No
No
 

Európsky dvor audítorov je od svojho zriadenia v októbri externým audítorom EÚ. Od začiatku sa snažíme zlepšiť riadenie financií EÚ a poskytovať nezávislé uistenie, že EÚ vyberá a vynakladá svoje peňažné prostriedky v súlade s pravidlami.

 • Potreba vonkajšej kontroly financií EÚ

  Pri založení Európskeho spoločenstva bol zriadený malý kontrolný výbor, ktorý kontroloval jeho financie. Postupne rozpočet Spoločenstva rástol a zodpovednosť za kontrolu rozpočtu prevzal Európsky parlament. Bolo zjavné, že kontrolný výbor už nemá dostatok právomocí ani zdroje, aby mohol vykonávať úlohy, ktoré mu boli zverené.

 • EDA sa stáva „finančným svedomím“ Európskeho spoločenstva

  Heinrich Aigner, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, si uvedomil nedostatky kontrolného mechanizmu Európskeho spoločenstva a presadzoval myšlienku vytvoriť skutočne nezávislý externý audítorský orgán. Výsledkom bol Európsky dvor audítorov. Dvor audítorov bol zriadený na základe Bruselskej zmluvy z a svoju činnosť začal v októbri vo svojom sídle v Luxemburgu. Predseda Súdneho dvora Európskej únie Hans Kutscher ho v tom čase označil za „finančné svedomie Spoločenstva“.

 • EDA sa stáva inštitúciou EÚ

  Nadobudnutím účinnosti Maastrichtskej zmluvy sa EDA stal plnohodnotnou inštitúciou EÚ. Získal rovnaké postavenie ako Komisia, Rada a Parlament a posilnila sa tak jeho nezávislosť a autorita. Na základe Maastrichtskej zmluvy bol EDA tiež poverený vydávať ročné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky EÚ a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

 • EDA rozširuje svoj audítorský mandát

  Úloha EDA bola ďalej posilnená v roku 1999, keď nadobudla účinnosť Amsterdamská zmluva. Zmluvou sa rozšírili kontrolné právomoci EDA na ďalšie oblasti politiky a formalizovala sa jeho úloha v boji proti podvodom.

 • EDA začína užšie spolupracovať s členskými štátmi

  Zmluvou z Nice, ktorá bola podpísaná v roku , bol zdôraznený význam spolupráce EDA s vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi.

  V Lisabonskej zmluve, ktorá nadobudla účinnosť , sa opäť potvrdil mandát Dvora audítorov. V rámci nej sa zaviedli aj zmeny v riadení a kontrole finančných prostriedkov EÚ posilnením rozpočtových právomocí Európskeho parlamentu a zdôraznením zodpovednosti členských štátov za plnenie rozpočtu.

 • Dnes

  EDA sa rozvíja s cieľom plniť potreby rastúcej EÚ

  Štruktúra Dvora audítorov sa rozvíjala súbežne s vývojom EÚ. V roku mal EDA deviatich členov a 120 zamestnancov a v súčasnosti má 27 členov a takmer 900 zamestnancov zo všetkých členských štátov.

  Od svojho založenia v roku sa EDA snažil prispievať k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ vytváraním vysoko kvalitných a aktuálnych produktov. Počas tohto obdobia EÚ privítala nové členské štáty, prijala nové zodpovednosti, zväčšila svoj rozpočet a založila nové orgány na európskej úrovni. Toto všetko sa zohľadňuje v našej práci.

  Naše publikácie sa v porovnaní s dvoma stanoviskami, ktoré sme vydali v prvom roku svojej činnosti, výrazne rozrástli. Dnes vydávame výročné správy, vyhlásenia o vierohodnosti, špecifické ročné správy, osobitné správy, stanoviská a preskúmania. V posledných rokoch sme začali klásť väčší dôraz na audit výsledkov politík EÚ a poskytovanie poradenstva o tom, ako možno zlepšiť výkonnosť.

Súvisiace odkazy