Yes
No 

 

Osobitná správa 23/2023: Reštrukturalizácia a výsadba vinohradov v EÚ
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Osobitná správa 22/2023: Energia z obnoviteľných zdrojov na mori v EÚ
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Osobitná správa 21/2023: Iniciatíva Spotlight na ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách
ASPIRE programme
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Osobitná správa 19/2023: Snahy EÚ o udržateľné obhospodarovanie pôdy
Preskúmanie 04/2023: Digitalizácia riadenia finančných prostriedkov EÚ
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
Guide to our methodology
Príručka našej metodiky
Special report 17/2023: Circular economy
Osobitná správa 17/2023: Obehové hospodárstvo
Financial year 2022 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
Rozpočtový rok 2022 - Správa povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním (podľa článku 74 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách)
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Osobitná správa 18/2023: Ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Osobitná správa 15/2023: Priemyselná politika EÚ v oblasti batérií
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Osobitná správa 16/2023: Riadenie dlhu v rámci NGEU v Komisii
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
Osobitná správa 14/2023: Programovanie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa
ECA sustainability report 2022
Special report 12/2023: EU supervision of banks’ credit risk
Osobitná správa 12/2023: Dohľad EÚ nad úverovým rizikom bánk – ECB zintenzívnila svoje úsilie, ale je potrebné viac na zvýšenie uistenia, že je úverové riziko náležite riadené a kryté
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Osobitná správa 13/2023: Schválené hospodárske subjekty
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Naše činnosti v roku 2022 – Výročná správa o činnosti Európskeho dvora audítorov
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Osobitná správa 10/2023: Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany – Umožnila získať určité poznatky, ale jej hodnota ako testovacieho prostredia na zvýšenie výdavkov EÚ na obranu bola znížená z dôvodu časových obmedzení a limitovaných výsledkov
Osobitná správa 11/2023: Podpora EÚ na digitalizáciu škôl
Special report 11/2023: EU support for the digitalisation of schools
Special report 09/2023: Securing agricultural product supply chains during COVID-19
Osobitná správa 09/2023: Zabezpečenie dodávateľských reťazcov poľnohospodárskych výrobkov počas pandémie COVID-19
Preskúmanie 03/2023: Preprava živých zvierat v EÚ: výzvy a príležitosti
Review 03/2023: Transport of live animals in the EU: challenges and opportunities
ECA Journal N° 1/2023 – Is the EU’s energy transition getting into gear?
Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road
Osobitná správa 08/2023: Intermodálna nákladná doprava: Pre EÚ je presun nákladnej dopravy z ciest stále v nedohľadne
Audit preview 02/2023: Artificial intelligence in the EU
Special report 06/2023: Conflict of interest in EU cohesion and agricultural spending
Osobitná správa 06/2023: Konflikt záujmov vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti a poľnohospodárstva
Osobitná správa 07/2023: Koncepcia systému Komisie na kontrolu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Special report 07/2023: Design of the Commission’s control system for the RRF
Osobitná správa 05/2023: Finančné prostredie EÚ – Nesúrodá konštrukcia vyžadujúca si ďalšie zjednodušenie a systém vyvodzovania zodpovednosti
Special report 05/2023: The EU’s financial landscape – A patchwork construction requiring further simplification and accountability