vzniku (2009).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Narodil sa v roku 1976 v grófstve Galway; certifikovaný účtovník, Inštitút certifikovaných účtovníkov v Írsku; člen Írskeho daňového inštitútu; držiteľ viacerých diplomov: diplom z obchodného práva, Právnická spoločnosť Írska; diplom zo štúdia práva, Honorable Society of King’s Inns, Írsko; Diplom z obchodného procesného práva, Právnická spoločnosť Írska. Diplom z konkurzného práva a reštrukturalizácie podnikov, Právnická spoločnosť Írska; certifikovaný účtovník v Deloitte & Touche v Dubline (1996); predseda predstavenstva Ground Marketing Group (Havas Plc/4D Ireland) (2000); predseda Inštitútu poradcov pre oblasť riadenia v Írsku (2005); výkonný riaditeľ Inštitútu riaditeľov v Írsku (2006); člen audítorského výboru An Garda Síochána (Polícia Írska) (2009); člen Európskeho dvora audítorov od 31. marca 2010 do 29. februára 2012: člen audítorskej komory III „Vonkajšie opatrenia”; člen audítorskej komory IV „Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie”; zastupujúci člen komory CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj”; člen vo funkcii spravodajcu pre prácu Dvora audítorov vo vzťahu k agentúram EÚ.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Narodil sa 24. februára 1961 v Dubline; bakalár na Univerzite vo Washingtone (1983); magisterský diplom v odbore ekonómia, University College v Dubline (1991); Diplom z aplikovaného finančného práva, Law Society of Ireland (2003). Štátny tajomník, ministerstvo financií (2010 – 2012); druhý štátny tajomník, ministerstvo financií (2006 – 2010); zástupca štátneho tajomníka pre daňovú politiku, ministerstvo financií (2005 – 2006); zástupca štátneho tajomníka, oddelenie pre bankovníctvo, financie a medzinárodné vzťahy, ministerstvo financií (2001 – 2005); vedúci ústredného politického útvaru pre slobodu informácií a etiku, ministerstvo financií (1999 – 2001); vedúci sekcie pre administratívne rozpočty, ministerstvo financií (1998 – 1999); pomocný tajomník, odbor pre politiku verejného dôchodkového systému, ministerstvo financií (1996 – 1998); pomocný tajomník útvaru pre menovú politiku a politiku výmenných kurzov, ministerstvo financií (1989 – 1996); administratívny pracovník v oblasti správy verejného dlhu (pomocný maklér), ministerstvo financií (1988 – 1989); administratívny pracovník odboru pre pracovné podmienky vo verejnej službe, ministerstvo financií/ministerstvo pre verejnú službu (1986 – 1988); administratívny pracovník v oblasti mzdovej politiky, ministerstvo pre verejnú službu (1984 – 1986). Okrem vyššie uvedených pozícií pán Cardiff zastával v posledných rokoch aj niekoľko ďalších funkcií: člen komisie Centrálnej banky Írska; zastupujúci riaditeľ a riaditeľ v správnej rade Európskej investičnej banky; predseda a člen skupiny írskej vlády pre daňovú stratégiu; zástupca Írskej republiky v pracovnej skupine pre kódex správania EÚ v daňovej oblasti; a člen a náhradný člen vo Výbore EÚ pre finančné služby. Člen Európskeho dvora audítorov od 1. mája 2012 do 28. februára 2018: člen komory I „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov“, člen komory CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“, v ktorej zodpovedal za rozvoj a preskúmanie auditu, a člen komory IV „Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo”.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Narodený v Aténach v roku 1924; titul v odbore práva z Univerzity v Aténach; právnik (1949); okresný sudca (1952); súdny znalec na Všeobecnom súde (1954); pridelený gréckou vládou ako sudca do Organizácie Spojených národov (1962); predseda Všeobecného súdu (1965); sudca na Odvolacom súde (1967). Poradca na gréckom Dvore audítorov (1975); podpredseda gréckeho Dvora audítorov, zodpovedný za audit verejných financií a právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje verejné právo (1980); člen Dvora audítorov od 1. januára 1981 do 17. októbra 1983. Zomrel 10. septembra 2013.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Narodený v Platanos Trikalone v roku 1926; titul v odbore práva z Univerzity v Aténach (1952); postgraduálne štúdium v odbore komerčného práva a práva EÚ na Parížskej univerzite; úradník na ministerstve komunikácií (generálny riaditeľ pošty) (1948); právnik v Aténskej advokátskej komore (1955); okresný sudca (1956). Súdny znalec, neskôr sudca na Všeobecnom súde (1957); predseda Všeobecného súdu (1970); sudca na Odvolacom súde a primátor Solúna (1974); poradca na gréckom Dvore audítorov (1979); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1983 do 20. decembra 1989. Zomrel 9. novembra 2003.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Narodený v Pyrgos Ilia v roku 1923; titul v odbore práva z Univerzity v Aténach; právnik v Aténach (1952); poradca, neskôr sudca na Všeobecnom súde (1954); poradca v legislatívnej rade štátu (1964); štátny právny poradca na ministerstve koordinácie (ministerstvo hospodárstva) a ministerstvách kultúry a vedy, zahraničných vecí, poľnohospodárstva a obrany (1969). Študoval na akadémii medzinárodného práva na Univerzite v Dallase (1972); zúčastnil sa na rokovaniach o vstupe Grécka do Európskych spoločenstiev, ktoré sa konali na stálom zastúpení Grécka v Bruseli (1975); právny poradca na ministerstve poľnohospodárstva (1976); člen Dvora audítorov od 21. decembra 1989 do 31. decembra 1995. Zomrel 1. januára 1998.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Narodený v Assos-Korinthose v roku 1937; titul v odbore ekonómie na Univerzite v Bonne; magisterský titul v odbore ekonómie z Univerzity v Berkeley; doktorát z ekonómie z Univerzity v Bonne; expert a výskumný pracovník v Centre pre ekonomické plánovanie a výskum, zodpovedný za odvetvie priemyslu. Člen Európskeho parlamentu, koordinátor pre rozpočet (1981); predseda Helénskej národnej realitnej spoločnosti; veľvyslanec Grécka/stály zástupca v OECD (1993); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 1996 do 31. decembra 2001: zodpovedný za auditu výdavkov záručnej sekcie 2 EPUZF.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Narodený na Kose 21. marca 1957; vyštudoval právo na Univerzite v Aténach, štúdium absolvoval s najlepším hodnotením vo svojom ročníku (1975); postgraduálny titul z Université de Paris II Sorbonne v odbore trestného práva (1980), verejného práva (1982) a verejných financií (1983). Vyučoval metodológiu práva a verejných financií na gréckej Štátnej škole verejnej správy (1989) a judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Európskeho súdu pre ľudské práva na Gréckej štátnej škole pre sudcov (1997); rigorózna práca v odbore práv (1985, čestné uznanie); zúčastnil sa na výberových konaniach (1986) organizovaných gréckou Štátnou radou a Štátnou školou verejnej správy (v oboch konaniach skončil na prvom mieste); úradník so súdnou právomocou v gréckej Štátnej rade (1987); úradník so súdnou právomocou na gréckom Dvore audítorov (1993); podpredseda Gréckeho dvora audítorov; člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2002 do 31. decembra 2013: predsedajúci komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“; poverený auditom Európskej centrálnej banky, Európskej investičnej banky a prevádzkových výdavkov inštitúcií a orgánov EÚ a európskych škôl; člen zodpovedný za vývoj metodiky Dvora audítorov a za oblasť výskumu; predseda výboru povereného hodnotením vonkajších činností členov Dvora audítorov; člena predseda výboru pre audit Europolu.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Narodil sa v Tortose 1. mája 1920; doktorát v odbore ekonómie; účtovník; audítor; profesor politiky v oblasti daní z príjmu právnických osôb na Autonómnej univerzite v Barcelone; riaditeľ novín El Pueblo (1936); riaditeľ periodika Ara; senátor ústavodarného zhromaždenia (1977). Člen spoločného výboru Senátu a Kongresu pre rozpočtové a finančné záležitosti a rozpočty Senátu; znovuzvolený za senátora provincie Tarragona (1979); podpredseda výboru pre rozpočet; člen výboru pre financie, rozpočet, zdravotné a sociálne poistenie a výboru pre stanovy a predsedníctvo a člen stálej delegácie Senátu; člen delegácie zástupcov zhromaždenia katalánskych poslancov, ktorí rokovali o autonómnom postavení regiónu s výborom Kongresu pre ústavné veci; hovorca a tajomník parlamentnej skupiny „Katalánska demokracia a socializmus“; člen stálej sekcie skupiny socialistov a koordinátor aktivít skupiny v ekonomickej, finančnej a rozpočtovej oblasti; člen výborov Senátu zodpovedných za správy o štátnom rozpočte a výborov poskytujúcich poradenstvo pri vypracúvaní fiškálnych a ekonomických právnych predpisov (1978); zástupca Senátu v Nemeckej spolkovej republike a Rade Európy pre fiškálne a ekonomické otázky; vedúci sekcie auditu a člen správneho výboru (Comisiὀn de Gobierno) španielskeho Dvora audítorov; člen Európskeho dvora audítorov od 27. januára 1986 do 9. februára 1994.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Narodil sa v Barcelone 24. septembra 1950; doktorát v odbore ekonómie; profesor na Univerzite v Barcelone; predseda pre verejné financie (1989); predseda jednej z dvoch komôr organizácie Sindicatura de Comptes de Catalunya (1984 – 1989). Poslanec katalánskeho parlamentu, člen výboru pre rozpočet (1992 – 1994); člen Európskeho dvora audítorov od 10. februára 1994 do 29. februára 2000: zodpovedný za „Vlastné zdroje“ a „Regionálny sektor – dopravu – cestovný ruch” (1996).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Narodil sa v Tortose 4. februára 1950; vyštudoval na Universidad Complutense v Madride; predseda pobočky Ľudovej strany v Tarragone (1978); poslanec tarragonského parlamentu; člen Parlamentného zhromaždenia NATO (1982); hovorca Ľudovej strany v Tortose (1979). Regionálny predseda katalánskej pobočky Ľudovej strany; člen národného výkonného výboru Ľudovej strany (1986); podpredseda poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (1989); člen Zhromaždenia Západoeurópskej únie (1991); výbor pre kontrolu rozpočtu, výbor pre zahraničné veci, výbor pre bezpečnostnú a obrannú politiku (1994); člen Európskeho dvora audítorov (2000 – 2006): predseda Dvora audítorov, 2002 – 2005. Zomrel 16. apríla 2012.