Yes
Yes

​Výsledky auditov zverejňujeme v správach.

 

Naša výročná správa obsahuje opis výsledkov našich finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa rozpočtu EÚ. Zahŕňa naše vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré Európsky parlament využíva pri rozhodovaní o tom, či schváli plnenie rozpočtu EÚ za daný rok (postup udelenia absolutória).

 

V špecifických ročných správach prezentujeme výsledky ročných finančných auditov agentúr, decentralizovaných orgánov a spoločných podnikov EÚ.

Každý rok vykonávame aj niekoľko auditov výkonnosti a auditov zhody zameraných na rôzne konkrétne výdavkové oblasti a oblasti politík. Výsledky týchto auditov zverejňuje v osobitných správach.

 

Z času na čas uverejňujeme aj preskúmania a stanoviská.

V preskúmaniach opisujeme a analyzujeme oblasť politiky EÚ alebo záležitosť, ktorá je v danom momente aktuálna.

 

Ostatné inštitúcie EÚ nás môžu požiadať o posúdenie nových alebo aktualizovaných právnych predpisov EÚ s významným vplyvom na finančné riadenie EÚ. V takýchto prípadoch výsledky posúdení prezentujeme v stanovisku.

Všetky správy, stanoviská a preskúmania uverejňujeme na tomto webovom sídle vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o nadchádzajúcich auditoch. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo program, ktoré sú predmetom auditu.