No
No

Vzťahy EDA s Európskym parlamentom a Radou


EDA pomáha Európskemu parlamentu a Rade plniť ich úlohy rozpočtových orgánov a orgánov udeľujúcich absolutórium pri kontrole plnenia rozpočtu EÚ.

Právnym základom vzťahov EDA s Európskym parlamentom a Radou EÚ (Radou) je článok 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Podľa tejto zmluvy EDA "pomáha Parlamentu a Rade pri výkone ich právomocí pri kontrole plnenia rozpočtu EÚ."

Ako nezávislý externý audítor EÚ preverujeme príjmové a výdavkové účty Únie a predkladáme Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Pripomienky k špecifickým témam predkladáme Európskemu parlamentu a Rade tiež v podobe osobitných správ, preskúmaní a stanovísk.

Tým, že Parlamentu a Rade poskytujeme odborné zistenia a odporúčania, pomáhame rozpočtovým orgánom EÚ posúdiť, či sa finančné prostriedky EÚ správne vyberajú a vynakladajú, a kontrolovať, či sa rozpočet EÚ využíva optimálnym spôsobom.

Inštitucionálne vzťahy

V priebehu celého rozpočtového roka udržiava EDA s Parlamentom a Radou aktívny dialóg a súčasne ako nezávislý externý audítor EÚ zachováva nestrannosť.

Našou hlavnou prioritou je poskytnúť Parlamentu a Rade jasným a včasným spôsobom naše audítorské zistenia a odporúčania. Prostredníctvom dialógu medzi inštitúciami môže mať naša práca pozitívny vplyv na finančné riadenie EÚ a môže pomôcť zákonodarcom EÚ pri rozhodovaní založenom na dôkazoch a v legislatívnej práci.

Vzťahy s Európskym parlamentom a Radou riadi a koordinuje tím pre inštitucionálne vzťahy v rámci riaditeľstva pre predsedníctvo. Formálne za vonkajšie vzťahy EDA, najmä s ostatnými inštitúciami EÚ, zodpovedá predseda EDA. Predseda môže úlohy delegovať na člena zodpovedného za inštitucionálne vzťahy, ktorého mandátom je rozširovať a prehlbovať kontakty medzi EDA a ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ.

Tím pre inštitucionálne vzťahy môžete skontaktovať na adrese:

Vzťahy s Európskym parlamentom

European Parliament
Európskym parlamentom - © Európskej únie
Fotografie: EP/Genevieve ENGEL

Výsledky práce EDA sú užitočné pre všetky výbory Európskeho parlamentu a tiež mnoho ďalších parlamentných štruktúr, ako sú medziparlamentné delegácie a politické skupiny. Každoročne predkladáme výsledky našej práce rôznym výborom Európskeho parlamentu a ďalším parlamentným štruktúram.

Hlavným partnerom EDA v Európskom parlamente je Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT). Výbor CONT zodpovedá za vzťahy Parlamentu s EDA, vypracúva stanovisko Parlamentu k vymenovaniu našich členov a zaoberá sa našimi správami.

Výbor CONT je tiež zodpovedný za kontrolu plnenia rozpočtu Únie, Európskeho rozvojového fondu a inštitúcií a orgánov financovaných EÚ. Má teda kľúčovú úlohu v každoročnom postupe udeľovania absolutória. Keďže naša kontrolná činnosť tvorí základ tohto postupu, výbor CONT a EDA počas celého rozpočtového roka úzko spolupracujú. Výbor CONT tiež zodpovedá za monitorovanie nákladovej účinnosti financovania EÚ, pokiaľ ide o vykonávanie politík EÚ. Preto sa výboru CONT predkladá väčšina našich osobitných správ a preskúmaní, zatiaľ čo naša práca v oblasti výkonnosti sa v rastúcej miere predkladá aj iným odvetvovým výborom Európskeho parlamentu, ktoré sa nimi následne zaoberajú.

Vzťahy s Radou

European Council
Európska rada - © Európskej únie

Práca EDA má význam pre mnoho prípravných orgánov Rady. Všetky osobitné správy predkladáme prípravným orgánom Rady zodpovedným za príslušnú oblasť.

Hlavným partnerom EDA v Rade je rozpočtový výbor, ktorý má na starosti každoročný rozpočtový postup EÚ, vrátane udelenia absolutória. Rozpočtový výbor okrem toho zodpovedá za celú legislatívnu prácu v oblasti finančných právnych predpisov EÚ, vrátane nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V súlade s článkom 286 ZFEÚ vymenúva Rada členov EDA na základe nominácie príslušných členských štátov a po porade s Európskym parlamentom.