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Narodil sa v Palma de Mallorca v roku 1943; doktorát v odbore práva na Univerzite Complutense v Madride; docent a výskumný pracovník na Univerzite Complutense (1969); profesor na Univerzite Valladolid (1976) na Univerzite Baleárskych ostrovov (1977); dekan Právnickej fakulty (1978). Zástupca policajného sudcu na Vyššom súdnom dvore Baleárskych ostrovov (1979); prorektor Univerzity Baleárskych ostrovov (1980); poslanec španielskeho parlamentu (1982); predseda výboru pre hospodárstvo, obchod a financie (1983); člen výboru pre rozpočet a výboru pre vonkajšie záležitosti a bol člen spoločného výboru Kongresu a Senátu zodpovedného za vzťahy s Dvorom audítorov týkajúce sa preskúmania národných účtov (1984); zastupoval španielsky parlament na zasadnutiach Medziparlamentnej únie (1985); poradca Inštitútu fiškálnych štúdií pri Ministerstve financií Španielska; podieľal sa na vypracovaní Správy o ekonomickom a finančnom riadení verejných výdavkov v Španielsku (1990); zodpovedný za prípravu a vypracovanie návrhov odvolaní na Ústavný súd proti zákonom oprávňujúcim španielsky štátny rozpočet (1997); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2006 do 29. februára 2012, zaradený do audítorskej skupiny IV „Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, inštitúcie a orgány Spoločenstva, vnútorné politiky“.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Narodil sa v Paríži 22. mája 1931; titul v odbore práva; absolvent Inštitútu politológie v Paríži; študoval na Škole verejnej správy, odbor ekonómia a financie (1956); ministerstvo financií (1958); generálny tajomník pre medzirezortné otázky hospodárskej spolupráce (1961); chargé de mission na úrade predsedu vlády (1962). Hlavný radca na Francúzskom účtovnom dvore; riaditeľ Usmerňovacieho fondu a fondu na reguláciu poľnohospodárskych trhov (1967); poslanec parlamentu za Finistère (1968); štátny tajomník pre poštu a telekomunikácie (1974); administrátor v Caisse Nationale de Crédit Agricole a Air France; člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 20. decembra 1989; predseda Dvora audítorov od roku 1981 do roku 1984.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Narodil sa v Paríži 10. júna 1929; absolvent Inštitútu politológie v Paríži (1950); doktor v odbore ekonomických vied, absolvent verejného práva; chargé de mission v predsedníctve Rady, Úrad generálneho tajomníka vlády zodpovedného za ministerstvo zahraničných vecí (1953). Dočasne vyslaný do Výboru Európskeho hospodárskeho spoločenstva (spoločný trh) ako hlavný administrátor vo výkonnom sekretariáte; asistent generálneho riaditeľa administratívy (1959); riaditeľ vnútorných záležitostí (1963); riaditeľ administratívy (1968); riaditeľ ľudských zdrojov (1970); riaditeľ pre rozpočet (1973); generálny riaditeľ pre rozpočet Komisie Európskych spoločenstiev (1977); mimoriadny hlavný radca na Francúzskom účtovnom dvore; delegát pre otázky vzdušného priestoru (1986); predseda národného združenia doktorov ekonómie, predseda výkonného výboru (1978); profesor európskych verejných financií v College of Europe v Bruggách (1981); profesor v Európskom univerzitnom stredisku v Nancy; hosťujúci profesor na Univerzite v Štrasburgu (1983); člen Dvora audítorov od 21. decembra 1989 do 20. decembra 1995; zomrel 16. decembra 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Narodil sa v Paríži 5. marca 1948; titul inžiniera na Ecole navale vo Francúzsku, absolvent Vysokej školy pre námornú správu vo Francúzsku a Harvardskej univerzity (Harvard's John F. Kennedy School of Government); rôzne pozície na ministerstve obrany, ministerstve dopravy a námorných záležitostí a v Medzirezortnej námornej misii (1968). Audítor a neskôr poradca – referendár na Francúzskom účtovnom dvore vykonávajúci audity na ministerstvách školstva, výskumu, zahraničných vecí a spolupráce; externý audit účtovníctva Organizácie spojených národov a Svetovej meteorologickej organizácie (1987); člen výborov INTOSAI a EUROSAI (1988); spravodajca pre rozpočtovú a finančnú disciplínu Francúzskeho účtovného dvora (1990); chargé de mission prvého predsedu Francúzskeho účtovného dvora poverený vytvorením sekcie pre medzinárodné a európske záležitosti a neskôr zastával funkciu zástupcu generálneho tajomníka (1993); člen Národnej disciplinárnej komory audítorov pre súkromný sektor; zastupoval Inštitút francúzskych účtovníkov vo Výbore pre verejný sektor Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC); prednášal verejné financie Spoločenstva pre študentov postgraduálneho štúdia na Parížskej univerzite I; docent na Národnej škole štátnej správy (École Nationale d'Administration – ENA); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 1996 do 31. decembra 2007; zodpovedný za sekciu „Audit vlastných zdrojov EÚ a úhrady členským štátom“; poverený vytvorením novej audítorskej sekcie „Rozvoj vidieka, rybárstvo a námorné záležitosti“ (2000); predsedajúci audítorskej skupiny I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“, zodpovedný za audity trhov so živočíšnymi a rastlinnými výrobkami, rozvoj vidieka, rybárstvo a námorné záležitosti (2002).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Narodil sa v Lons-Le-Saunier 17. augusta 1942; absolvent Vysokej školy obchodnej (École des Hautes Études Commerciales) a Národnej školy pre verejnú správu (École Nationale d'Administration – ENA); úradník so súdnou právomocou na Francúzskom účtovnom dvore (1969). Zástupca prvého predsedu Francúzskeho účtovného dvora vo funkcii riaditeľa audítorského výboru OSN v New Yorku (1986); riaditeľ skupiny kontrolného úradu Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) v Ženeve (1989); stály zástupca prvého predsedu Francúzskeho účtovného dvora v Ríme a riaditeľ externého auditu Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetového potravinového programu OSN (WFP) (1994); člen medzinárodného audítorského výboru NATO v Bruseli (1998). Predseda 6. komory Francúzskeho účtovného dvora (2005); súbežne s funkciou na Francúzskom účtovnom dvore bol zástupcom Francúzska vo výbore pre verejný sektor Medzinárodnej federácie účtovníkov (International Federation of Accountants - IFAC) (1989); člen výboru povereného vypracovaním francúzskych všeobecných účtovných štandardov; člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013; člen audítorskej skupiny I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ (2008); predsedajúci komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a člen správneho výboru (2010).
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Narodila sa 22. januára 1953 v Bayonne. Vyštudovala Národnú školu verejnej správy (ENA). Úradníčka so súdnou právomocou na Francúzskom účtovnom dvore (Cour des comptes) (1984), neskôr predsedníčka dvoch regionálnych účtovných komôr (Rouen a Marseille). Predsedníčka (2020 – 2021) Európskej hodnotiacej spoločnosti, členka rozličných odborných skupín a akademických sietí.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Narodil sa v roku 1951 v Záhrebe; bakalársky titul v odbore politických vied z Fakulty politických vied Univerzity v Záhrebe (1975); magisterský titul z ekonómie z Fakulty zahraničného obchodu Univerzity v Záhrebe (1981); doktorát z ekonómie z Ekonomickej fakulty Univerzity v Záhrebe (1988); Fulbrightovo postdoktorandské štipendium z North-Western University v Evanstone, Illinois, Spojené štáty americké (1990). Zastával rôzne pozície vo výskume, okrem iného pôsobil ako vedúci oddelenia menovej politiky a výskumný pracovník v Ekonomickom inštitúte v Záhrebe v Chorvátsku (do roku 1992); člen poradných výborov pre makroekonomickú politiku a štrukturálne reformy, založených federálnou vládou bývalej Juhoslávie (do roku 1989); člen rady pre obnovu bánk vládnej agentúry bývalej Juhoslávie (do roku 1990); poradca guvernéra Národnej banky Chorvátska v procese zavádzania prvej chorvátskej meny po vyhlásení nezávislosti Chorvátska (do roku 1992); fiškálny ekonóm pre Pakistan v oddelení fiškálnej politiky (do roku 1993); fiškálny ekonóm pre Poľsko v oddelení fiškálnej politiky (do roku 1995); hlavný referent pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko v európskom oddelení (do roku 1997); hlavný referent pre Slovensko v európskom oddelení (do roku 1999); vedúci misie v Albánsku (2000); vedúci misie v Rumunsku (do roku 2004); vysoký stály zástupca a vedúci kancelárie MMF v Moskve v Rusku (do roku 2009); vedúci misie v Bielorusku, súbežne s pozíciou v Moskve (do roku 2009); zamestnanec MMF vo Washingtone DC, Spojené štáty americké (1992 – 2009); hlavný poradca v Národnej banke Chorvátska (2009 – 2013). V roku 2013 sa stal členom Európskeho dvora audítorov a bol vymenovaný do komory IV – Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Narodil sa 11. apríla 1927 v Ríme; magisterský titul v odbore právo (1947); úspešne absolvoval skúšku pre úradníkov na Ministerstve práce a sociálneho zabezpečenia (1949); úradník so súdnou právomocou na Corte dei Conti (taliansky Dvor audítorov) (1953). Poradca na Corte dei Conti (1970); člen Medzinárodnej rady audítorov pre NATO (1973); predseda Medzinárodnej rady audítorov pre NATO (1974); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 31. decembra 1992; Predseda Dvora audítorov v rokoch 1990 až 1992. Zomrel dňa 24. októbra 2020.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Narodil sa 18. decembra 1939 v Ríme; titul v odbore práva a vyšší titul v odbore zamestnaneckého práva na Univerzite v Ríme; rôzne manažérske pozície na ministerstve obrany, pošty, verejných prác a dopravy (1962). Úradník so súdnou právomocou na Corte dei Conti pridelený na odbor medzinárodných vzťahov a vzťahov so Spoločenstvom, prvá súdna sekcia pre účtovníctvo verejného sektora a úrad zodpovedný za koordináciu následných auditov (1972); člen Dvora audítorov od 1. januára 1993 do 28. februára 2006: zodpovedný za audit záručnej sekcie EPUZF (rozpočtové hospodárenie a kontrolné postupy a všeobecné záležitosti); zodpovedný za audit sektora Európskych rozvojových fondov (1996).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Narodil sa 23. októbra 1937 vo Frosinone; vyštudoval právo na Univerzite La Sapienza v Ríme; úradník so súdnou právomocou na Corte dei Conti (1972), kde postupne zastával rôzne funkcie vrátane auditu na úrade verejného zástupcu (1973). Pôsobil v sekcii miestnych orgánov a rozličných súdnych sekciách (1980); sudca (1993), neskôr podpredseda na Ústavnom súde Talianska (2001); vedúci sekcie zodpovedný za koordináciu regionálnych kontrolných úsekov Corte dei Conti a člen Združenia spoločných sekcií pre posudzovanie všeobecných účtov štátu a regiónov a provincií s osobitným postavením a rovnako za správy pre parlament (2002); prednášal o ústavnej spravodlivosti, účtovníctve štátnych a verejných inštitúcií, ako aj o správnom a ústavnom práve v rôznych vyšších vzdelávacích inštitúciách; spravodajca na rôznych medzinárodných konferenciách; člen viacerých štátnych komisií a študijných skupín od 80-tych rokov; predseda technického a vedeckého výboru zriadeného na ministerstve vnútra, ktorý mal určiť základné povinnosti orgánov miestnej správy (2003); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2006 do 28. novembra 2011: pridelený do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“; člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“ (2010). Zomrel 18. júna 2013.
