No
No
 

Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa výziev na predloženie ponúk na Európskom dvore audítorov (EDA), plánovanie zákaziek s nízkou a so strednou hodnotou, ročné zoznamy zákaziek a všeobecné podmienky, ktoré sa vzťahujú na všetky zákazky.

V prípadoch uvedených v nariadení o rozpočtových pravidlách je EDA povinný využívať postupy verejného obstarávania pri nadobudnutí tovaru, služieb a prác.

Upozorňujeme, že väčšina informácií uverejnených na základe výziev EDA na predkladanie ponúk (predbežné oznámenia, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o výsledku verejného obstarávania) sa nachádza v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Tieto stránky budú pravidelne aktualizované o najnovšie informácie o verejnom obstarávaní a výzvach na predkladanie ponúk.

Uchádzači a externí odborníci môžu nájsť osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov na tomto odkaze: Ochrana údajov – osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Verejné obstarávanie/externí odborníci.

Úvod

Príslušný postup verejného obstarávania a metódy zverejnenia sa vyberajú na základe súm odhadovaných pre zákazky; v súčasnosti takto:

Hodnota ponuky
Minimálny požadovaný postup Uverejnenie
≤ 15 000 EUR Rokovacie konanie s jedným dodávateľom/poskytovateľom služieb Neuverejňuje sa
> 15 000 EUR až

≤ 60 000 EUR

Rokovacie konanie s najmenej tromi dodávateľmi/poskytovateľmi služieb Webová stránka EDA
> 60 000 EUR až < finančný limit podľa smernice (aktuálne 143 000 EUR v prípade služieb a dodávok a 5 538 000 EUR v prípade prác)

Rokovacie konanie s najmenej piatimi dodávateľmi/poskytovateľmi služieb alebo

Výzva na vyjadrenie záujmu, užšia alebo verejná súťaž

Webová stránka EDA

TED

≥ finančný limit podľa smernice (≥143 000 EUR v prípade dodávok/služieb a ≥ 5 538 000 EUR v prípade prác) Verejná alebo užšia súťaž, uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku (TED) TED (eTendering) a na webovej stránke Dvora audítorov
> 60 000 EUR bez hornej hranice – tzv. služby zjednodušeného režimu
Súťažné konanie s rokovaním
TED (eTendering) a na webovej stránke Dvora audítorov

Rokovacie konania s odhadovanou hodnotou >15 000 a < finančný limit podľa smernice

Všetky rokovacie konania, ktoré plánuje Európsky dvor audítorov a ktorých hodnota je vyššia ako 15 000 EUR a nižšia ako finančný limit podľa smernice (nižšia ako 143 000 EUR v prípade dodávok/služieb a nižšia ako 5 538 000 EUR v prípade prác) sú uverejnené nižšie. Pozri: Predbežné zverejnenie zákaziek s nízkou a strednou hodnotou:

Tento plán nie je pre Dvor audítorov nijakým spôsobom záväzný. Okrem toho môžu byť iné postupy verejného obstarávania vykonané ad hoc v závislosti od potrieb Dvora audítorov.

Ak máte záujem o niektorý z plánovaných postupov, kontaktujte nás prostredníctvomkontaktného formulára, v predmete vyberte možnosť „Verejné obstarávanie“ a uveďte tieto informácie: predmet verejného obstarávania, názov, adresa a kontaktné údaje Vašej spoločnosti.

Postupy verejného obstarávania s odhadovanou hodnotou nad finančným limitom podľa smernice

Všetky postupy verejného obstarávania s odhadovanou hodnotou nad finančným limitom podľa smernice (vyššia ako 143 000 EUR v prípade dodávok/služieb a vyššia ako 5 538​ 000 EUR v prípade prác) sú uverejňované v úradnom vestníku (TED), ktorý je primárnym zdrojom informácií o rozsiahlych postupoch verejného obstarávania.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že Európsky dvor audítorov nezasiela tlačené kópie dokumentov o verejnom obstarávaní. Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii elektronicky na tento webovej stránke a na eTendering prostredníctvom odkazu uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (bod I.3).

V prípade problémov so sťahovaním nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, v predmete vyberte možnosť „Verejné obstarávanie“ a uveďte referenčné číslo a názov postupu verejného obstarávania, o ktorý máte záujem.

Okrem toho si vás dovoľujeme upozorniť, že počas lehoty stanovenej na predkladanie ponúk môžu byť uverejnené vysvetlenia týkajúce sa dokumentácie a/alebo zmeny a doplnenia dokumentácie. Všetky dodatočné informácie budú dispozícii len cez eTendering prostredníctvom odkazu uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (bod I.3), uchádzači sa preto dôrazne vyzývajú, aby doň v pravidelných intervaloch nahliadali, pretože až do lehoty na predloženie ponúk môžu kedykoľvek pribudnúť ďalšie informácie.

Úvod

Európsky dvor audítorov má v úmysle uskutočniť nasledujúce postupy verejného obstarávania s nízkou a so strednou hodnotou. Tento harmonogram nie je pre Dvor audítorov záväzný. Výnimočne sa iné postupy verejného obstarávania môžu vykonávať ad hoc v závislosti od potrieb Dvora audítorov.

Vec Odhad Typ (dodávky (F), služby (S), budovy (B), práce (W)) Orientačné plánovanie (začiatok postupu)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Ak máte záujem o niektorý z uvedených postupov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, v predmete vyberte možnosť „Verejné obstarávanie“ a uveďte tieto informácie: predmet verejného obstarávania, názov, adresa a kontaktné údaje Vašej spoločnosti.

Ročné zoznamy zákaziek s nízkou a strednou hodnotou, ktoré zadal EDA (hodnota vyššia ako 15 000 EUR a nižšia ako finančný limit podľa smernice)

Ročné údaje o osobitných zákazkách založených na rámcovej dohode

Ročné zoznamy zákaziek, ktoré Európsky dvor audítorov zadal v súlade s bodom 11.1 písm. h) a j) až m) prílohy k nariadeniu o rozpočtových pravidlách

Súvisiace dokumenty

Ročné zoznamy úprav zákaziek

Zverejnenie informácií o hodnote a príjemcoch finančných prostriedkov EÚ

Súvisiace dokumenty