Yes
No 

 

Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Osobitná správa 03/2024: Právny štát v EÚ
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Preskúmanie 01/2024: Opatrenia EÚ v oblasti stáží pre mladých ľudí
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Osobitná správa 02/2024: Koordinačná úloha Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Osobitná správa 01/2024: Znižovanie emisií oxidu uhličitého osobných automobilov
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Osobitná správa 29/2023: Podpora EÚ pre udržateľné biopalivá v doprave
2024+ work programme
Plán práce na rok 2024 a nasledujúce obdobie
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Osobitná správa 27/2023: Preverovanie priamych zahraničných investícií v EÚ
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Osobitná správa 28/2023: Verejné obstarávanie v EÚ
Správa o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia za rozpočtový rok 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Osobitná správa 25/2023: Politika EÚ v oblasti akvakultúry
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Výročná správa o spoločných podnikoch EÚ za rozpočtový rok 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Preskúmanie 06/2023: Výročná správa Komisie o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ za rok 2022
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Preskúmanie 05/2023: Reforma správy hospodárskych záležitostí EÚ: Príležitosti s rizikami a výzvami
Special report 24/2023: Smart cities
Osobitná správa 24/2023: Inteligentné mestá
Audit agentúr EÚ za rok 2022 v skratke Predstavujeme výročnú správu Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rok 2022
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Výročná správa o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2022
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Osobitná správa 26/2023: Rámec monitorovania výkonnosti pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti
Osobitná správa 20/2023: Podpora ľudí so zdravotným postihnutím
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Osobitná správa 20/2023: Podpora osôb so zdravotným postihnutím
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Stanovisko 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Prejav Tonyho Murphyho, predsedu Európskeho dvora audítorov - Prezentácia výročnej správy EDA za rok 2022 - Výbor pre kontrolu rozpočtu – Európsky parlament
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Stanovisko 02 /2023 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na posilnenie solidarity a kapacít v Únii na odhaľovanie kybernetických hrozieb a incidentov, prípravu a reakciu na ne
Stanovisko 03/2023k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj pre Ukrajinu
Annual reports concerning the financial year 2022