 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Narodil sa 27. augusta 1951 v Lefkoniko-Famagusta; magisterský titul v odbore ekonómia na Hochschule für Ökonomie v Berlíne so špecializáciou na zahraničné hospodárske vzťahy; manažér dovozu vo veľkej obchodnej firme (1977). Manažér v rodinnom podniku (1984). Zvolený za poslanca cyperského parlamentu (1991) zastupujúceho Pokrokovú stranu pracujúcich a znovuzvolený do tejto funkcie v roku 1996; člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet a člen výboru pre obchod, priemysel a cestovný ruch (1991); člen parlamentného výboru pre spoje, dopravu a verejné práce (1991); člen zmiešaného výboru cyperského parlamentu a Európskej únie. Zastupoval cyperský parlament na rôznych medzinárodných stretnutiach v zahraničí (1996); generálny výkonný manažér najväčšej družstevnej finančnej organizácie na Cypre (1997); predseda investičnej skupiny družstevných spoločností (1999); zvolený za starostu Famagusty. Stal sa predsedom obsadených miest a obcí a prvým podpredsedom združenia cyperských miest a obcí (2001); prezident Cyperskej republiky ho vymenoval za ministra dopravy, spojov a verejných prác (2003); bol taktiež zvolený za člena rady vnútornej kontroly. Ako minister sa zúčastňoval na zasadnutiach Rady ministrov Európskej únie pre dopravu, rozvoj, lodnú dopravu a telekomunikácie. Z tejto funkcie odstúpil v apríli 2004; člen Európskeho dvora audítorov od 2. novembra 2004 do 1. novembra 2010; zodpovedný za audítorskú skupinu I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“; člen správneho výboru Dvora audítorov (2004); člen komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ (2010).
 • 2.11.2010 - 1.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Narodil sa v Liopetri (Famagusta) 10. januára 1958, člen Združenia certifikovaných účtovníkov (FCCA), magisterský titul v odbore verejnej správy na škole J. F. Kennedyho pre verejnú správu Harvardskej univerzity (Kennedy School of Government), titul bakalár ekonomických vied na University of Hull v Spojenom kráľovstve. Školil sa a bol zamestnaný ako kvalifikovaný účtovník/audítor v audítorských firmách v Spojenom kráľovstve a na Cypre. Pracoval na Úrade štátnych príjmov Cyperskej republiky (1989 – 1999), na ministerstve financií ako hlavný vedúci štátnej pokladne Cyperskej republiky (2000–2010), na Európskom dvore audítorov (EDA) ako člen (2010 – 2022). Ako člen EDA pracoval: v komore 1 „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ (november 2010 – apríl 2012), v komore II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“ (máj 2012 – január 2014); v komore CEAD, v ktorej zastupoval komoru I a komoru II (január 2011 – január 2014), v komore CEAD ako stály člen (február 2014 – máj 2016), v komore V ako predsedajúci komory (jún 2016 – február 2020), v komore II „Investície na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia“ (február 2020 – október 2022). Šesť rokov bol tiež členom EDA zodpovedným za výročnú správu (február 2014 – február 2020).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Narodil sa 4. júna 1964 v Jūrmale; doktorandské štúdium účtovníctva na Viľňuskej univerzite; postgraduálny diplom v medzinárodnom daňovom práve na Univerzite Roberta Kennedyho; vysokoškolský diplom v odbore účtovnej a prevádzkovej analýzy na Lotyšskej univerzite. Prednášajúci a neskôr profesor na katedre účtovníctva Lotyšskej univerzity (1985); finančný riaditeľ lotyšsko-nemeckého spoločného podniku IP Riga (1990); audítor a neskôr manažér auditu v Coopers & Lybrand Latvia (1993); zástupca vedúceho oddelenia vnútorného auditu v Parex Bank (1997); výkonný riaditeľ kancelárie certifikovaného audítora Igorsa Ludboržsa (2003); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2016; audítorská skupina IV „Príjmy, bankové aktivity, prevádzkové výdavky, inštitúcie a orgány Spoločenstva, vnútorné politiky“ (2004); člen Správneho výboru; predsedajúci komory CEAD (Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj), zodpovedný najmä za kvalitu auditu a podporu a člen Správneho výboru (2012); podpredseda a predseda rady audítorov Európskeho mechanizmu pre stabilitu.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Narodila sa v Šakiai 15. októbra 1957; diplom z ekonómie, Vilniuská univerzita, Litva; členka Litovskej asociácie certifikovaných audítorov a Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA), Spojené kráľovstvo. Zúčastnila sa na týchto seminároch a školeniach: intenzívny program vzdelávania pre školiteľov v oblasti medzinárodného účtovníctva, auditu, informačných systémov a podnikových financií (Centrum rozvoja medzinárodného účtovníctva, Univerzita v Texase, Vilniuská univerzita a Sorosova nadácia v New Yorku); účtovné zásady, nákladové a manažérske účtovníctvo a finančné riadenie (Inštitút pre účtovníctvo na Univerzite DePaul v Chicagu); účtovníčka a ekonómka v textilnom podniku vo Vilniuse (1980); vedúca oddelenia priemyslu litovského Výpočtového strediska pre štatistiku (1983); učiteľka na Vysokej škole ekonomickej vo Vilniuse (1987); hlavná audítorka a manažérka (1994), neskôr vedúca oddelenia auditu a zástupkyňa riaditeľa v spoločnosti PricewaterhouseCoopers vo Vilniuse (2003); členka Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010; pridelená do audítorskej skupiny IV „Príjmy, bankové aktivity, administratívne výdavky, inštitúcie a orgány Európskej únie a vnútorné politiky“; členka a neskôr predsedníčka výboru vnútorného auditu Dvora audítorov (2005); členka skupiny CEAD Dvora audítorov „Koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“ zastupujúca skupinu IV; predsedajúca skupiny IV (2007).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Narodila sa v Plungė v Litve 8. mája 1960; diplom (summa cum laude) v oblasti práva na právnickej fakulte Vilniuskej univerzity (1993); vedúca oddelenia pre všeobecné záležitosti v Mestskej rade v Marijampole (1983). Hlavná inšpektorka oddelenia pre osoby so zdravotným postihnutím; vedúca poradkyňa oddelenia príprav právnych predpisov Ministerstva sociálneho zabezpečenia Litovskej republiky (1985); poradkyňa oddelenia pre právne záležitosti a dohody na Ministerstve medzinárodných hospodárskych vzťahov Litovskej republiky (1992); poradkyňa predsedu vlády Litovskej republiky (1993); právna poradkyňa akciovej spoločnosti Joint Stock Company Lelija (1995); zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti (1997); zástupkyňa ministra spravodlivosti (1998); námestníčka zástupcu štátneho tajomníka ministerstva vnútra (2001); zástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva vnútra (2002); hlavná audítorka Národného kontrolného úradu Litovskej republiky (2005); členka riadiacej rady EUROSAI (Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) (2005); členka Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2010 do 15. júna 2016, komora I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov”; predsedajúca komory I (2014).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  V roku 1983 Rimantas Šadžius promoval (cum laude) na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. V roku 2002 promoval na Právnickej fakulte Vilniuskej univerzity. Pred rokom 2003 získal odborné skúsenosti ako vedecký pracovník v oblasti kvantovej chémie a fyziky pevných látok a ako prekladateľ, redaktor a vydavateľ vedeckej literatúry. Od roku 1996 pracoval aj ako účtovný a daňový poradca v súkromnej spoločnosti. Vo svojej pracovnej kariére pokračoval v litovských vládnych orgánoch ako námestník ministra na Ministerstve práce a sociálneho zabezpečenia (2003 – 2004), námestník ministra na Ministerstve zdravotníctva (2004 – 2006) a námestník ministra na Ministerstve financií (2006 – 2007). Od polovice roku 2007 do konca roka 2008 bol Rimantas Šadžius litovským ministrom financií. V rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako prednášajúci (v odbore verejných financií) na Litovskej univerzite vzdelávacích vied a pracoval aj v spoločnosti poskytujúcej akademické vydavateľské služby. Od decembra 2012 do júna 2016 bol opäť litovským ministrom financií a v tejto funkcii bol v druhej polovici roka 2013 predsedom Rady ECOFIN. Počas jeho funkčného obdobia ministra financií prijala Litva euro a 1. januára 2015 sa stala 19. členom eurozóny. Od 16. júna 2016 do 15. novembra 2022 bol členom Európskeho dvora audítorov. Pracoval v komore IV: „Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo“. Okrem iných úloh zodpovedal za niekoľko auditov EDA týkajúcich sa únie kapitálových trhov a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a za ročné audity agentúr EÚ. V roku 2017 bol zvolený za člena EDA pre inštitucionálne vzťahy.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Narodil sa v Esch-sur-Alzette 10. mája 1927; doktor práv; právnik v Luxemburskej advokátskej komore (1953); prvý šéfredaktor medzinárodnej spravodajskej agentúry Agence Europe (1955); zástupca hovorcu Vysoký úrad Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (1960). Vedúci informačnej kancelárie troch Európskych spoločenstiev v New Yorku (1964); vedúci útvaru komunikácie s tretími krajinami v Komisii Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1967); minister hospodárstva, stredných vrstiev, cestovného ruchu, dopravy a energetiky v luxemburskej vláde (1969); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 20. decembra 1989: predseda Dvora audítorov v rokoch 1984 až 1989; zomrel 15. novembra 2019.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Narodil sa v Pétange 19. júla 1939; vyštudoval preklad (1964) a politické vedy na Ženevskej univerzite; parlamentný tajomník v luxemburskej Poslaneckej snemovni (1966); minister pre zamestnanosť a imigráciu vo vláde Gastona Thorna (1974). Zástupca, parlamentných zhromaždení Rady Európy, ZEÚ a Beneluxu; predstaviteľ úradu miestnej správy; predseda výboru pre financie a verejné práce (1979); predseda skupiny socialistov v Poslaneckej snemovni; predseda ekonomického výboru; podpredseda výboru pre financie (1984); člen Dvora audítorov od 21. decembra 1989 do 31. decembra 1995. Zomrel 9. novembra 2003.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Narodil sa v Esch-sur-Alzette 5. marca 1940; vyštudoval elektrotechniku na École polytechnique fédérale v Zürichu vo Švajčiarsku; pracoval v Centrálnom úrade pre nukleárne merania v Geele (Belgicko) (1965). Podieľal sa na vývoji počítačových riadiacich systémov a počítačových aplikácií pre oceliarsky koncern ARBED (Luxembursko) (1975); zvolený do luxemburského parlamentu (1979) a znovuzvolený v rokoch 1984, 1989 a 1994; predseda parlamentnej skupiny Kresťanskej sociálnej strany (CSP) v rokoch 1985 až 1995 a predseda finančného a rozpočtového výboru; predseda výboru pre výskum a vzdelávanie a iniciátor a spravodajca predbežnej diskusie o zákone upravujúcom vytváranie verejných výskumných centier, ako aj reformy luxemburského univerzitného centra (Centre universitaire de Luxembourg) a luxemburského Vyššieho technologického ústavu (Institut supérieur de technologie de Luxembourg); tvorca návrhu zákona o reforme luxemburskej Komory audítorov (Chambre des Comptes); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 1996 do 31. decembra 2007: zodpovedný za audit „EPUZF – usmerňovanie, výskum, energia a nové politiky“ (1996); zodpovedný za audit „Vnútorných politík a výskumu (vrátane JET a spoločného výskumného strediska)“, ktorý zahŕňal vzdelávanie, odbornú prípravu, životné prostredie, dopravu, kultúru, ochranu spotrebiteľov a výskum (1998); člen v audítorskej skupine II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“; predsedajúci audítorskej skupiny II (2004).