Yes
No

Na účinné a efektívne plnenie úloh Európskeho dvora audítorov (EDA) je nevyhnutná úzka spolupráca medzi EDA, vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) a medzinárodnými odbornými organizáciami. EDA sa okrem toho snaží aktívne prispievať k rozvoju v oblasti kontroly verejného sektora.

Ako nezávislá kontrolná inštitúcia EÚ si je EDA vedomý toho, že je dôležité udržiavať si kontakty a dobré pracovné vzťahy s podobnými organizáciami vo svete. Osobitnú pozornosť venuje rozvíjaniu týchto kontaktov v Európe, predovšetkým spoluprácou s NKI členských štátov EÚ a kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ.

Táto spolupráca úzko súvisí so zodpovednosťou EDA za audit finančných prostriedkov EÚ, z ktorých veľkú časť spravujú vnútroštátne orgány v členských štátoch. NKI členských štátov poskytujú Európskemu dvoru audítorov cennú praktickú podporu v priebehu auditov na mieste, čím prispievajú k účinnému a efektívnemu plneniu jeho úloh. EDA sa niekedy zúčastňuje na koordinovaných auditoch s inými NKI.

EDA uplatňuje medzinárodne prijaté audítorské štandardy pre verejný sektor a medzinárodná spolupráca mu poskytuje cenné príležitosti na výmenu názorov a skúseností s používaním týchto štandardov.

EDA spolupracuje s ostatnými NKI najmä prostredníctvom:

  • kontaktného výboru EÚ,
  • siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ,
  • a medzinárodných organizácií inštitúcií pre verejnú kontrolu, najmä Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) a jej európskeho regionálneho zoskupenia EUROSAI.
​Súvisiace odkazy