Yes
No

​Hoci EDA nie je poverený vyšetrovaním prípadov podozrenia z podvodu poškodzujúceho finančné záujmy EÚ, k boju proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ prispievame vykonávaním špecializovaných auditov systémov predchádzania podvodom alebo ich odhaľovania. Takisto vydávame stanoviská k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov Komisie o záležitostiach týkajúcich sa podvodov.