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Narodil sa 16. júla 1950 v Esch-sur-Alzette. Bol generálnym tajomníkom Demokratickej strany v Luxembursku v rokoch 1981 až 1990 a opäť od roku 1994 do roku 2004. V rokoch 1999 až 2004 bol ministrom hospodárstva a ministrom dopravy. V roku 2004 krátko pôsobil aj ako minister pre verejnú službu. V rokoch 1976 až 1989 zastával rôzne pozície v luxemburskej obchodnej konfederácii (Confédération luxembourgeoise du commerce) a v roku 1981 bol vymenovaný za generálneho tajomníka. Od roku 1984 do roku 1999 a opätovne od roku 2004 do 2008 bol poslancom. V rokoch 1990 až 1999 bol členom výboru pre financie a rozpočet a neskôr bol zvolený za predsedu Výboru pre kontrolu rozpočtu. V rokoch 1998 až 1999 a ďalej v rokoch 2006 až 2007 bol podpredsedom Parlamentu. Ako poslanec zodpovedal za prípravu zákona z roku 1999 upravujúceho zriadenie a fungovanie luxemburského Účtovného dvora (Cour des comptes) a za jeho revíziu z roku 2007 a ako spravodajca ich predložil Parlamentu. Prijatie tohto zákona priamo viedlo k tomu, že v Luxembursku bol zriadený nezávislý Dvor audítorov, ktorý je poverený kontrolou zákonnosti a správnosti štátnych príjmov a výdavkov a riadenia verejných prostriedkov. Dňa 1. januára 2008 sa stal členom Európskeho dvora audítorov. Od 1. januára 2008 do 1. júna 2010 pracoval v audítorskej skupine II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“ a bol členom správneho výboru. Od 1. júna 2010 sa po reorganizácii Dvora audítorov stal členom komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“ a zastupujúcim členom správneho výboru. Od októbra 2013 do septembra 2016 bol predsedajúcim komory II a tiež členom správneho výboru.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Narodený v Budapešti v roku 1947; diplom v odbore financií na Ekonomickej univerzite Karola Marxa v Budapešti; absolvoval semináre o medzinárodných ekonomických vzťahoch na Postgraduálnom inštitúte Ekonomickej univerzity Karola Marxa a medzinárodnú stáž pre audítorov na Najvyššom kontrolnom úrade Spojených štátov amerických. Pomocný referent, neskôr vedúci oddelenia na Centrálnom štatistickom úrade Maďarskej republiky, zodpovedal za medzinárodné vzťahy, plánovanie a zostavovanie správ a koordináciu zberu údajov; vedúci kabinetu predsedu úradu (1970); vo funkcii hlavného audítora štátnej kontrolnej komisie vykonával audity finančných inštitúcií a štátnych financií (1984); zástupca generálneho riaditeľa auditu, neskôr generálny riaditeľ auditu Najvyššieho kontrolného úradu Maďarskej republiky (Állami Számvevőszék), zodpovedný za audit štátnych podnikov, privatizácie, fondov sociálneho a zdravotného zabezpečenia, veľkých investičných projektov, zahraničnej pomoci vrátane predvstupových fondov EÚ, štátneho majetku, financií politických strán a neziskových organizácií; zodpovedný za medzinárodné vzťahy, zorganizoval XVIII. kongres Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) (1990); hlavný koordinátor a vedúci medzirezortnej pracovnej skupiny pre finančnú kontrolu pod záštitou Medzirezortnej komisie pre európsku integráciu a ministerstva zahraničných vecí; člen Asociácie finančných audítorov Maďarskej republiky (1996); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010; člen a predsedajúci (2009) audítorskej skupiny I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“; člen skupiny CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka, rozvoj); náhradný člen správneho výboru Dvora audítorov (2006).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Narodený v Budapešti v roku 1947; diplom (1971) a doktorát (1973) z ekonómie, Ekonomická univerzita v Budapešti; ministerstvo zahraničného obchodu (1973 – 1989); námestník ministra, vedúci sekretariátu pre medzinárodné hospodárske vzťahy (1989 – 1990). Hlavný zástupca Maďarska v spoločnosti Austrian State Industries (1990 – 1995); zástupca štátneho tajomníka ministerstva obchodu a priemyslu (1995 – 1996); veľvyslanec Maďarska v Bonne v roku 1996; minister priemyslu, energetiky, obchodu a cestovného ruchu (1996 – 1998); zástupca skupiny DaimlerChrysler Corp. v Maďarsku (1998 – 2002); predseda maďarskej národnej skupiny IPU (2002 – 2004); poslanec Európskeho parlamentu v rokoch 2004 až 2009: predseda Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (2004 – 2006); kvestor, člen Predsedníctva EP (2006 – 2009); člen Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a delegácie Spoločného parlamentného výboru EÚ – Chorvátsko; prvý podpredseda Európskeho energetického fóra; predseda alebo člen predsedníctva viacerých občianskych organizácií (Maďarsko v Európe, Ekonomika, Európsky dialóg, Maďarská rada Európskeho hnutia, Maďarská asociácia dovozcov motorových vozidiel); nositeľ vyznamenaní Veliteľský kríž s hviezdou Radu za zásluhy Maďarskej republiky, Kríž Rakúska so stuhou za zásluhy a Veľký kríž Nemecka za zásluhy; člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2010 do 31. augusta 2017: člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“ (2010 – 2012); člen komory III „Vonkajšie opatrenia“ (2012) a náhradný člen správneho výboru. Zomrel 31. marca 2020.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Narodil sa v Birzebbuge 15. apríla 1953; doktor filozofie a magister humanitných vied na Univerzite Simona Frasera v Kanade; doktor humanitných vied honoris causa, Univerzita Rikkyo v Japonsku; bakalár (diplom s vyznamenaním) v odbore ekonómia, Maltská univerzita; profesor ekonómie; v rokoch 1980 až 1988 prednášal na Univerzite Deakin v Austrálii a v rokoch 1988 až 2004 na Maltskej univerzite. Ekonomický poradca maltského predsedu vlády v odbore hospodárska politika a reforma dane z príjmu (1988); parlamentný tajomník na ministerstve financií, zodpovedný za hospodársku politiku (1994); minister hospodárstva, zodpovedný okrem iného politiku rozvoja hospodárstva, národný štatistický úrad, politiku hospodárskej súťaže a vládne investície vrátane elektrární, vodární a telekomunikačných spoločností, štátnych aerolínií, maltských lodeníc, maltského medzinárodného letiska a bezcolných zón (1995); členom výboru pre kontrolu verejných účtov, výboru pre zahraničné a európske záležitosti a spoločného parlamentného výboru EÚ a Malty; zastupoval Maltu v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (1992); poslanec Snemovne reprezentantov Malty v rokoch 1992, 1996, 1998 a 2003; pozorovateľ v Európskom parlamente, kde sa zúčastňoval na schôdzach výboru pre hospodárske a menové záležitosti, výboru pre regionálnu politiku a výboru pre dopravu a cestovný ruch (2003); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010: pridelený do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“ (2004); členom zodpovedným za vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti (DAS) v skupine CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka, rozvoj) (2006); predsedajúci skupiny CEAD (2008); vymenovaný za guvernéra Centrálnej banky Malty 1. júla 2011.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Narodil sa v Mqabbe 2. januára 1948; titul v odbore práva na Maltskej univerzite; povolaním právnik; prednášal sociálne a pracovné právo na Katedre verejného práva Maltskej univerzity (1999); bolo mu udelené vyznamenanie Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Bulharska a Cypru; zvolený do maltského parlamentu (1976). Generálny tajomník strany Partit Nazzjonalista (1977); ministerská zodpovednosť za rôzne oblasti vrátane sociálneho rozvoja, zdravotníctva, vzdelávania, zamestnanosti, vnútorných vecí (vrátane národnej bezpečnosti a nápravných zariadení), kultúry a umenia a problematiky žien, rodiny, detí a ľudí so špeciálnymi potrebami (1987); počas rokovaní o vstupe Malty do EÚ bol spolupredsedom spoločného parlamentného výboru Malta-EÚ (1998); jednohlasne zvolený za predsedu poslaneckej snemovne (2008); podpora rôznych parlamentných výborov (verejné financie, najvyšší kontrolný úrad a ombudsman); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2010 do 30. septembra 2016: pridelený do komory IV, zodpovedal za prípravu výročných a osobitných správ o finančných auditoch a auditoch výkonnosti v rôznych oblastiach rozpočtu EÚ: príjmy, administratívne výdavky inštitúcií a orgánov EÚ, výskum a vnútorné politiky a správa finančných a ekonomických záležitostí; spravodajca Dvora audítorov pre administratívne výdavky inštitúcií a európske školy (2010); člen správneho výboru; spravodajca pre agentúry a spoločné podniky EÚ; predsedajúci komory IV (2012).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Narodil sa v meste Cospicua 26. septembra 1949. Pridružený člen a neskôr člen Výsadného inštitútu bankárov (v súčasnosti známy ako Inštitút finančných služieb) v Londýne. Pracoval v Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd a HSBC Bank Malta plc (1966 – 2006). Vedúci podnikového výskumu na oddelení podnikovej stratégie v HSBC Bank Malta plc (1998 – 2006). Konzultant pre riadenie v podnikovom sektore v oblasti vnútorných finančných kontrol a súladu (2007 – 2013). Tajomník maltskej Strany práce pre medzinárodné vzťahy a zástupca strany v Socialistickej internacionále (1982 – 1997). V roku 1982 bol zvolený do maltského parlamentu. Štátny tajomník v kancelárii predsedu vlády (1986 – 1987). Člen predvstupového spoločného parlamentného výboru Malta-EÚ (1992 – 2004). Člen výboru pre verejné financie (1995 – 1996). Minister obchodu (1996 – 1997) a minister financií a obchodu (1997 – 1998). Predseda výboru pre verejné financie (1998 – 2003) a predseda účtovného výboru Národného kontrolného úradu (1999 – 2003). Člen výboru pre zahraničné a európske záležitosti (2003 – 2013) a člen výboru pre životné prostredie a rozvoj (2010 – 2013). Minister pre udržateľný rozvoj, životné prostredie a politiku v oblasti zmeny klímy (2013 – 2016). Od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2022 bol členom Európskeho dvora audítorov. V roku 2019 získal ocenenie miestneho zastupiteľstva mesta St. Julian’s za službu verejnosti.