No
No
 

Audity vykonávame v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom, ktoré uplatňujeme v špecifickom kontexte EÚ. Tieto štandardy pomáhajú zabezpečovať kvalitu a profesionalitu našej činnosti, ako aj jej efektívnosť. Prispievame tiež k rozvoju týchto štandardov svojou účasťou na medzinárodnej spolupráci.

Audity na účely vyhlásenia o vierohodnosti

Vyhlásenie o vierohodnosti je náš ročný finančný audit a audit zhody týkajúci sa spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ a správnosti príslušných transakcií. Zistenia, závery a audítorské stanoviská uverejňujeme v našich výročných správach. Audit zahŕňa testovanie štatisticky reprezentatívnej vzorky transakcií a hodnotenie systémov dohľadu a kontroly s cieľom zistiť, či sú príjmy a platby vypočítané správne a či sú v súlade s právnym a regulačným rámcom. Podrobné testovanie sa vzťahuje na všetky výdavkové schémy a členské štáty a používa sa na vypracovanie špecifického hodnotenia rozličných oblastí rozpočtu EÚ. Na podporu záverov využívame aj iné zdroje dôkazov, napríklad prácu iných audítorov.

Audity výkonnosti

V našich auditoch výkonnosti sa zameriavame na kvalitu príjmov alebo výdavkov EÚ a zisťujeme, či sa uplatňujú zásady správneho finančného riadenia. Tieto audity zahŕňajú skúmanie programov, operácií, ako aj systémov a postupov riadenia v rámci orgánov a inštitúcií, ktoré riadia finančné prostriedky EÚ, s cieľom posúdiť, či uvedené orgány a inštitúcie dosahujú pri využívaní týchto prostriedkov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Naše audity výkonnosti sa vzťahujú na široký rad tém, pričom osobitná pozornosť sa venuje otázkam spojeným s rastom a zamestnanosťou, európskou pridanou hodnotou, riadením verejných financií a životným prostredím a klímou. Výsledky našich auditov výkonnosti uverejňujeme v osobitných správach a zistenia v tejto oblasti prezentujeme vo výročnej správe o výkonnosti.

Audity výkonnosti zahŕňajú posúdenie rôznych aspektov procesu verejnej intervencie vrátane vstupov (finančných, ľudských, materiálnych, organizačných a regulačných zdrojov potrebných na vykonávanie programu), výstupov (dosiahnutých výsledkov programu), výsledkov (bezprostredných účinkov programu na priamych adresátov alebo príjemcov) a vplyvu (dlhodobých zmien v spoločnosti, ktoré možno pripísať opatreniu EÚ).

Štandardy

 

EDA vykonáva svoje audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI), medzinárodnými audítorskými štandardmi, ktoré stanovila organizácia INTOSAI, ktorá je medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií s celosvetovou pôsobnosťou. V súčasnosti sme v pozícii predsedu výboru pre odborné štandardy organizácie INTOSAI, ktorý má vedúcu úlohu pri vypracovaní týchto štandardov.

AWARE – metodika a pokyny

AWARE 

Viac podrobností o našom audítorskom prístupe nájdete v našej online metodike a poradenskej platforme AWARE (prístupný webový audítorský zdroj pre EDA). Platforma AWARE konsoliduje všetky naše audítorské zdroje do jedného ľahko prístupného nástroja, ktorý funguje ako praktická podpora audítorov pri ich každodennej práci.

Platforma AWARE stanovuje zásady, ktorými sa pri našej práci riadime, a poskytuje pokyny, ako je uplatňovať v praxi, aby sa dosiahla očakávaná kvalita výstupov. Poskytuje pokyny k finančným auditom, auditom zhody a výkonnosti, ako aj k našim preskúmaniam a stanoviskám.

Informácie o tom, ako je platforma AWARE organizovaná(opens in new window), sa nachádzajú v rámci tejto platformy.

Pomoc v boji proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je zodpovedný za boj EÚ proti podvodom a za ochranu jej finančných záujmov. V súlade so svojím rozhodnutím č. 43-2017 (ktoré upravuje spoluprácu s úradom OLAF) zasiela EDA úradu OLAF akékoľvek podozrenia z podvodu, korupcie či inej nezákonnej činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ. Niekedy identifikujeme prípady potenciálneho podvodu v priebehu audítorskej práce alebo nás o nich môžu informovať tretie strany.

 

Európska prokuratúra (EPPO) je novou nezávislou prokuratúrou EÚ, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a podávanie obžaloby za trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. EDA a EPPO podpísali dohodu o spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 3. septembra 2021. Stanovuje sa v nej štruktúrovaný rámec na vytvorenie a udržiavanie spolupráce medzi oboma stranami s cieľom chrániť rozpočet EÚ, ktorý je zároveň úplne v súlade s mandátmi EDA a EPPO.

Súvisiace odkazy