Yes
No

​EDA je aktívnym členom INTOSAI a jej európskej regionálnej organizácie (EUROSAI). Svojou činnosťou prispieva k rozvoju profesie v oblasti kontroly verejného sektora na celom svete.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

INTOSAI (Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) je profesijná organizácia zlučujúca najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) krajín, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov alebo jej špecializovaných agentúr. V súčasnosti má 195 riadnych členov (z nich je EDA jediný nadnárodný orgán), päť medzinárodných organizácií s pridruženým členstvom a dvoch pridružených členov. Organizácia INTOSAI je zaradená medzi podporné organizácie Organizácie Spojených národov.

EDA sa od roku 1980 a ešte pred tým, ako sa stal riadnym členom, aktívne zapája do mnohých činností a pracovných oblastí organizácie INTOSAI, najmä pokiaľ ide o poskytovanie praktických vstupných informácií na účely vypracovania štandardov a usmernení a podporu osvedčených postupov a zabezpečenie kvality. EDA sa zúčastňuje aj na kongresoch organizácie INTOSAI, ktoré sa konajú každé tri roky, a pri mnohých príležitostiach nesie zodpovednosť za tému kongresu.

V roku 2004 sa EDA stal riadnym členom INTOSAI po zmene stanov organizácie INTOSAI týkajúcich sa členstva najvyšších kontrolných inštitúcií zastupujúcich nadnárodné organizácie.

EDA sa aktívne zúčastňuje na činnostiach organizácie INTOSAI zameraných na vypracovanie odborných audítorských štandardov. V novembri 2022 sa EDA na XXIV kongrese INTOSAI stal predsedom výboru pre odborné štandardy po tom, čo bol v rokoch 2016 až 2022 podpredsedom. V tejto funkcii získal EDA sídlo v správnej rade INTOSAI.

EDA je tiež členom výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a výboru INTOSAI pre zdieľanie poznatkov a zohráva aktívnu úlohu v niekoľkých z týchto pracovných orgánov výborov.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

EDA je členom organizácie EUROSAI (Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií), európskej regionálnej organizácie INTOSAI.

Organizáciu EUROSAI založilo v roku 1990 29 európskych NKI a EDA a v súčasnosti pozostáva z 51 členov. Od svojho vzniku sa EDA intenzívne zapája do rôznych pracovných orgánov EUROSAI.

EDA bol v rokoch 2008 až 2011 externým audítorom EUROSAI a v rokoch 2011 až 2017 členom správnej rady EUROSAI.

Partnerské preskúmania

Ako najvyššia kontrolná inštitúcia (NKI) sa EDA snaží byť v popredí vývoja v oblasti auditu verejného sektora. Pôsobí preto spolu s ďalšími NKI v Medzinárodnej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) a v jej európskej regionálnej skupine EUROSAI s cieľom vypracovať profesijné normy a osvedčené postupy. EDA veľmi skoro začal využívať partnerské preskúmania ako nástroj rozvoja a šírenia osvedčených postupov medzi NKI.

Pri prvom partnerskom preskúmaní EDA v roku 2008 sa preverovali všetky aspekty jeho audítorských a administratívnych činností. Preskúmanie viedol Úrad generálneho audítora Kanady v spolupráci s NKI Rakúska, Nórska a Portugalska.

Druhé nezávislé preskúmanie vedené Nemeckým spolkovým dvorom audítorov spolu s NKI Francúzska a Švédska bolo dokončené v roku 2013. Jeho predmetom boli postupy EDA pri audite výkonnosti a následná kontrola opatrení prijatých na základe odporúčaní nezávislého preskúmania z roku 2008.

Tretie partnerské preskúmanie EDA, dokončené v roku 2020, sa zameriavalo na vykonávanie stratégie EDA v období 2018 – 2020. Toto preskúmanie prebiehalo pod vedením Estónskeho národného kontrolného úradu v spolupráci s NKI Dánska, Holandska a Spojených štátov amerických.

Súvisiace odkazy