No
No

Svoje audity plánujeme s veľkým predstihom. Ak si však okolnosti vyžadujú, aby sme audit niektorej oblasti politiky EÚ vykonali v krátkom čase, vieme zareagovať dostatočne pružne.

Hlavné ciele auditu pre dlhodobý plán sú stanovené v našej viacročnej stratégii. Okrem toho u nás prebieha viacročné priebežné plánovanie, pri ktorom podrobnejšie vymedzujeme, čo budeme kontrolovať v nasledujúcom roku a aké zdroje budú na to potrebné. S cieľom vypracúvať relevantné a aktuálne správy poskytujeme plán práce EDA aj zainteresovaným stranám. Každý rok je tento plán predmetom diskusií v rámci Konferencie predsedov výborov, politického orgánu Európskeho parlamentu, ktorý koordinuje prácu všetkých výborov EP.