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Narodil sa 13. decembra 1931 vo Voorburgu; titul v odbore hospodárskych vied na Univerzite v Amsterdame (1957); člen holandského centrálneho plánovacieho úradu (1958); zástupca riaditeľa centrálneho plánovacieho úradu (1966). Prednášajúci na Medzinárodnom inštitúte sociálnych štúdií (1960); generálny riaditeľ pre rozpočet na ministerstve financií; člen/podpredseda Výboru pre hospodársku politiku Európskych spoločenstiev (1969); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 31. decembra 1995: audit výdavkov na energetiku, výskum a investície (1977); pracovné metódy a odborné vzdelávanie; hlavný spravodajca za výročnú správu (1981); Európsky fond regionálneho rozvoja, „usmerňovacia“ sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu; integrované programy pre Stredomorie; koordinácia štrukturálnych fondov; predseda v rokoch 1993 – 1995.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Narodil sa 2. júna 1943 v Tilburgu; titul magister práv na Univerzite v Groningene; postgraduálne štúdium medzinárodných vzťahov v Haagu; poradca vedúceho odboru finančnej a hospodárskej spolupráce a rozvoja na ministerstve zahraničných vecí (1968); poslanec holandského parlamentu (1970). Poslanec Európskeho parlamentu (1971); poradca Medzinárodnej agentúry pre energiu (1975); poslanec holandského parlamentu; podpredseda, pokladník a predseda strany Democraten 66; člen niekoľkých parlamentných vyšetrovacích výborov a predsedal výboru pre kontrolu rozpočtu; náhradný člen Severoatlantického zhromaždenia a hovorca jeho hospodárskeho výboru (1977); člen kolégia Najvyššieho kontrolného úradu Holandska, spravodajca pre audity fondov EÚ a predseda pracovnej skupiny INTOSAI pre audity v oblasti životného prostredia (1990); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 1996 do 31. decembra 2010: za audit záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu: finančný audit, priame výdavky, všeobecné záležitosti a analýzu rizík (1996); zodpovedný za audit rozpočtových výdavkov EÚ pre krajiny strednej a východnej Európy a pre Spoločenstvo nezávislých štátov (2000); zodpovedný za audítorskú skupinu III „Vonkajšie opatrenia” (2004); predsedajúci skupiny III (2006); člen komory III „Vonkajšie opatrenia” (2010) a predseda pracovnej skupiny pre zodpovednosť a audit pomoci po katastrofách organizácie INTOSA (2010); člen komory CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj” a zastupujúci člen Správneho výboru.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Narodil sa 22. februára 1956 v New Yorku; absolvent práva/politických vied na Univerzite v Leidene (1981); postgraduálna letná škola, Európsky univerzitný inštitút, Florencia (1981); prednášajúci, Katedra politických vied, Právnická fakulta, Univerzita v Leidene (1981); poslanec Európskeho parlamentu (1984). Georgetownský seminár o vedení, Fakulta diplomatických služieb, Univerzita v Georgetowne, Washington DC (1993); predseda Liberálnej a demokratickej skupiny v Európskom parlamente (1994); štátny tajomník pre vnútorné veci a vzťahy kráľovstva (1998); člen druhej komory; zástupca holandskej vlády v Konvente o budúcnosti Európskej únie (Európsky konvent) (2002); veľvyslanec s osobitným poslaním (2004); koordinátor Európskej únie pre boj proti terorizmu (2004); vysoko postavený člen, Holandský inštitút medzinárodných vzťahov (Clingendael) (2007); podpredseda Holandského dvora audítorov (2008); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013; člen komory III „Vonkajšie opatrenia“; zastupujúci člen Správneho výboru (2011); člen zastupujúci komoru III v komore CAED (2012); predseda pracovnej skupiny pre zodpovednosť a audit pomoci po katastrofách organizácie INTOSAI (2010).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Narodil sa v Amsterdame 29. júna 1951. Titul magister práv získal na Univerzite v Groningene. Doktorát získal na Univerzite v Tilburgu za dizertačnú prácu o prístupe k súdom a význame nezávislého súdnictva v štátoch založených na zásadách právneho štátu (1987). Profesor práva na Radboudskej univerzite (1976 – 1980), Univerzite v Tilburgu (1980 – 1984) a Univerzite v Amsterdame (1992 – 1996). Profesor a dekan Právnickej fakulty Univerzity v Leidene (1996 – 2005). Čestný profesor práva na Utrechtskej univerzite (2014 – 2022). Podpredseda Správneho súdu v Arnheme (1984 – 1988). Sudca a podpredseda Najvyššieho správneho súdu (odvolací súd vo veciach verejnej služby a sociálneho zabezpečenia) (1988 – 2002). Sudca na oddelení daňových príjmov odvolacieho súdu v ’s-Hertogenboschi (1999 – 2005). Národný ombudsman Holandska (2005 – 2017); vykonával systematický výskum v mnohých oblastiach so zameraním na fungovanie verejného sektora v Holandsku. Predseda európskej správnej rady Medzinárodného inštitútu ombudsmanov (IOI) a člen svetovej rady IOI. Veliteľ rádu Orange-Nassau. Stal sa členom Európskeho dvora audítorov ako člen komory IV – Regulácia trhov a konkurencieschopné hospodárstvo (2014). Člen špecializovanej komisie pre finančné nezrovnalosti (2014 – 2016); člen redakčnej rady časopisu EDA (2014 – 2016); patrón ceny EDA za zrozumiteľný jazyk (2014 – 2021); člen a predseda pracovnej skupiny pre stratégiu EDA (2016 – 2017 a 2018 – 2020); člen Výboru pre digitálne riadenie (2019 – 2021); člen Správneho výboru (2019 – 2021); predsedajúci komory IV (2019 – 2021). Zomrel 14. apríla 2022.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Narodil sa 29. decembra 1939 vo Viedni; titul doktora práv na Univerzite vo Viedni; štátny zamestnanec v oblasti politiky zamestnanosti, neskôr ako námestník riaditeľa na rakúskom ministerstve sociálnych vecí (1959). Audítor na rakúskom Účtovnom dvore; pôsobil v oblasti vykonávania auditov v kancelárii spolkového kancelára, na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve spravodlivosti (1970); vedúci kancelárie predsedu rakúskeho Účtovného dvora a vedúci organizačnej jednotky zodpovednej za generálny sekretariát INTOSAI (1975); vedúci personálneho oddelenia (organizácia, rozpočtové a personálne záležitosti a vzdelávanie) (1981); generálny riaditeľ útvaru auditu štátnych podnikov, zodpovedal za monitorovanie medzinárodného vývoja v oblasti INTOSAI a organizácií založených INTOSAI (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS and SPASAI) a za spoluprácu na projektoch OSN v oblasti finančného auditu; člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 1995 do 31. marca 2011; zodpovedný za oddelenie ADAR; predseda Dvora audítorov (2005 – 2008).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Narodil sa 27. júla 1953 vo Viedni; štúdium práva a ekonómie (1971); ukončené štúdium práva (Magisterium a Doktorat); vyštudoval politológiu vo Francúzsku (1974); odborná skúška na akademické právne oddelenie federálnej vlády a odborná skúška na vyššie oddelenie kontroly (1975). Člen rakúskeho Účtovného dvora (1974); kontrolór na Účtovnom dvore poverený kontrolou rakúskych sociálnych poisťovní (1974); služobne pridelený do rakúskeho parlamentu a následne do parlamentného klubu rakúskej ľudovej strany (ÖVP), zodpovedný okrem iného za výbor pre Účtovný dvor, výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre zahraničnú politiku, výbor pre vedu, hospodársky výbor, výbor pre ústavné veci, výbor pre priemysel a výbor pre kanceláriu ombudsmana; politický riaditeľ parlamentného klubu ÖVP (1992); člen ministerskej rady na rakúskom Účtovnom dvore (Ministerialrat) (1995); riaditeľ v Parlamente (Parlamentsrat) (1999); člen Európskeho dvora audítorov od 1. apríla 2011 do 28. februára 2014, najskôr člen komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a potom člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“ (2012).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Narodil sa v Schandorfe v Rakúsku 16. februára 1958; štúdium práva na Viedenskej univerzite a získanie titulu magistra práv (1982); súdna prax na krajskom trestnom súde vo Viedni (1982); vojenská služba v rakúskej armáde (1982 – 83); riaditeľstvo Rakúskej pošty a telekomunikácií (audit) (1983). Audítor v oddelení pre energetiku v Rakúskom dvore audítorov (1991); člen oddelenia vnútorného auditu Rakúskeho dvora audítorov Rakúska (1995 – 2001); vedúci auditu v oddelení dopravy a železníc v Rakúskom dvore audítorov (1996); vedúci auditu a zástupca vedúceho oddelenia pre výskumné záležitosti v Rakúskom dvore audítorov (1998); vedúci oddelenia pre bankovníctvo a riadenie dlhu v Rakúskom dvore audítorov (2003); odborník Rakúskeho dvora audítorov vo výbore pre štátny dlh (2006 – 2013); zástupca Rakúskeho dvora audítorov v stálom výbore pre odhady a účtovné závierky územných samosprávnych celkov – výbor pre rozpočty a účtovné závierky (2007 – 2009); zástupca vedúceho 4. sekcie (Financie a udržateľnosť) v Rakúskom dvore audítorov (2008); vedúci 5. sekcie (Financie a hospodárstvo) v Rakúskom dvore audítorov (2011); člen Európskeho dvora audítorov od 1. 3. 2014 do 31. 7. 2020: komora II „Investície na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia“; člen výboru pre kontrolu kvality auditu (2017 – 2019); člen a predseda etického výboru (2016 – 2020).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Narodil sa v roku 1950 v meste Nowa Ruda; titul magister a PhD. na Technickej univerzite vo Vroclave; poslanec poľského parlamentu; spravodajca pre oblasť návrhu zákona o Najvyššom kontrolnom úrade Poľskej republiky (Najwyższa Izba Kontroli), jedným z cieľov tohto zákona bolo zosúladiť poľský kontrolný systém s európskymi štandardmi a štandardmi vytvorenými organizáciou INTOSAI. Poľský delegát Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (1993); člen výboru pre obchod a rozvoj a člen skupiny pozorovateľov Rady Európy počas volieb v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Bielorusku (1994); podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky (Najwyższa Izba Kontroli); zodpovedal za zavádzanie nových metodík auditu a rozširovane medzinárodnej spolupráce, najmä s Európskym dvorom audítorov a programom SIGMA; podieľal sa na činnostiach INTOSAI, predovšetkým pracovnej skupiny pre kontrolu privatizácie, a zastupoval Najvyšší kontrolný úrad Poľskej republiky v stálom výbore organizácie INTOSAI pre audit IT (1995); člen pracovnej skupiny pre protikorupčnú stratégiu v Agentúre Svetovej banky vo Varšave, kde zastupoval Poľsko (2000); generálny inšpektor finančných informácií (štátny orgán pre boj proti praniu špinavých peňazí) na ministerstve financií; riadil oddelenie pre hazardné hry ministerstva financií; zodpovedal aj za financovanie miestnych samospráv a základné reformy verejných financií a decentralizáciu verejnej moci (2001); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010; pridelený do audítorskej skupiny III „Vonkajšie opatrenia“; člen skupiny CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka, rozvoj) (2006); zastupujúci člen Správneho výboru Dvora audítorov (2008).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Narodil sa v roku 1957 v meste Rydułtowy; magisterský titul v odbore sociálnej ekonómie (Fakulta priemyslu Vysokej školy ekonomickej v Katoviciach) (1976); spravodajca, kontrolór a inšpektor obchodného auditu čiernouhoľnej bane Rydułtowy v meste Rydułtowy (1980); vrchný inšpektor obchodného auditu Rybnicko-Jastrzębského baníckeho cechu (združenie ťažby uhlia) v meste Jastrzębie Zdrój (1984). Hlavný účtovník čiernouhoľnej bane Borynia v meste Jastrzębie Zdrój; špecializačné štúdium podzemnej ťažby surovín (Robotnícka fakulta Technickej vysokej školy baníckeho inžinierstva v Rybniku) (1986); riaditeľ finančnej správy v Katoviciach (1991); certifikovaný účtovník (1996); postgraduálne štúdium daňových predpisov v Európskej únii (Univerzita Mikuláša Kopernika v Toruni) (2001); vedúci inšpektor pre vnútorný audit na ministerstve financií (2002); daňový poradca; vnútorný audítor – certifikácia ministerstva financií (2003); hlavný poradca na ministerstve financií (2006); certifikovaný vnútorný audítor; poradca predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Poľska (Najwyższa Izba Kontroli) (2007); zástupca štátneho tajomníka na ministerstve regionálneho rozvoja; kvalifikácia NKI audítora verejného sektora na Najvyššom kontrolnom úrade Poľska (2008); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2010 do 6. mája 2016; člen komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov”; predsedajúci komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“; člen Správneho výboru (2015).