Vzťahy s vládami a parlamentmi členských štátov


Audítorské zistenia a odporúčania EDA môžu členským štátom pomôcť pri rozhodovaní o otázkach súvisiacich so správnym riadením financií EÚ a s vykonávaním politík EÚ.

Členovia EDA udržiavajú kontakty s vládou a parlamentom svojej krajiny. Hlavnými partnermi EDA na úrovni členských štátov sú ministerstvá a parlamentné výbory zodpovedné za záležitosti EÚ, financie a verejné účty.

Tím EDA pre inštitucionálne vzťahy spolupracuje so zástupcami národných parlamentov v Európskom parlamente.

Postup udelenia absolutória

Každý rok Európsky parlament a Rada rozhodujú o tom, či schvália alebo „udelia absolutórium“ za plnenie rozpočtu EÚ Európskou komisiou v danom roku. Tento proces sa označuje ako každoročný postup udelenia absolutória.

President of the European Court of Auditors
Fotografie: Multimediálne centrum EP

EDA podporuje Parlament a Radu v ich práci vo funkcii rozpočtových orgánov EÚ tým, že im predkladá výročné správy, ktoré obsahujú vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

Každý rok na jeseň sa postup udelenia absolutória oficiálne začína vtedy, keď predseda EDA predkladá výboru CONT v Európskom parlamente výročnú správu v deň jej uverejnenia. Následne predseda EDA výročnú správu predstaví celému Parlamentu na plenárnom zasadnutí.

V Rade postup udelenia absolutória začína tým že predseda EDA predstaví výročnú správu Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Výbor CONT usporadúva verejné vypočutia ku každej významnej oblasti politiky EÚ, ktoré sa vzťahujú na všetky inštitúcie a orgány EÚ. Na týchto verejných vypočutiach sa zúčastňujú členovia EDA vo funkcii spravodajcov, ktorí predstavujú jednotlivé kapitoly výročnej správy EDA a príslušné osobitné správy a preskúmania.

Fotografie: Helena Piron/EDA

Súbežne s vypočutiami, ktoré uskutočnil Parlament v súvislosti s udelením absolutória, audítorské tímy EDA prezentujú príslušné kapitoly výročnej správy rozpočtovému výboru Rady. Výbor na základe výročnej správy EDA vypracuje návrh odporúčaní na udelenie absolutória, ktorý predkladá výboru CONT Európskeho parlamentu.

Na základe verejných vypočutí organizovaných na zasadnutiach výboru CONT vypracuje výbor CONT o každej hlavnej oblasti politiky a inštitúcii správu o udelení absolutória. O správach výboru CONT o udelení absolutória sa potom diskutuje v rámci plenárnej rozpravy o absolutóriu, na ktorej svoje odporúčania na udelenie absolutória predkladá aj Rada. Parlament na túto verejnú rozpravu o udelení absolutória pozýva predsedu EDA a tiež komisára Komisie zodpovedného za rozpočet EÚ.

Na plenárnom zasadnutí hlasujú všetci poslanci Európskeho parlamentu o tom, či Komisii a inštitúciám a orgánom EÚ udelia absolutórium za plnenie rozpočtu EÚ.

Po hlasovaní podpíše predseda Parlamentu uznesenia o absolutóriu. Keď Parlament udelí absolutórium, oficiálne sa tým uzavrie účtovníctvo inštitúcie za daný rok. Keď Parlament odmietne udeliť absolutórium niektorej inštitúcii alebo orgánu EÚ, odkladá sa rozhodnutie do nasledujúcej jesene.

V čase, keď je postup udelenia absolutória ukončený, prebieha už nasledujúci postup. Tým, že EDA poskytuje podporu rozpočtovým orgánom EÚ a orgánom udeľujúcim absolutórium, menovite Európskemu parlamentu a Rade, pri kontrole plnenia rozpočtu EÚ, plní zásadnú úlohu pri presadzovaní finančne stabilnej a zodpovednej Únie.

Podobne ako všetky ostatné inštitúcie a orgány EÚ financované z rozpočtu EÚ podlieha aj EDA postupu udelenia absolutória. Každý rok Európsky parlament a Rada preverujú účtovnú závierku EDA a jeho činnosti v danom rozpočtovom roku spolu so správou nezávislého audítora a vykonávajú obvyklý postup udeľovania absolutória. Výbor CONT pozýva generálneho tajomníka EDA na verejné vypočutie o absolutóriu, aby si s ním vymenil názory a vypočul odpovede na otázky svojich členov.

Súvisiace odkazy

ECA-InstitutionalRelations@eca.europa.eu