Yes
No

​EDA je zamestnávateľom, ktorý presadzuje rovnosť príležitostí. Zásada rovnosti príležitostí je zakotvená v právnych predpisoch, na ktorých je založená práca EÚ, najmä v článku 1d služobného poriadku, v ktorom sa zakazuje diskriminácia z akéhokoľvek dôvodu (napríklad z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie). Diskrimináciu akéhokoľvek druhu zakazujú naše etické usmernenia.

Presadzujeme politiku rozmanitosti a začlenenia zameranú na vytvorenie rozmanitého pracovného prostredia a inkluzívnej kultúry, v ktorej sa každý cíti byť cenený a schopný naplno využiť svoj potenciál.

Táto politika rozmanitosti a začlenenia je dôležitou súčasťou strategických cieľov EDA. Vychádza z výsledkov minulých akčných plánov s cieľom pripraviť pôdu pre rozmanitejšie, pružnejšie a zároveň spravodlivejšie pracovné prostredie, v ktorom má talent každého jednotlivca najlepšiu príležitosť na rozvoj. Kľúčovú úlohu v realizácii tohto cieľa zohrávajú vedúci pracovníci. Svojím odhodlaním môžeme byť príkladom pre zvyšok organizácie. Je preto našou úlohou zviditeľniť prínosy rozmanitej a inkluzívnej kultúry pre všetkých.

Zacharias Kolias, generálny tajomník, Európsky dvor audítorov

Prepis videozáznamu

Rozmanitosť a začlenenie v EDA

6 hlavných aktérov EDA: Úradník pre rozmanitosť a začlenenie, Generálny tajomník, Oddelenie pre ľudské zdroje, Spoločný výbor pre rovnosť príležitostí (COPEC), Pracovné skupiny, Oddelenie pre odborné vzdelávanie.

10 priorít: mobilizovať, informovať a zapájať, prilákať, integrovať, propagovať, prispôsobovať, umožniť, chrániť, povzbudzovať, merať.

Mobilizovať: Podporovať rozmanitosť a začlenenie medzi členmi manažmentu.

 • Posilňovať odhodlanie,
 • povinné odborné vzdelávanie,
 • hodnotenie rozmanitosti a začlenenia.

Informovať a zapájať: Podporovať rozmanitosť a začlenenie medzi všetkými zamestnancami.

 • Komunikácia a odborné vzdelávanie,
 • zvyšovanie informovanosti,
 • pracovné skupiny pre rozmanitosť a začlenenie.

Prilákať: Poskytovať rovnaké príležitosti a zlepšiť rozmanitosť a začlenenie v procese prijímania zamestnancov.

 • Rôznorodý okruh uchádzačov,
 • inkluzívne a rozmanité výberové komisie,
 • šírenie/zverejňovanie štatistík.

Integrovať: Uplatňovať rovnosť príležitostí, rozmanitosť a začlenenie pri riadení výkonnosti, hodnotení, certifikácii a povyšovaní.

 • Rodičovská dovolenka pre mužov,
 • poradenstvo,
 • vylúčenie zaujatosti v postupe povyšovania.

Propagovať: Presadzovať rodovú rovnosť pri výbere vedúcich úloh.

 • Uverejňovať polročné aktualizované informácie o podiele žien a mužov medzi vedúcimi úloh,
 • podporovať,
 • vymieňať si poznatky.

Prispôsobovať: Zlepšovať flexibilitu v práci.

 • Duševná pohoda,
 • rovnováha medzi pracovným a súkromným životom,
 • práca na diaľku.

Umožniť: Vytvorenie inkluzívneho prostredia pre zamestnancov so zdravotným postihnutím.

 • Týždeň informovanosti o zdravotných postihnutiach,
 • prístupnosť,
 • pozitívne opatrenia.

Chrániť: Vziať na vedomie starnutie zamestnancov EDA, porozumieť mu a reagovať naň.

 • Aktívni seniori,
 • celoživotné vzdelávanie,
 • medzigeneračná výmena.

Povzbudzovať: Podporovať ženy, aby sa vydali na cestu riadenia.

 • Rozhovory a poradenstvo,
 • posilnenie postavenia žien,
 • program rozvoja vodcovských schopností.

Merať: Posudzovať pokrok v oblasti rozmanitosti a začlenenia.

 • Prieskumy a štatistiky,
 • výročná správa o rozmanitosti a začlenení,
 • ukazovatele výkonnosti.
Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)