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Narodený v roku 1954; magisterský diplom v odbore právo, absolvent štúdia na univerzite v Lodži, katedra práva a verejnej správy (1977). Sudca na okresnom, krajinskom a poľskom odvolacom súde (1980 – 1993); dočasný sudca na Najvyššom súde (1990 – 1991); člen Národnej súdnej rady Poľska (1990 – 1993); sudca na štátnom súde (1991 – 1993); poslanec dolnej komory poľského parlamentu (Sejm) (1993 – 1995); predseda poľského najvyššieho kontrolného úradu (1995 – 2001); podpredseda Sejmu (2001 – 2004); tri funkčné obdobia poslanec Európskeho parlamentu (2004 – 2016); člen medziskupiny Európskeho parlamentu pre dobré životné podmienky a ochranu zvierat od jeho prvého funkčného obdobia od roku 2004 a člen medziskupiny od roku 2014. Autor piatich publikácií a spoluautor komentárov k poľskému trestnému zákonníku; autor viac než 100 článkov a publikácií o trestnom poriadku v rôznych právnických časopisoch v Poľsku autor článkov o spoločensko-právnych témach. Člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2016 do 30. novembra 2019, pridelený ku komore I – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov; od 14. júna 2018 člen výboru pre kontrolu kvality auditu. Vymenovaný za komisára EÚ so zodpovednosťou za portfólio v oblasti poľnohospodárstva na päťročné obdobie od 1. decembra 2019.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Narodil sa v Lisabone 30. marca 1941; titul v odbore práva z Univerzity v Coimbre (1964); technický inšpektor na Generálnom inšpektoráte pre úvery a poistenie (1966); lektor na Vysokej ekonomickej škole (1973); právny audítor na riaditeľstve pre právne služby Generálneho inšpektorátu pre úvery a poistenie (1974). Technický poradca ministra financií a štátneho tajomníka pre financie (sektor bánk a verejných spoločností) (1976); právny poradca na Generálnom sekretariáte ministerstva financií a plánovania; predseda dozorného výboru v Banco Nacional Ultramarino (1977); hlavný inšpektor na Generálnom riaditeľstve ministerstva financií; Generálny riaditeľ portugalského Dvora audítorov; právny spravodajca pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu návrhu systému investičnej podpory; člen výboru na koordináciu opatrení na boj proti daňovým únikom a podvodom (1980); člen Dvora audítorov od 27. januára 1986 do 9. februára 1994. Zomrel 8. apríla 2024.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Narodil sa vo Viana do Castelo 9. marca 1948; titul v odbore účtovníctva z Účtovníckej a obchodnej školy v Porte; titul v odbore ekonómie z Univerzity v Porte; magisterský titul v odbore manažment z Lisabonskej univerzity; audítor (1979). Zástupca generálneho inšpektora zodpovedný za inšpekcie firiem a audity Spoločenstva na Generálnom finančnom inšpektoráte (1974); hlavný audítor pre trhy s cennými papiermi, neskôr generálny riaditeľ Úradu pre analýzu financovania štátnych a verejných podnikov (1988); predseda správnej rady Finančného inštitútu pre podporu rozvoja poľnohospodárstva a rybárstva (1990); vedúci oddelenia pre poradenstvo a audit na Generálnom finančnom inšpektoráte (1992); člen Európskeho dvora audítorov od 10. februára 1994 do 29. februára 2000; zodpovedný za sektor záručnej sekcie EPUZF: spoločná organizácia trhov v sektore živočíšnych produktov a cukru, spoločná politika v oblasti rybárstva a morí, a opatrenia vo veterinárnej oblasti; zodpovedný za audit ESUO, aktivity súvisiace s prijímaním a poskytovaním úverov a bankové činnosti (1996).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Narodil sa v Campo Maior 2. januára 1960; diplom z práva na Universidade Clássica v Lisabone; postgraduálny diplom v európskych štúdiách na Európskom inštitúte Právnickej fakulty na Universida de Clássica v Lisabone; vyučoval na Právnickej fakulte Universidade Clássica v Lisabone (1983) a na Vyššom inštitúte odborného vzdelávania (1996). Člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2000 do 30. septembra 2016: zodpovedný za audit bankových aktivít EÚ vrátane Európskej centrálnej banky, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), Európskych škôl, decentralizovaných orgánov a Zásobovacej agentúry Euratomu (2000); zodpovedný za vyhlásenie Dvora audítorov o vierohodnosti (DAS) v týchto oblastiach: spoľahlivosť účtovnej závierky a zákonnosť a riadnosť príslušných operácií v rôznych oblastiach príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ, reforma systému vnútornej kontroly Komisie, modernizácia účtovného systému EÚ; spravodajca pre stanovisko Dvora audítorov k modelu jednotného auditu a k návrhu rámca vnútornej kontroly EÚ (2002); predseda audítorskej skupiny Dvora audítorov zodpovednej za koordináciu finančného auditu, metodiky auditu a kontrolu kvality (skupina CEAD); člen správneho výboru Dvora audítorov (2005); zodpovedný za odbor rozvoja auditu a vypracúvania správ (ADAR), najmä v oblasti kontroly kvality audítorských správ Dvora audítorov a vykonávania metodík auditu (2006); spravodajca pre príručku Dvora audítorov na vykonávanie auditu, ktorú Dvor audítorov prijal v roku 2007; predseda Európskeho dvora audítorov (2008 – 2016); audítor pre EUROSAI (2008); člen riadiacej rady Európskej organizácie najvyšších kontrolných úradov (EUROSAI) (2011); zodpovedal za dohľad nad činnosťami Dvora audítorov, vzťahy s inštitúciami Európskej únie, vzťahy s najvyššími kontrolnými inštitúciami a medzinárodnými audítorskými organizáciami, právne záležitosti a vnútorný audit; počas svojho prvého funkčného obdobia presadzoval a riadil reformu štruktúry a rozhodovacieho procesu Dvora audítorov tým, že zaviedol systém komôr s cieľom optimalizovať riadenie Dvora audítorov a tým ho zefektívniť a zvýšiť jeho účinnosť; počas svojho druhého funkčného obdobia viedol inštitúciu v čase, keď sa audítorské správy a stanoviská Dvora audítorov o finančných právnych predpisoch stali ešte dôležitejšími v dôsledku finančnej krízy a naliehavej potreby zaistiť lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ; 3. októbra 2016 sa stal predsedom portugalského Dvora audítorov.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Narodil sa v Angole 12. mája 1955. Na právnickej fakulte Lisabonskej univerzity v Portugalsku získal titul v odbore právo (1978). Svoju dlhú kariéru zasvätil verejnej službe so špecializáciou na oblasti deontológie a etiky vo verejnej službe, efektívnosti a zákonnosti aktov verejnej správy, finančnej kontroly a auditu. Pôsobil ako člen Európskeho dvora audítorov (2016 – 2021), sudca na Najvyššom kontrolnom úrade Portugalska (2008 – 2016), štátny tajomník pre verejnú správu na ministerstve financií (2005 – 2008), koordinujúci audítor na Najvyššom kontrolnom úrade Portugalska (2003 – 2005) a zastával aj ďalšie vysoké funkcie na rôznych ministerstvách. Zomrel 29. júna 2021.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Narodil sa v meste Horodniceni v roku 1951; titul bakalár ekonómie na Fakulte ekonomických štúdií Univerzity Alexandru Ioana Cuza v Iasi; doktorát v oblasti účtovníctva na Fakulte účtovníctva a manažérskych informačných systémov Akadémie ekonomických štúdií v Bukurešti. Ekonóm v OJT (regionálna cestovná kancelária) v Sinaia v župe Prahova (1974); ekonóm, vedúci organizácie, vedúci odboru a zástupca generálneho riaditeľa zodpovedný za ekonomické a finančné záležitosti v BTT (organizácia cestovného ruchu pre mládež) v Bukurešti (1979); viceprezident zodpovedný za ekonomické a finančné záležitosti v spoločnosti Group Management S. A. (1994); poradca ministra financií Rumunska (1997); účtovný poradca na Najvyššom kontrolnom úrade Rumunska v Bukurešti: koordinoval činnosť rôznych audítorských divízií zodpovedných za audit všeobecného účtu plnenia štátneho rozpočtu, audit všeobecného účtu verejného dlhu Rumunska a audit všeobecných účtov plnenia rozpočtu miestnych orgánov štátnej správy; zodpovedal aj za audit prostriedkov pridelených Rumunsku z predvstupových fondov (ISPA a SAPARD) (1999); odborník v parlamentnej skupine Snemovne poslancov, ktorá v marci 2005 predložila legislatívne návrhy na posilnenie právnych predpisov, ktoré sa týkajú Najvyššieho kontrolného úradu Rumunska; člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2007 do 30. júna 2013: pridelený do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“; člen komory II „Štrukturálne politiky, doprava a energetika“ a zastupujúci člen komory CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj”.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Narodil sa v roku 1958 v Bukurešti. Získal titul inžinier v oblasti stavebného inžinierstva na univerzite v Bukurešti (v roku 1984). Absolvent Vysokej školy národnej obrany (v roku 1999). Magisterský titul v odbore medzinárodné vzťahy a európska integrácia na Národnej škole politických a správnych štúdií (v roku 2005). Postgraduálny kurz špecializovaný na prax v medzinárodných vzťahoch a euroatlantické štúdie (v roku 2007). Bakalársky titul na Fakulte ekonomických vied a účtovníctva Dunajskej univerzity v Galati (v roku 2011). Inžinier v sklárskom podniku a keramike (do roku 1992). Stavbyvedúci stavebnej spoločnosti Carpati (do roku 1994). Riaditeľ Rumunského účtovného dvora (do roku 2000). Poradca starostu (1. obvod mestského úradu) (do roku 2002). Generálny tajomník Rumunského účtovného dvora (do roku 2013). Členom Európskeho dvora audítorov sa stal dňa 1. júla 2013 a bol vymenovaný do komory IV – Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Narodil sa v meste Temnica v roku 1946; titul v odbore sociálnych vied na Ľubľanskej univerzite v Slovnisku; doktorát (PhD) sociálnych vied na Záhrebskej univerzite v Chorvátsku; riaditeľ Spoločenskovedného ústavu Ľubľanskej univerzity, multidisciplinárneho ústavu s niekoľkými výskumnými oddeleniami, ktoré riadia základný a aplikovaný spoločenskovedný výskum (1991). Prvý predseda najvyššieho kontrolného orgánu (Računsko sodišče) Slovinskej republiky (1994); vypracoval nový zákon o audite (2001); člen riadiaceho výboru organizácie EUROSAI (1999); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010: člen audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika”; člen skupiny CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj) (2006); zastupujúci člen Správneho výboru Dvora audítorov.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Narodil sa v meste Velenje 19. mája 1959; ukončené vysokoškolské štúdium v odbore ekonomika (1983); titul magistra Ekonomickej fakulty Ľubľanskej univerzity (1990); analytik, vedúci analytik, asistent riaditeľa Národnej banky Slovinska (Banka Slovenije) (1983); ekonóm Svetovej banky vo Washingtone, USA (1991). Detašovaný ekonóm Svetovej banky v Slovinsku (1997); štátny tajomník pre rozpočet a verejné financie na ministerstve financií, zodpovedný za zavedenie reforiem verejných financií v Slovinsku v procese prípravy Slovinska na vstup do Európskej únie (1998); výkonný riaditeľ a hlavný finančný úradník v Nova Ljubljanska Banka dd, Ľubľana (2000); minister bez kresla zodpovedný za európske záležitosti (2004); poslanec Národného zhromaždenia Slovinskej republiky a predseda parlamentného výboru pre kontrolu verejných financií (2004); generálny tajomník slovinskej vlády (2008); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010; člen komory IV „Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie”; člen zastupujúci komoru IV v komore CEAD (2012); predsedajúci komory IV (2014).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Narodil sa v Ľubľane 24. februára 1972; diplom z ekonómie na Fakulte ekonómie a podnikania Univerzity v Ľubľane (1995); externý audítor, konzultant, certifikovaný externý audítor v LM Veritas d.o.o., Ľubľana (1995 – 2004); najvyšší štátny audítor na Najvyššom kontrolnom úrade Slovinska (2004 – 2013) zodpovedný za audity privatizácií, verejných služieb, verejných agentúr a fondov a za environmentálne audity; podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovinska (2013 – 2016); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2016 do 6. mája 2022: člen komory I „Udržateľné využívanie prírodných zdrojov“ a predsedajúci komory I (2020 – 2022); člen správneho výboru (2020 – 2022); člen výboru pre vnútorný audit (2017 – 2020) a predsedajúci výboru pre vnútorný audit (2018 – 2020); člen výboru pre kontrolu kvality auditu (2016 – 2018).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Narodil sa vo Vranove nad Topľou v roku 1945; titul magister na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; zodpovedný za medzinárodné vzťahy medzi univerzitami na Slovensku a v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Tajomník Výboru pre priateľstvo zodpovedný za spoluprácu s medzinárodnými zväzmi študentov na slovenských vysokých školách (1969); úradník v Ústrednom výbore slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (1974); referent ministerstva školstva zodpovedný za vzťahy so (špecializovanými) medzivládnymi organizáciami (WHO, Medzinárodná organizácia práce (ILO) a UNESCO); člen československej delegácie na bilaterálnych a multilaterálnych rokovaniach s organizáciou UNESCO a viacerými ministerstvami zahraničných vecí a školstva (1978); generálny riaditeľ Ústavu jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, zodpovedal za riadenie, rozpočet, procesy výučby, prijímanie zahraničných študentov a vnútorný audit; vedúci oddelenia ďalšieho vzdelávania a zahraničných vzťahov Akadémie Istropolitana v Bratislave (1991); riaditeľ Domu zahraničných stykov Ministerstva školstva (1999); riaditeľ odboru európskej spolupráce a zahraničných vzťahov na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zodpovedný za medzinárodné vzťahy v oblasti auditu a za spoluprácu s medzinárodnými organizáciami (INTOSAI, EUROSAI, NASACT, AISCUF a EDA). Zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v pracovnom výbore Ministerskej rady pre európsku integráciu pri Úrade vlády a koordinátor pre útvaru pre acquis communautaire počas prístupového procesu do EÚ (1997 – 1999 a 2001 – 2004); člen Európskeho dvora audítorov od 7. mája 2004 do 6. mája 2010 pridelený do audítorskej skupiny I – „Poľnohospodárske politiky“.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Narodil sa v roku 1954 v Slepčanoch na Slovensku. Je doktorom práv a docentom v odbore finančného a obchodného práva. Pracoval ako novinár v Československom rozhlase (1980 – 1990) predtým, ako sa stal vedúcim právnikom na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky (1990 – 1991). Neskôr zastával viaceré riadiace funkcie vrátane námestníka generálneho riaditeľa v najväčšej slovenskej komerčnej banke – Všeobecnej úverovej banke (1991 – 1999); viceguvernéra a člena predstavenstva Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (2001 – 2004); výkonného riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO (2004 – 2006) a podpredsedu predstavenstva štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, SZRB (2006 – 2010). Pán Balko prednášal na univerzite a neskôr sa stal vedúcim katedry finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave predtým, ako sa stal členom Európskeho dvora audítorov dňa 7. mája 2010. Do 30. apríla 2014 zodpovedal za vyhlásenie o vierohodnosti a audit výkonnosti (výskum a vnútorné politiky) ako člen komory IV. Od apríla 2012 zastupoval komoru IV ako náhradný člen v komore CAED a od 1. februára 2013 bol náhradným členom za komoru IV v správnom výbore. Od 12. februára 2012 tiež pôsobil vo výbore pre vnútorný audit a bol predsedom tohto výboru od 24. apríla 2013 do 28. februára 2014. Vo februári 2014 prešiel do komory II ako člen zodpovedný za štrukturálne politiky, dopravu a energetiku a stal sa spravodajcom pre kapitolu 6 „Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“. Zodpovedal aj za vykonávanie auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti a niekoľkých auditov výkonnosti v tej istej oblasti. Zastupoval komoru II v komore CAED a vo Výbore poverenom kontrolou kvality auditu. Pán Balko bol členom poradného výboru pre stratégiu a prognózy v rokoch 2019 až 2022 a od januára 2022 bol členom komory V – Financovanie a správa Únie.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Narodil sa v Kiuruvesi 22. februára 1942; titul MBA na helsinskej Ekonomickej univerzite (1967); účtovník (1976); vedúci projektu vo firme Otto Wuorio Oy, Francúzsko (1967). Vedúci pre export vo firme Asko SA, Belgicko (1970); tajomník pre obchod na fínskom veľvyslanectve v Belgicku (1971); partner vo firme SVH/Coopers & Lybrand Helsinki (1973 – 1995); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 1995 do 28. februára 2006; zodpovedný za oblasť „ESUO, úvery a pôžičky a bankové činnosti EÚ“ (1995); zodpovedný za oblasť „Prevádzkové výdavky inštitúcií Spoločenstva, Úradu pre publikácie, externých úradov a delegácií, Európskych škôl, dotácií, decentralizovaných orgánov (okrem strediska v Solúne a Dublinskej nadácie) a Agentúry Euratom pre zásobovanie“; rada Európskej rozvojovej banky; nezávislý účtovník (2006). Zomrel 23. augusta 2023.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Narodil sa v Loimaa 2. augusta 1949; magister ekonomických vied; audítor pre verejný sektor (KHT); tridsaťročné skúsenosti s riadením a kontrolou financií vo verejnom i súkromnom sektore. Vyučoval účtovníctvo a právo na obchodnej akadémii v Loimaa (1974) na ekonomickej škole v Turku (1989); v rokoch 1995 až 2005 partner v autorizovanej audítorskej spoločnosti, kde pôsobil na čiastočný úväzok ako audítor; poslanec fínskeho parlamentu (1991) ‒ mnohé oblasti parlamentných aktivít: predseda výboru pre štátny rozpočet a rozpočtovú kontrolu, člen daňovej sekcie a sekcie dopravy a člen výboru predsedov (2003); jeden z audítorov Fínskej národnej banky a neskôr predseda audítorov; náhradný štátny audítor (1992); člen správcovskej rady Fínskej národnej banky (1993); druhý náhradný člen (1993), neskôr prvý náhradný člen (1993 – 1999) užšej správcovskej rady Fínskej národnej banky; predseda parlamentnej bankovej rady Fínskej národnej banky a predseda poradného výboru Štátneho úradu pre finančný audit; člen dozorného výboru Severskej investičnej banky (2003); člen (1993) a neskôr predseda (2003) dozornej rady Fínskeho národného fondu pre výskum a rozvoj; člen (1982) a neskôr predseda (2000) miestneho zastupiteľstva v Loimaa; člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2006 do 28. februára 2012: zodpovedný za audítorskú skupinu I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a člen skupiny CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj) (2006); člen komory I „Ochrana a riadenie prírodných zdrojov“ a náhradný člen správneho výboru (2010). Partner a predseda predstavenstva, BDO Oy (2012); hlavný poradca, BDO Oy, Fínsko.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Narodil sa 10. mája 1959 v Luumäki; magister v odbore právo (1989); Varatuomari (magister v odbore právo, sudca súdu druhého stupňa) (1991); advokátska skúška v roku 1995. Poslanec Európskeho parlamentu (2004 – 2012): podpredseda Európskej ľudovej strany (kresťanskí demokrati) a Európskych demokratov (2004 – 2006); člen výboru pre rozpočet (2004 – 2009); zastupujúci koordinátor a člen výboru pre kontrolu rozpočtu (2009 – 2012); člen výboru pre dopravu a cestovný ruch a zastupujúci člen vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Vo fínskom parlamente: predseda hlavného výboru (2003 – 2004); audítor vo Fínskej národnej banke (1996 – 2000); člen výboru pre ústavné veci (1995 – 2000), ktorému v rokoch 1996 až 2000 predsedal; člen výboru pre dopravu (1995 – 1996). Vo fínskej vláde: minister vnútra (v druhe Lipponenovej vláde) v rokoch 2000 – 2003; predseda Národnej koaličnej strany (2001 – 2004). Člen zboru voliteľov fínskeho prezidenta (1988); predseda mestskej rady v Turku v rokoch 1993 až 1995. Člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2012 do 28. februára 2018.