Yes
No 

 

ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Osobitná správa 08/2024: Ambície EÚ v oblasti umelej inteligencie
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Osobitná správa 07/2024: Systémy Komisie na vymáhanie výdavkov EÚ vykazujúcich nezrovnalosti
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Európsky dvor audítorov - Naše činnosti v roku 2023
Osobitná správa 06/2024: Nástroj pre utečencov v Turecku
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Osobitná správa 05/2024: Register transparentnosti EÚ
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Osobitná správa 04/2024: Dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Preskúmanie 02/2024: Správy Komisie o právnom štáte
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Osobitná správa 03/2024: Právny štát v EÚ
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Stanovisko 01/2024 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán
Preskúmanie 01/2024: Opatrenia EÚ v oblasti stáží pre mladých ľudí
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Osobitná správa 02/2024: Koordinačná úloha Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Osobitná správa 01/2024: Znižovanie emisií oxidu uhličitého osobných automobilov
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Osobitná správa 29/2023: Podpora EÚ pre udržateľné biopalivá v doprave
2024+ work programme
Plán práce na rok 2024 a nasledujúce obdobie
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Osobitná správa 27/2023: Preverovanie priamych zahraničných investícií v EÚ
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Osobitná správa 28/2023: Verejné obstarávanie v EÚ
Správa o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia za rozpočtový rok 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Osobitná správa 25/2023: Politika EÚ v oblasti akvakultúry
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Výročná správa o spoločných podnikoch EÚ za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Preskúmanie 06/2023: Výročná správa Komisie o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Preskúmanie 05/2023: Reforma správy hospodárskych záležitostí EÚ: Príležitosti s rizikami a výzvami
Special report 24/2023: Smart cities
Osobitná správa 24/2023: Inteligentné mestá
Audit agentúr EÚ za rok 2022 v skratke Predstavujeme výročnú správu Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rok 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies