Yes
No

EÚ vykonáva obchodnú a investičnú politiku, prostredníctvom ktorej riadi svoje hospodárske vzťahy s ostatnými časťami sveta. V rámci jednotného trhu EÚ, ktorý zahŕňa koncepciu voľného obchodu s tovarom a službami cez vnútorné hranice EÚ, sa členské štáty dohodli na zosúladení svojich pravidiel zdaňovania tovaru a služieb v colnej únii. EÚ tiež pomáha členským štátom pri zosúladení ich hospodárskych politík a úrovní dane z príjmov právnických osôb a dane z príjmov. ​