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Narodil sa v Štokholme 1. júna 1939; absolvent Štokholmskej univerzity, Švédsko (Ekonómia, politické vedy a história); asistent tajomníka a neskôr prvý tajomník na ministerstve pôdohospodárstva (1962). Politický poradca na úrade predsedu vlády (1968); tajomník poslanca mestského zastupiteľstva zodpovedný za financie mesta Štokholm (1973); asistent tajomníka v predsedníctve Severskej rady (1977); štátny tajomník zodpovedný za spoluprácu medzi škandinávskymi krajinami a štátny tajomník na ministerstve financií; predseda Výboru pre veľké mestá (1988); poradca a koordinátor na úrade predsedu vlády (1990); osobný zástupca premiéra v spoločnom prehodnotení spolupráce medzi severskými krajinami pred pristúpením Švédska do Európskeho hospodárskeho priestoru a EÚ (1990); vyjednávač a poradca pre hospodárske, finančné a rozpočtové otázky na sekretariáte sociálno-demokratickej skupiny vo švédskom parlamente (Riksdag) (1992); generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí (1994); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 1995 do 31. decembra 2001: zodpovedný za oblasť s názvom „Spolupráca s rozvojovými krajinami a nečlenskými štátmi (Všeobecný rozpočet Európskej únie); predseda Európskeho dvora audítorov (1999 – 2001). Zomrel 19. septembra 2016.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Narodil sa v Gothenburgu v roku 1938; doktor filozofie (politické vedy) na Univerzite Gothenburg (1973); predseda Národnej únie študentov (1964); zamestnaný v Švédskej konfederácii profesionálnych združení (1965). Generálny tajomník Švédskej umiernenej strany (1974); poslanec švédskeho parlamentu (Riksdag), člen stáleho výboru pre financovanie, člen poradného výboru zahraničných vecí, podpredseda výboru pre záležitosti Európskej únie (1994); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2002 to 28. februára 2006.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Narodil sa Štokholme 13. septembra 1950; vedecký pracovník a učiteľ ekonómie na Štokholmskej ekonomickej škole a oblasť jeho výskumu zahŕňala napríklad ekonomiku rozvoja, štrukturálnu zmenu a ekonomiku trhu práce (1972). Tajomník Združenia švédskych ekonómov (1981); zástupca štátneho tajomníka švédskeho ministra financií a vedúci oddelenia pre strednodobé a dlhodobé záležitosti hospodárskej politiky (1985); zástupca štátneho tajomníka pre ekonomické záležitosti na Ministerstve financií Švédska; hlavný ekonóm v Svenska Handelsbanken (vedúci trhového výskumu (1992); zástupca guvernéra Švédskej centrálnej banky (Sveriges Riksbank) zodpovedný za menovú politiku (1995); guvernér Švédskej centrálnej banky (2003); viaceré pozície v správnych radách vládnych organizácií, spoločností a univerzít; zastupoval Švédsko v medzinárodných inštitúciách, ako napríklad v Medzinárodnom menovom fonde (MMF), v Banke pre medzinárodné zúčtovanie (Bank for International Settlements – BIS), v Peňažnom výbore (neskôr Ekonomický a finančný výbor) v rámci Európskej únie a v Európskej centrálnej banke (ECB); člen Európskeho dvora audítorov od 1. marca 2006 do 9. júna 2011: člen audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika”; člen zodpovedný za komunikáciu v skupine CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka a rozvoj) (2006); člen Správneho výboru Dvora audítorov (2007); člen komory III „Vonkajšie opatrenia“ a náhradný člen komory CEAD „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj” (2010); člen zastupujúci komoru III v komore CEAD (2011).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Narodil sa 26. apríla 1952 v Göteborgu; bakalár politológie, histórie a komunikácie na Univerzite v Göteborgu; štátny tajomník úradu predsedu vlády (2007 – 2010); štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (2007). Štátny tajomník ministerstva obrany (2006 – 2007); generálny riaditeľ Švédskeho úradu pre registráciu spoločností (2004 – 2006); zástupca generálneho riaditeľa Konfederácie švédskych podnikov (2001 – 2004); riaditeľ pre informácie, úradujúci výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa a výkonný riaditeľ Federácie švédskeho priemyslu (1991 – 2001); riaditeľ pre informácie, SIAB (stavebná spoločnosť) (1990 – 1991); tlačový atašé, pracovník tlačového oddelenia, neskôr neskôr riaditeľ informačného oddelenia Švédskeho vojenského štábu a hovorca Hlavného veliteľa švédskej armády (1980 – 1982); predseda Švédskeho celoštátneho zväzu študentov (SFS) (1980 – 1982); člen vládnej rady pre interoperabilitu (E-nämden) a člen správnej rady Celoštátnej agentúry služieb pre univerzity a vysoké školy (2005 – 2006); predseda Federácie pre centrálnu obranu a spoločnosť; člen priemyselnej Rady pre spoluprácu Švédskej agentúry pre riadenie núdzových situácií a člen Poradného výboru Hlavného veliteľa ozbrojených síl pre oblasť obchodu (2003 – 2004); predseda štokholmského krídla Umiernenej strany (1997 – 2003); náhradný člen výkonnej rady Riksbank (1998 – 2002); člen správnej rady Birka Energi (1999 – 2001); predseda Svenska Bostäder (1999 – 2001); predseda Locum AB (1999 – 2001); člen Akadémie vojnových vied a člen správnej rady Sveriges Radio (švédsky rozhlas) (1996 – 1998). Člen Európskeho dvora audítorov od 10. júna 2011 do 28. februára 2018; zomrel 29. marca 2018.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Narodil sa v januári 1915;; študoval na gymnáziu v Plaistowe; výkonné a dozorné úlohy v britských daňových orgánoch (HM Customs and Excise) (1933); daňový inšpektor (1939). Tajomník v britských daňových orgánoch (Inland Revenue) (1951); rada daňových orgánov Inland Revenue (1965); predseda rady daňových orgánov Inland Revenue (1973); člen Dvora audítorov od 18. októbra 1977 do 17. októbra 1983. Zomrel 19. februára 2007.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Narodil sa 11. novembra 1933 v Rugby, Warwickshire; vyštudoval klasické štúdie, históriu staroveku, starovekú a modernú filozofiu na Oxfordskej univerzite; kvalifikovaný tlmočník z ruštiny. Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva a oddelenie štátnej služby (1957); vyslaný do diplomatických služieb ako ekonomický a finančný poradca stáleho zástupcu Spojeného kráľovstva pri Európskych spoločenstvách v Bruseli (1974); tajomník na ministerstve financií zodpovedný za verejnú a parlamentnú kontrolu výdavkov (1978); zodpovedný za zahraničnú pomoc a obchodné záležitosti, problémy v súvislosti s vývozným úverom a medzinárodným dlhom na zahraničnom oddelení ministerstva financií (1982); člen Európskeho dvora audítorov od 18. októbra 1983 do 31. decembra 1992; zodpovedný za výdavky v oblasti poľnohospodárstva (1983); člen inštitútu verejných financií a účtovníctva na základe nariadenia č. 6 z 23. septembra 1988. Zomrel 8. augusta 2022.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Narodil sa v Londýne v roku 1938; vyštudoval históriu a filozofiu na Oxfordskej univerzite; magisterský titul v odbore ekonómie z Harvardskej univerzity; pracoval v oblasti daní, monetárnej politiky a kontroly verejných výdavkov na ministerstve financií Spojeného kráľovstva (1961 – 1979). Hlavný osobný tajomník ministra financií (1980 – 1981); štátny podtajomník zodpovedný za útvar pre ropu na ministerstve energetiky (1981 – 1984); pracoval na ústrednom kabinetnom sekretariáte (1985 – 1985); štátny podtajomník, neskôr zástupca tajomníka na ministerstve školstva a vedy, zodpovedný za zabezpečenie, odborné vzdelávanie a platy učiteľov; člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 1993 do 31. decembra 2001: zodpovedný za „Sociálny sektor, priemyselné politiky, centrum v Berlíne, nadáciu v Dubline, životné prostredie, Kohézny fond (environmentálny aspekt)“; zodpovedný za sektor vypracúvajúci vyhlásenie o vierohodnosti (DAS); predsedajúci skupiny DAS (1995).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Narodil sa v Cheltenhame v roku 1948; získal titul Master of Science (ekonómia verejného riadenia) na University College v Londýne a bakalársky titul (moderná história) na Oxfordskej univerzite. Dočasné pridelenie do úradu stáleho predstaviteľa Spojeného kráľovstva pri EÚ ako druhý tajomník (hospodárstvo a financie) a na sekretariát hospodárskych vzťahov na úrade vlády (1971); vedúci útvaru poľnohospodárstva na ministerstve financií (1984); finančný a ekonomický poradca v úrade stáleho predstaviteľa Spojeného kráľovstva pri EÚ (1985); vedúci skupiny Európskej únie na ministerstve financií, námestník riaditeľa a neskôr riaditeľ Európskej investičnej banky v Luxemburgu (1990); zastupoval stáleho zástupcu Spojeného kráľovstva pri EÚ v Bruseli (1995); predseda výboru COREPER I počas predsedníctva Spojeného kráľovstva v Rade (1998); vedúci európskeho sekretariátu úradu vlády (1999 – 2000); hosťujúci lektor v Stredisku medzinárodných štúdií na Vysokej škole ekonomickej v Londýne a prednášal v Európskom inštitúte Univerzity v Sussexe (2000); člen Európskeho dvora audítorov od 1. januára 2002 do 31. decembra 2013: zodpovedný za audit poľnohospodárskych politík: vyhlásenie o vierohodnosti, schvaľovanie účtovných závierok a vývozné náhrady; člen skupiny CEAD (koordinácia, komunikácia, hodnotenie, záruka, rozvoj); člen zodpovedný za audítorskú skupinu I „Poľnohospodárske politiky“ (2004); zaradený do audítorskej skupiny II „Štrukturálne politiky, doprava, výskum a energetika“ (2006); predsedajúci skupiny (2008); predsedajúci komory CEAD (koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj), zodpovedný za kvalitu auditu a podporu; člen správneho výboru(2010); člen komory III „Vonkajšie opatrenia“ (2012). Zomrel 3. septembra 2016.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Narodil sa v roku 1960; MBA na London Business School; program v oblasti pokročilého riadenia na Harvard Business School; bakalársky a magisterský titul (z histórie) na University College, Oxford. viac než 18 rokov pracoval na ministerstve financií (HM Treasury) vrátane dvoch období v kabinetoch – ako pomocný asistent ministra financií (1984 – 1986) a hlavný osobný tajomník stáleho tajomníka na ministerstve financií (1991 – 1993); viedol tímy v oblasti dopravy, daní a rozpočtu a fiškálnej politiky na ministerstve financií (1993 – 1999); riaditeľ oddelenia pre regulačné hodnotenia na úrade vlády (1999 – 2003); riaditeľ finančného sektora na ministerstve financií (2003 – 2004); generálny riaditeľ pre stratégiu, informácie a dôchodky na ministerstve práce a dôchodkov (2004 – 2009); poradný riaditeľ a podpredseda Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust (2008 – 2013); generálny riaditeľ pre zmenu klímy na národnej úrovni a podporu spotrebiteľa na ministerstve energetiky a klimatickej zmeny – DECC (2009 – 2011); generálny riaditeľ pre medzinárodnú zmenu klímy a energetickú efektívnosť na ministerstve energetiky a klimatickej zmeny (2011 – 2013); stály zastupujúci tajomník na ministerstve energetiky a klimatickej zmeny (október 2012 – január 2013); člen Európskeho dvora audítorov od januára 2014 do januára 2020: ako člen pracoval na audite politiky súdržnosti EÚ (2014 – 2016) a udržateľnom využívaní prírodných zdrojov (2016 – 2020); predsedajúci komory I (Udržateľné využívanie prírodných zdrojov) (2016 – 2018).