No
No
 

V týchto správach o činnosti sa nachádza ročný prehľad práce EDA.

Výročná správa o činnosti poskytuje prehľad o hlavných výsledkoch a úspechoch EDA v priebehu roka a opisuje sa v nej hlavný vývoj v oblasti auditu a jeho internej organizácie.

Správa povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním obsahuje informácie o tom, ako Európsky dvor audítorov riadi svoje zdroje, a ako fungujú jeho systémy vnútornej kontroly. Prostredníctvom tejto správy sa zabezpečuje zodpovednosť za riadenie interne v rámci EDA i navonok voči rozpočtovým orgánom. Zasiela sa Komisii, Európskemu parlamentu a Rade v rámci každoročného postupu udelenia absolutória.

Správa o udržateľnosti obsahuje informácie, ktoré môžu byť zaujímavé pre naše inštitucionálne zainteresované strany a občanov EÚ a ktoré sa týkajú postupov a správania Dvora audítorov v oblasti udržateľnosti. Poskytuje prehľad hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov našich operácií.