Yes
No

V záujme podpory vytvárania pracovných miest a hospodárskeho zdravia je politikou EÚ vytvoriť podnikateľské prostredie, v ktorom môžu podniky prosperovať a stať sa konkurencieschopnejšími. Získať prístup k financiám a trhom pomáha malým a stredným podnikom celý rad programov EÚ, prostredníctvom ktorých sa podporuje podnikanie, internacionalizácia a rast.​